Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,305,831  
4,150,453  
4,413,514  
4,381,033  
4,578,514  
1,070,938  
867,648  
1,029,287  
903,897  
984,345  
59,956  
51,096  
58,716  
45,667  
60,491  
1,000  
4,000  
1,000  
1,000  
6,000  
643,930  
536,430  
556,780  
464,437  
535,865  
316,208  
232,949  
381,897  
367,130  
342,928  
49,843  
43,173  
30,893  
25,663  
39,062  
3,234,893  
3,282,805  
3,384,227  
3,477,136  
3,594,169  
76,615  
70,840  
102,616  
100,576  
101,173  
2,654,620  
2,692,156  
2,776,572  
2,856,499  
2,960,919  
51,883  
52,509  
0  
0  
0  
45,601  
29,928  
41,650  
46,377  
50,974  
18,348  
13,029  
11,234  
11,234  
11,234  
387,826  
424,344  
452,155  
462,451  
469,868  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,305,831  
4,150,453  
4,413,514  
4,381,033  
4,578,514  
2,926,541  
2,825,411  
3,160,419  
3,127,266  
3,322,615  
1,650,679  
1,480,475  
1,778,669  
1,660,467  
1,658,654  
1,275,862  
1,344,936  
1,381,749  
1,466,799  
1,663,961  
1,379,290  
1,079,540  
1,253,095  
1,253,767  
1,255,899  
1,369,902  
1,069,373  
1,242,510  
1,242,045  
1,243,692  
9,388  
10,167  
10,585  
11,722  
12,207  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
245,502  
0  
0  
0