Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,651,011  
14,107,381  
14,806,487  
10,176,331  
7,994,614  
11,577,310  
11,359,327  
12,288,285  
8,258,017  
6,584,884  
1,519,018  
825,897  
996,983  
573,679  
596,043  
0  
0  
0  
0  
0  
1,080,675  
997,318  
1,410,488  
863,782  
657,958  
8,750,916  
9,236,858  
9,370,732  
6,501,392  
5,083,297  
226,701  
299,254  
510,081  
319,164  
247,586  
3,073,701  
2,748,054  
2,518,202  
1,918,314  
1,409,730  
201,376  
191,799  
179,685  
160,053  
137,722  
2,597,567  
2,302,571  
2,096,123  
1,557,770  
1,094,471  
0  
0  
0  
0  
0  
43,939  
69,408  
80,421  
66,708  
57,209  
0  
0  
0  
0  
0  
230,819  
184,275  
161,974  
133,783  
120,327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,651,011  
14,107,381  
14,806,487  
10,176,331  
7,994,614  
9,971,617  
9,708,896  
10,965,133  
6,690,690  
4,896,390  
9,971,617  
9,708,896  
10,965,133  
6,690,690  
4,896,390  
0  
0  
0  
0  
0  
4,679,394  
4,398,485  
3,841,354  
3,485,641  
3,098,224  
4,679,394  
4,398,485  
3,841,354  
3,485,641  
3,098,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0