Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,295  
338,203  
345,712  
363,626  
288,177  
338,878  
296,256  
308,065  
326,540  
261,157  
5,217  
8,499  
6,022  
6,882  
3,628  
827  
827  
0  
0  
280  
115,333  
131,042  
146,334  
149,941  
141,454  
210,635  
152,152  
151,597  
163,639  
109,494  
6,866  
3,736  
4,113  
6,076  
6,301  
41,417  
41,947  
37,648  
37,087  
27,020  
0  
0  
0  
0  
0  
21,395  
22,275  
20,243  
21,265  
21,932  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21  
17,862  
17,851  
16,302  
14,629  
4,167  
2,161  
1,821  
1,103  
1,192  
900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,295  
338,203  
345,712  
363,626  
288,177  
195,868  
156,427  
172,206  
192,225  
120,250  
195,309  
155,802  
171,516  
191,364  
119,289  
559  
625  
690  
861  
960  
184,427  
181,776  
173,506  
171,401  
167,928  
184,427  
181,776  
173,506  
171,401  
167,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0