Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
240,731  
240,707  
241,019  
241,330  
 
237,283  
236,948  
236,949  
236,950  
 
240  
5  
6  
6  
 
0  
0  
0  
0  
 
235,996  
235,896  
235,896  
235,896  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,048  
1,048  
1,048  
1,048  
 
3,447  
3,758  
4,069  
4,381  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,447  
3,758  
4,069  
4,381  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
240,731  
240,707  
241,019  
241,330  
 
32,026  
31,341  
30,560  
29,905  
 
32,026  
31,341  
30,560  
29,905  
 
0  
0  
0  
0  
 
208,705  
209,366  
210,458  
211,425  
 
208,705  
209,366  
210,458  
211,425  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0