Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
960,928  
1,145,318  
938,421  
978,629  
938,948  
855,151  
1,030,088  
814,126  
858,149  
810,628  
17,523  
19,770  
22,895  
19,461  
15,658  
0  
0  
0  
0  
0  
660,409  
836,689  
647,334  
669,589  
603,846  
166,668  
159,446  
134,395  
166,306  
184,768  
10,551  
14,183  
9,502  
2,793  
6,355  
105,777  
115,229  
124,295  
120,480  
128,320  
130  
130  
130  
130  
130  
96,342  
105,007  
110,396  
111,219  
119,642  
0  
0  
0  
0  
0  
262  
0  
112  
112  
115  
0  
0  
0  
0  
0  
9,043  
10,092  
13,658  
9,019  
8,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
960,928  
1,145,318  
938,421  
978,629  
938,948  
796,669  
972,070  
778,057  
807,333  
767,719  
769,797  
938,012  
748,344  
774,299  
732,794  
26,873  
34,058  
29,713  
33,034  
34,925  
164,259  
173,248  
160,364  
171,296  
171,228  
164,259  
173,248  
160,364  
171,296  
171,228  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0