Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,578,514  
4,489,847  
4,697,232  
5,053,275  
4,887,710  
984,345  
878,093  
1,007,967  
1,254,303  
1,069,486  
60,491  
38,383  
168,265  
250,611  
109,543  
6,000  
6,277  
6,000  
5,000  
0  
535,865  
556,337  
437,591  
485,025  
481,300  
342,928  
241,345  
364,294  
472,073  
440,446  
39,062  
35,751  
31,817  
41,594  
38,198  
3,594,169  
3,611,754  
3,689,265  
3,798,972  
3,818,223  
101,173  
82,713  
82,014  
82,032  
81,894  
2,960,919  
3,037,449  
3,113,381  
3,222,319  
3,309,915  
0  
0  
0  
0  
0  
50,974  
101,390  
92,265  
88,287  
29,448  
11,234  
10,997  
9,246  
12,246  
-13,841  
469,868  
379,205  
392,359  
394,088  
410,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,578,514  
4,489,847  
4,697,232  
5,053,275  
4,887,710  
3,322,615  
3,256,381  
3,481,017  
3,820,662  
3,707,066  
1,658,654  
1,622,799  
1,809,940  
1,898,978  
1,661,503  
1,663,961  
1,633,582  
1,671,077  
1,921,684  
2,045,563  
1,255,899  
1,233,466  
1,216,215  
1,232,614  
1,180,644  
1,243,692  
1,220,494  
1,210,268  
1,226,596  
1,176,291  
12,207  
12,971  
5,947  
6,018  
4,353  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0