Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
614,151  
651,252  
622,928  
465,876  
392,562  
555,371  
590,937  
562,243  
414,580  
343,908  
18,784  
6,873  
11,925  
11,065  
11,836  
39,983  
38,000  
38,000  
8,000  
0  
200,037  
226,797  
184,143  
205,694  
168,908  
285,794  
305,657  
312,561  
185,377  
160,923  
10,774  
13,610  
15,614  
4,444  
2,241  
58,780  
60,315  
60,684  
51,296  
48,654  
290  
500  
500  
467  
252  
29,748  
30,985  
31,661  
27,080  
26,999  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,379  
0  
25,507  
25,933  
24,959  
19,403  
18,793  
3,235  
2,898  
3,565  
2,967  
2,611  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
614,151  
651,252  
622,928  
465,876  
392,562  
413,261  
453,479  
422,931  
271,320  
203,054  
412,306  
452,355  
421,031  
269,153  
200,640  
956  
1,124  
1,901  
2,167  
2,414  
200,889  
197,773  
199,996  
194,556  
189,508  
200,889  
197,773  
199,996  
194,556  
189,508  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0