Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,342,689  
23,658,886  
22,813,427  
16,632,493  
14,651,011  
19,674,746  
18,987,675  
18,864,165  
13,167,690  
11,577,310  
2,904,599  
2,344,358  
3,410,983  
2,931,922  
1,519,018  
663,002  
2,568  
0  
0  
0  
1,433,869  
1,730,824  
2,774,789  
1,149,225  
1,080,675  
14,275,184  
14,417,399  
12,050,163  
8,801,879  
8,750,916  
398,091  
492,526  
628,230  
284,665  
226,701  
4,667,943  
4,671,211  
3,949,263  
3,464,803  
3,073,701  
303,036  
302,365  
242,116  
227,566  
201,376  
3,418,127  
3,500,312  
3,463,658  
3,003,137  
2,597,567  
0  
0  
0  
0  
0  
71,706  
32,266  
24,917  
33,978  
43,939  
61,304  
0  
0  
0  
0  
813,769  
836,269  
218,572  
200,122  
230,819  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,342,689  
23,658,886  
22,813,427  
16,632,493  
14,651,011  
16,827,321  
16,390,890  
16,904,511  
11,388,021  
9,971,617  
15,487,730  
15,028,843  
15,712,216  
11,328,721  
9,971,617  
1,339,591  
1,362,046  
1,192,295  
59,300  
0  
7,515,367  
7,267,997  
5,908,916  
5,244,472  
4,679,394  
7,515,367  
7,267,997  
5,908,916  
5,244,472  
4,679,394  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0