Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
878,782  
802,002  
773,159  
687,439  
620,458  
577,016  
577,304  
565,078  
483,253  
421,674  
3,223  
14,117  
5,060  
35,100  
17,337  
0  
0  
33,000  
33,000  
33,000  
477,119  
477,175  
445,325  
345,558  
310,652  
59,469  
56,395  
56,789  
44,404  
38,810  
37,205  
29,617  
24,904  
25,191  
21,874  
301,766  
224,698  
208,080  
204,186  
198,785  
0  
0  
0  
0  
0  
120,758  
114,823  
114,769  
112,693  
106,157  
0  
0  
0  
0  
0  
102,397  
36,211  
16,547  
13,743  
15,595  
51,895  
54,813  
57,881  
57,800  
57,548  
26,717  
18,851  
18,883  
19,950  
19,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
878,782  
802,002  
773,159  
687,439  
620,458  
390,695  
319,430  
308,852  
253,676  
193,245  
270,688  
255,256  
260,177  
246,327  
185,611  
120,006  
64,174  
48,675  
7,350  
7,635  
488,087  
482,571  
464,307  
433,762  
427,213  
488,087  
482,571  
464,307  
433,762  
427,213  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0