Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
345,712  
363,626  
288,177  
291,724  
324,171  
308,065  
326,540  
261,157  
263,651  
295,349  
6,022  
6,882  
3,628  
7,563  
16,821  
0  
0  
280  
0  
280  
146,334  
149,941  
141,454  
153,257  
176,009  
151,597  
163,639  
109,494  
101,377  
100,045  
4,113  
6,076  
6,301  
1,455  
2,195  
37,648  
37,087  
27,020  
28,072  
28,822  
0  
0  
0  
0  
0  
20,243  
21,265  
21,932  
23,052  
23,795  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21  
0  
0  
16,302  
14,629  
4,167  
4,167  
4,171  
1,103  
1,192  
900  
853  
856  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
345,712  
363,626  
288,177  
291,724  
324,171  
172,206  
192,225  
120,250  
125,604  
160,609  
171,516  
191,364  
119,289  
124,574  
159,479  
690  
861  
960  
1,030  
1,130  
173,506  
171,401  
167,928  
166,120  
163,563  
173,506  
171,401  
167,928  
166,120  
163,563  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0