Công ty Cổ phần MT GAS (MTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,787  
 
 
 
 
56,407  
 
 
 
 
2,972  
 
 
 
 
18,671  
 
 
 
 
23,977  
 
 
 
 
10,310  
 
 
 
 
476  
 
 
 
 
185,381  
 
 
 
 
73,922  
 
 
 
 
36,071  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
207  
 
 
 
 
12,394  
 
 
 
 
62,787  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,787  
 
 
 
 
125,696  
 
 
 
 
125,696  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
116,092  
 
 
 
 
116,092  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0