Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
802,002  
773,159  
687,439  
620,458  
620,357  
577,304  
565,078  
483,253  
421,674  
443,865  
14,117  
5,060  
35,100  
17,337  
13,577  
0  
33,000  
33,000  
33,000  
33,000  
477,175  
445,325  
345,558  
310,652  
327,060  
56,395  
56,789  
44,404  
38,810  
51,656  
29,617  
24,904  
25,191  
21,874  
18,571  
224,698  
208,080  
204,186  
198,785  
176,493  
0  
0  
0  
0  
0  
114,823  
114,769  
112,693  
106,157  
33,829  
0  
0  
0  
0  
0  
36,211  
16,547  
13,743  
15,595  
69,199  
54,813  
57,881  
57,800  
57,548  
56,985  
18,851  
18,883  
19,950  
19,484  
16,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
802,002  
773,159  
687,439  
620,458  
620,357  
319,430  
308,852  
253,676  
193,245  
214,679  
255,256  
260,177  
246,327  
185,611  
206,578  
64,174  
48,675  
7,350  
7,635  
8,100  
482,571  
464,307  
433,762  
427,213  
405,678  
482,571  
464,307  
433,762  
427,213  
405,678  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0