Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
383,917  
380,295  
338,203  
345,712  
363,626  
342,666  
338,878  
296,256  
308,065  
326,540  
7,010  
5,217  
8,499  
6,022  
6,882  
827  
827  
827  
0  
0  
127,579  
115,333  
131,042  
146,334  
149,941  
204,996  
210,635  
152,152  
151,597  
163,639  
2,255  
6,866  
3,736  
4,113  
6,076  
41,251  
41,417  
41,947  
37,648  
37,087  
0  
0  
0  
0  
0  
20,403  
21,395  
22,275  
20,243  
21,265  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,802  
17,862  
17,851  
16,302  
14,629  
2,046  
2,161  
1,821  
1,103  
1,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
383,917  
380,295  
338,203  
345,712  
363,626  
186,610  
195,868  
156,427  
172,206  
192,225  
185,725  
195,309  
155,802  
171,516  
191,364  
884  
559  
625  
690  
861  
197,308  
184,427  
181,776  
173,506  
171,401  
197,308  
184,427  
181,776  
173,506  
171,401  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0