Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
651,252  
622,928  
465,876  
392,562  
377,915  
590,937  
562,243  
414,580  
343,908  
337,924  
6,873  
11,925  
11,065  
11,836  
5,791  
38,000  
38,000  
8,000  
0  
827  
226,797  
184,143  
205,694  
168,908  
144,561  
305,657  
312,561  
185,377  
160,923  
184,839  
13,610  
15,614  
4,444  
2,241  
1,905  
60,315  
60,684  
51,296  
48,654  
39,991  
500  
500  
467  
252  
150  
30,985  
31,661  
27,080  
26,999  
19,297  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,379  
0  
0  
25,933  
24,959  
19,403  
18,793  
18,935  
2,898  
3,565  
2,967  
2,611  
1,608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
651,252  
622,928  
465,876  
392,562  
377,915  
453,479  
422,931  
271,320  
203,054  
187,126  
452,355  
421,031  
269,153  
200,640  
186,333  
1,124  
1,901  
2,167  
2,414  
793  
197,773  
199,996  
194,556  
189,508  
190,789  
197,773  
199,996  
194,556  
189,508  
190,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0