Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,487,519  
1,473,126  
1,445,134  
1,475,168  
1,477,268  
457,687  
469,508  
471,480  
511,913  
695,164  
33,627  
28,336  
90,250  
26,649  
20,725  
77,688  
77,107  
76,306  
76,306  
218,306  
246,866  
278,236  
209,585  
327,189  
374,651  
99,319  
85,777  
69,080  
81,769  
80,670  
187  
53  
26,259  
0  
811  
1,029,832  
1,003,619  
973,654  
963,255  
782,105  
822  
822  
621  
621  
621  
263,278  
251,740  
173,125  
174,310  
180,092  
5,445  
5,627  
4,119  
5,990  
6,172  
71,461  
67,061  
124,672  
106,061  
68,547  
592,250  
588,112  
579,222  
579,222  
437,222  
96,576  
90,257  
91,895  
97,050  
89,450  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,487,519  
1,473,126  
1,445,134  
1,475,168  
1,477,268  
387,672  
378,957  
318,555  
379,579  
351,346  
386,979  
377,964  
317,562  
378,586  
350,353  
693  
993  
993  
993  
993  
1,099,846  
1,094,169  
1,126,580  
1,095,588  
1,125,923  
1,099,846  
1,094,169  
1,126,580  
1,095,588  
1,125,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0