Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,177,223  
4,274,721  
4,305,831  
4,150,453  
4,413,514  
1,053,335  
1,098,962  
1,070,938  
867,648  
1,029,287  
127,946  
173,449  
59,956  
51,096  
58,716  
3,000  
3,000  
1,000  
4,000  
1,000  
555,630  
534,119  
643,930  
536,430  
556,780  
320,880  
347,970  
316,208  
232,949  
381,897  
45,879  
40,424  
49,843  
43,173  
30,893  
3,123,889  
3,175,759  
3,234,893  
3,282,805  
3,384,227  
90,210  
89,969  
76,615  
70,840  
102,616  
2,510,562  
2,565,999  
2,654,620  
2,692,156  
2,776,572  
50,633  
51,258  
51,883  
52,509  
0  
52,464  
53,320  
45,601  
29,928  
41,650  
18,348  
18,348  
18,348  
13,029  
11,234  
401,671  
396,865  
387,826  
424,344  
452,155  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,177,223  
4,274,721  
4,305,831  
4,150,453  
4,413,514  
2,775,418  
2,872,105  
2,926,541  
2,825,411  
3,160,419  
1,630,732  
1,663,714  
1,650,679  
1,480,475  
1,778,669  
1,144,687  
1,208,391  
1,275,862  
1,344,936  
1,381,749  
1,401,805  
1,402,615  
1,379,290  
1,079,540  
1,253,095  
1,382,926  
1,382,842  
1,369,902  
1,069,373  
1,242,510  
18,879  
19,774  
9,388  
10,167  
10,585  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
245,502  
0