Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,381,033  
4,578,514  
4,489,847  
4,697,232  
5,053,275  
903,897  
984,345  
878,093  
1,007,967  
1,254,303  
45,667  
60,491  
38,383  
168,265  
250,611  
1,000  
6,000  
6,277  
6,000  
5,000  
464,437  
535,865  
556,337  
437,591  
485,025  
367,130  
342,928  
241,345  
364,294  
472,073  
25,663  
39,062  
35,751  
31,817  
41,594  
3,477,136  
3,594,169  
3,611,754  
3,689,265  
3,798,972  
100,576  
101,173  
82,713  
82,014  
82,032  
2,856,499  
2,960,919  
3,037,449  
3,113,381  
3,222,319  
0  
0  
0  
0  
0  
46,377  
50,974  
101,390  
92,265  
88,287  
11,234  
11,234  
10,997  
9,246  
12,246  
462,451  
469,868  
379,205  
392,359  
394,088  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,381,033  
4,578,514  
4,489,847  
4,697,232  
5,053,275  
3,127,266  
3,322,615  
3,256,381  
3,481,017  
3,820,662  
1,660,467  
1,658,654  
1,622,799  
1,809,940  
1,898,978  
1,466,799  
1,663,961  
1,633,582  
1,671,077  
1,921,684  
1,253,767  
1,255,899  
1,233,466  
1,216,215  
1,232,614  
1,242,045  
1,243,692  
1,220,494  
1,210,268  
1,226,596  
11,722  
12,207  
12,971  
5,947  
6,018  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0