Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
392,562  
377,915  
383,809  
380,295  
338,203  
343,908  
337,924  
342,703  
338,878  
296,256  
11,836  
5,791  
5,835  
5,217  
8,499  
0  
827  
827  
827  
827  
168,908  
144,561  
142,715  
115,333  
131,042  
160,923  
184,839  
191,073  
210,635  
152,152  
2,241  
1,905  
2,253  
6,866  
3,736  
48,654  
39,991  
41,106  
41,417  
41,947  
252  
150  
0  
0  
0  
26,999  
19,297  
20,354  
21,395  
22,275  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18,793  
18,935  
18,802  
17,862  
17,851  
2,611  
1,608  
1,950  
2,161  
1,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
392,562  
377,915  
383,809  
380,295  
338,203  
203,054  
187,126  
193,976  
195,868  
156,427  
200,640  
186,333  
193,091  
195,309  
155,802  
2,414  
793  
884  
559  
625  
189,508  
190,789  
189,833  
184,427  
181,776  
189,508  
190,789  
189,833  
184,427  
181,776  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0