Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (MTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
134,498  
 
 
 
 
99,757  
 
 
 
 
51,757  
 
 
 
 
15,000  
 
 
 
 
25,363  
 
 
 
 
7,069  
 
 
 
 
568  
 
 
 
 
34,741  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,564  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
177  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
134,498  
 
 
 
 
35,534  
 
 
 
 
35,534  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
98,964  
 
 
 
 
98,910  
 
 
 
 
54  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0