Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,413,514  
4,381,033  
4,578,514  
4,489,847  
4,697,232  
1,029,287  
903,897  
984,345  
878,093  
1,007,967  
58,716  
45,667  
60,491  
38,383  
168,265  
1,000  
1,000  
6,000  
6,277  
6,000  
556,780  
464,437  
535,865  
556,337  
437,591  
381,897  
367,130  
342,928  
241,345  
364,294  
30,893  
25,663  
39,062  
35,751  
31,817  
3,384,227  
3,477,136  
3,594,169  
3,611,754  
3,689,265  
102,616  
100,576  
101,173  
82,713  
82,014  
2,776,572  
2,856,499  
2,960,919  
3,037,449  
3,113,381  
0  
0  
0  
0  
0  
41,650  
46,377  
50,974  
101,390  
92,265  
11,234  
11,234  
11,234  
10,997  
9,246  
452,155  
462,451  
469,868  
379,205  
392,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,413,514  
4,381,033  
4,578,514  
4,489,847  
4,697,232  
3,160,419  
3,127,266  
3,322,615  
3,256,381  
3,481,017  
1,778,669  
1,660,467  
1,658,654  
1,622,799  
1,809,940  
1,381,749  
1,466,799  
1,663,961  
1,633,582  
1,671,077  
1,253,095  
1,253,767  
1,255,899  
1,233,466  
1,216,215  
1,242,510  
1,242,045  
1,243,692  
1,220,494  
1,210,268  
10,585  
11,722  
12,207  
12,971  
5,947  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0