Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,203  
345,712  
363,626  
288,177  
291,724  
296,256  
308,065  
326,540  
261,157  
263,651  
8,499  
6,022  
6,882  
3,628  
7,563  
827  
0  
0  
280  
0  
131,042  
146,334  
149,941  
141,454  
153,257  
152,152  
151,597  
163,639  
109,494  
101,377  
3,736  
4,113  
6,076  
6,301  
1,455  
41,947  
37,648  
37,087  
27,020  
28,072  
0  
0  
0  
0  
0  
22,275  
20,243  
21,265  
21,932  
23,052  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21  
0  
17,851  
16,302  
14,629  
4,167  
4,167  
1,821  
1,103  
1,192  
900  
853  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,203  
345,712  
363,626  
288,177  
291,724  
156,427  
172,206  
192,225  
120,250  
125,604  
155,802  
171,516  
191,364  
119,289  
124,574  
625  
690  
861  
960  
1,030  
181,776  
173,506  
171,401  
167,928  
166,120  
181,776  
173,506  
171,401  
167,928  
166,120  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0