Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,806,487  
10,176,331  
7,994,614  
7,964,903  
7,265,762  
12,288,285  
8,258,017  
6,584,884  
6,779,189  
6,176,432  
996,983  
573,679  
596,043  
428,430  
343,873  
0  
0  
0  
0  
0  
1,410,488  
863,782  
657,958  
545,037  
636,323  
9,370,732  
6,501,392  
5,083,297  
5,578,492  
4,932,685  
510,081  
319,164  
247,586  
227,230  
263,552  
2,518,202  
1,918,314  
1,409,730  
1,185,714  
1,089,330  
179,685  
160,053  
137,722  
120,385  
112,464  
2,096,123  
1,557,770  
1,094,471  
912,226  
849,147  
0  
0  
0  
0  
0  
80,421  
66,708  
57,209  
48,999  
42,855  
0  
0  
0  
0  
0  
161,974  
133,783  
120,327  
104,103  
84,864  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,806,487  
10,176,331  
7,994,614  
7,964,903  
7,265,762  
10,965,133  
6,690,690  
4,896,390  
5,063,479  
4,782,210  
10,965,133  
6,690,690  
4,896,390  
5,063,479  
4,782,210  
0  
0  
0  
0  
0  
3,841,354  
3,485,641  
3,098,224  
2,901,424  
2,483,553  
3,841,354  
3,485,641  
3,098,224  
2,901,424  
2,483,553  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0