Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,697,232  
5,053,275  
4,887,710  
 
 
1,007,967  
1,254,303  
1,069,486  
 
 
168,265  
250,611  
109,543  
 
 
6,000  
5,000  
0  
 
 
437,591  
485,025  
481,300  
 
 
364,294  
472,073  
440,446  
 
 
31,817  
41,594  
38,198  
 
 
3,689,265  
3,798,972  
3,818,223  
 
 
82,014  
82,032  
81,894  
 
 
3,113,381  
3,222,319  
3,309,915  
 
 
0  
0  
0  
 
 
92,265  
88,287  
29,448  
 
 
9,246  
12,246  
-13,841  
 
 
392,359  
394,088  
410,808  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,697,232  
5,053,275  
4,887,710  
 
 
3,481,017  
3,820,662  
3,707,066  
 
 
1,809,940  
1,898,978  
1,661,503  
 
 
1,671,077  
1,921,684  
2,045,563  
 
 
1,216,215  
1,232,614  
1,180,644  
 
 
1,210,268  
1,226,596  
1,176,291  
 
 
5,947  
6,018  
4,353  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0