Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,140,106  
25,546,432  
24,342,689  
23,658,886  
22,813,427  
23,389,570  
20,874,018  
19,674,746  
18,987,675  
18,864,165  
3,749,550  
5,069,778  
2,904,599  
2,344,358  
3,410,983  
50,922  
659,851  
663,002  
2,568  
0  
1,560,105  
1,505,154  
1,433,869  
1,730,824  
2,774,789  
17,446,005  
13,304,861  
14,275,184  
14,417,399  
12,050,163  
582,987  
334,373  
398,091  
492,526  
628,230  
4,750,537  
4,672,414  
4,667,943  
4,671,211  
3,949,263  
313,776  
310,311  
303,036  
302,365  
242,116  
3,333,148  
3,330,858  
3,418,127  
3,500,312  
3,463,658  
0  
0  
0  
0  
0  
244,569  
154,769  
71,706  
32,266  
24,917  
59,938  
58,760  
61,304  
0  
0  
799,107  
817,716  
813,769  
836,269  
218,572  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,140,106  
25,546,432  
24,342,689  
23,658,886  
22,813,427  
19,157,071  
17,383,664  
16,827,321  
16,390,890  
16,904,511  
17,906,980  
16,087,063  
15,487,730  
15,028,843  
15,712,216  
1,250,091  
1,296,601  
1,339,591  
1,362,046  
1,192,295  
8,983,035  
8,162,768  
7,515,367  
7,267,997  
5,908,916  
8,983,035  
8,162,768  
7,515,367  
7,267,997  
5,908,916  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0