Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
624,113  
465,876  
392,562  
377,915  
383,809  
568,396  
414,580  
343,908  
337,924  
342,703  
41,925  
11,065  
11,836  
5,791  
5,835  
13,000  
8,000  
0  
827  
827  
185,661  
205,694  
168,908  
144,561  
142,715  
312,300  
185,377  
160,923  
184,839  
191,073  
15,510  
4,444  
2,241  
1,905  
2,253  
55,717  
51,296  
48,654  
39,991  
41,106  
500  
467  
252  
150  
0  
31,696  
27,080  
26,999  
19,297  
20,354  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,379  
0  
0  
0  
19,959  
19,403  
18,793  
18,935  
18,802  
3,562  
2,967  
2,611  
1,608  
1,950  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
624,113  
465,876  
392,562  
377,915  
383,809  
431,476  
271,320  
203,054  
187,126  
193,976  
429,576  
269,153  
200,640  
186,333  
193,091  
1,901  
2,167  
2,414  
793  
884  
192,636  
194,556  
189,508  
190,789  
189,833  
192,636  
194,556  
189,508  
190,789  
189,833  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0