Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
931,387  
902,178  
878,782  
802,002  
773,159  
480,874  
575,562  
577,016  
577,304  
565,078  
18,020  
4,091  
3,223  
14,117  
5,060  
0  
0  
0  
0  
33,000  
339,229  
460,732  
477,119  
477,175  
445,325  
102,368  
68,868  
59,469  
56,395  
56,789  
21,258  
41,871  
37,205  
29,617  
24,904  
450,513  
326,616  
301,766  
224,698  
208,080  
0  
0  
0  
0  
0  
115,922  
113,338  
120,758  
114,823  
114,769  
0  
0  
0  
0  
0  
258,266  
135,729  
102,397  
36,211  
16,547  
57,935  
59,314  
51,895  
54,813  
57,881  
18,390  
18,236  
26,717  
18,851  
18,883  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
931,387  
902,178  
878,782  
802,002  
773,159  
441,630  
415,776  
390,695  
319,430  
308,852  
262,324  
264,857  
270,688  
255,256  
260,177  
179,306  
150,919  
120,006  
64,174  
48,675  
489,757  
486,402  
488,087  
482,571  
464,307  
489,757  
486,402  
488,087  
482,571  
464,307  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0