Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,513,444  
1,527,625  
1,487,519  
1,473,126  
1,445,134  
497,006  
495,810  
457,687  
469,508  
471,480  
49,500  
28,056  
33,627  
28,336  
90,250  
83,878  
107,688  
77,688  
77,107  
76,306  
272,391  
254,233  
246,866  
278,236  
209,585  
91,237  
103,585  
99,319  
85,777  
69,080  
0  
2,249  
187  
53  
26,259  
1,016,438  
1,031,815  
1,029,832  
1,003,619  
973,654  
822  
822  
822  
822  
621  
245,340  
254,186  
263,278  
251,740  
173,125  
5,081  
5,263  
5,445  
5,627  
4,119  
77,649  
74,870  
71,461  
67,061  
124,672  
560,671  
568,830  
592,250  
588,112  
579,222  
126,875  
127,844  
96,576  
90,257  
91,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,513,444  
1,527,625  
1,487,519  
1,473,126  
1,445,134  
365,684  
362,233  
387,672  
378,957  
318,555  
364,801  
361,500  
386,979  
377,964  
317,562  
883  
733  
693  
993  
993  
1,147,760  
1,165,392  
1,099,846  
1,094,169  
1,126,580  
1,147,760  
1,165,392  
1,099,846  
1,094,169  
1,126,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0