Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
163,489  
163,784  
164,092  
240,731  
240,707  
160,960  
160,957  
160,956  
237,283  
236,948  
8  
8  
7  
240  
5  
0  
0  
0  
0  
0  
159,937  
159,900  
159,900  
235,996  
235,896  
0  
0  
0  
0  
0  
1,015  
1,049  
1,048  
1,048  
1,048  
2,529  
2,827  
3,136  
3,447  
3,758  
0  
0  
0  
0  
0  
2,529  
2,827  
3,136  
3,447  
3,758  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
163,489  
163,784  
164,092  
240,731  
240,707  
33,330  
32,766  
32,192  
32,026  
31,341  
33,330  
32,766  
32,192  
32,026  
31,341  
0  
0  
0  
0  
0  
130,159  
131,018  
131,900  
208,705  
209,366  
130,159  
131,018  
131,900  
208,705  
209,366  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0