Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
25,546,432  
24,342,689  
23,658,886  
22,813,427  
16,632,493  
20,874,018  
19,674,746  
18,987,675  
18,864,165  
13,167,690  
5,069,778  
2,904,599  
2,344,358  
3,410,983  
2,931,922  
659,851  
663,002  
2,568  
0  
0  
1,505,154  
1,433,869  
1,730,824  
2,774,789  
1,149,225  
13,304,861  
14,275,184  
14,417,399  
12,050,163  
8,801,879  
334,373  
398,091  
492,526  
628,230  
284,665  
4,672,414  
4,667,943  
4,671,211  
3,949,263  
3,464,803  
310,311  
303,036  
302,365  
242,116  
227,566  
3,330,858  
3,418,127  
3,500,312  
3,463,658  
3,003,137  
0  
0  
0  
0  
0  
154,769  
71,706  
32,266  
24,917  
33,978  
58,760  
61,304  
0  
0  
0  
817,716  
813,769  
836,269  
218,572  
200,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
25,546,432  
24,342,689  
23,658,886  
22,813,427  
16,632,493  
17,383,664  
16,827,321  
16,390,890  
16,904,511  
11,388,021  
16,087,063  
15,487,730  
15,028,843  
15,712,216  
11,328,721  
1,296,601  
1,339,591  
1,362,046  
1,192,295  
59,300  
8,162,768  
7,515,367  
7,267,997  
5,908,916  
5,244,472  
8,162,768  
7,515,367  
7,267,997  
5,908,916  
5,244,472  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0