Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
620,458  
620,357  
569,657  
549,838  
550,630  
421,674  
443,865  
420,533  
408,711  
453,484  
17,337  
13,577  
18,834  
19,499  
30,131  
33,000  
33,000  
33,000  
33,000  
33,000  
310,652  
327,060  
290,791  
287,151  
334,335  
38,810  
51,656  
54,097  
43,643  
36,427  
21,874  
18,571  
23,811  
25,418  
19,591  
198,785  
176,493  
149,124  
141,127  
97,146  
0  
0  
0  
0  
0  
106,157  
33,829  
25,890  
68,885  
27,863  
0  
0  
0  
0  
0  
15,595  
69,199  
52,108  
3,244  
1,919  
57,548  
56,985  
54,606  
53,922  
51,793  
19,484  
16,480  
16,520  
15,076  
15,571  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
620,458  
620,357  
569,657  
549,838  
550,630  
193,245  
214,679  
181,201  
143,204  
150,738  
185,611  
206,578  
172,744  
134,853  
142,739  
7,635  
8,100  
8,457  
8,351  
8,000  
427,213  
405,678  
388,456  
406,634  
355,481  
427,213  
405,678  
388,456  
406,634  
355,481  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
44,410