Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,489,847  
4,697,232  
5,053,275  
4,887,710  
 
878,093  
1,007,967  
1,254,303  
1,069,486  
 
38,383  
168,265  
250,611  
109,543  
 
6,277  
6,000  
5,000  
0  
 
556,337  
437,591  
485,025  
481,300  
 
241,345  
364,294  
472,073  
440,446  
 
35,751  
31,817  
41,594  
38,198  
 
3,611,754  
3,689,265  
3,798,972  
3,818,223  
 
82,713  
82,014  
82,032  
81,894  
 
3,037,449  
3,113,381  
3,222,319  
3,309,915  
 
0  
0  
0  
0  
 
101,390  
92,265  
88,287  
29,448  
 
10,997  
9,246  
12,246  
-13,841  
 
379,205  
392,359  
394,088  
410,808  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,489,847  
4,697,232  
5,053,275  
4,887,710  
 
3,256,381  
3,481,017  
3,820,662  
3,707,066  
 
1,622,799  
1,809,940  
1,898,978  
1,661,503  
 
1,633,582  
1,671,077  
1,921,684  
2,045,563  
 
1,233,466  
1,216,215  
1,232,614  
1,180,644  
 
1,220,494  
1,210,268  
1,226,596  
1,176,291  
 
12,971  
5,947  
6,018  
4,353  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0