Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,055,680  
997,730  
931,714  
902,178  
878,782  
595,206  
532,734  
480,776  
575,562  
577,016  
6,122  
22,657  
18,020  
4,091  
3,223  
0  
0  
0  
0  
0  
485,768  
393,279  
339,165  
460,732  
477,119  
83,061  
96,626  
102,342  
68,868  
59,469  
20,256  
20,172  
21,250  
41,871  
37,205  
460,474  
464,996  
450,939  
326,616  
301,766  
0  
0  
0  
0  
0  
379,238  
361,388  
115,918  
113,338  
120,758  
0  
0  
0  
0  
0  
4,219  
26,526  
258,599  
135,729  
102,397  
58,147  
58,789  
58,372  
59,314  
51,895  
18,869  
18,293  
18,050  
18,236  
26,717  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,055,680  
997,730  
931,714  
902,178  
878,782  
560,078  
497,883  
441,546  
415,776  
390,695  
353,429  
292,770  
247,257  
264,857  
270,688  
206,650  
205,113  
194,290  
150,919  
120,006  
495,602  
499,847  
490,168  
486,402  
488,087  
495,602  
499,847  
490,168  
486,402  
488,087  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0