Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,176,331  
7,994,614  
7,964,903  
7,265,762  
4,813,877  
8,258,017  
6,584,884  
6,779,189  
6,176,432  
3,930,699  
573,679  
596,043  
428,430  
343,873  
468,563  
0  
0  
0  
0  
0  
863,782  
657,958  
545,037  
636,323  
427,146  
6,501,392  
5,083,297  
5,578,492  
4,932,685  
2,910,928  
319,164  
247,586  
227,230  
263,552  
124,062  
1,918,314  
1,409,730  
1,185,714  
1,089,330  
883,178  
160,053  
137,722  
120,385  
112,464  
105,276  
1,557,770  
1,094,471  
912,226  
849,147  
671,692  
0  
0  
0  
0  
0  
66,708  
57,209  
48,999  
42,855  
36,684  
0  
0  
0  
0  
0  
133,783  
120,327  
104,103  
84,864  
69,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,176,331  
7,994,614  
7,964,903  
7,265,762  
4,813,877  
6,690,690  
4,896,390  
5,063,479  
4,782,210  
2,662,215  
6,690,690  
4,896,390  
5,063,479  
4,782,210  
2,662,215  
0  
0  
0  
0  
0  
3,485,641  
3,098,224  
2,901,424  
2,483,553  
2,151,663  
3,485,641  
3,098,224  
2,901,424  
2,483,553  
2,151,663  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0