Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,813,427  
16,632,493  
14,651,011  
14,107,381  
14,806,487  
18,864,165  
13,167,690  
11,577,310  
11,359,327  
12,288,285  
3,410,983  
2,931,922  
1,519,018  
825,897  
996,983  
0  
0  
0  
0  
0  
2,774,789  
1,149,225  
1,080,675  
997,318  
1,410,488  
12,050,163  
8,801,879  
8,750,916  
9,236,858  
9,370,732  
628,230  
284,665  
226,701  
299,254  
510,081  
3,949,263  
3,464,803  
3,073,701  
2,748,054  
2,518,202  
242,116  
227,566  
201,376  
191,799  
179,685  
3,463,658  
3,003,137  
2,597,567  
2,302,571  
2,096,123  
0  
0  
0  
0  
0  
24,917  
33,978  
43,939  
69,408  
80,421  
0  
0  
0  
0  
0  
218,572  
200,122  
230,819  
184,275  
161,974  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,813,427  
16,632,493  
14,651,011  
14,107,381  
14,806,487  
16,904,511  
11,388,021  
9,971,617  
9,708,896  
10,965,133  
15,712,216  
11,328,721  
9,971,617  
9,708,896  
10,965,133  
1,192,295  
59,300  
0  
0  
0  
5,908,916  
5,244,472  
4,679,394  
4,398,485  
3,841,354  
5,908,916  
5,244,472  
4,679,394  
4,398,485  
3,841,354  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0