Công ty Cổ phần MT GAS (MTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,787  
245,315  
295,509  
 
 
56,407  
58,598  
174,109  
 
 
2,972  
4,642  
3,136  
 
 
18,671  
21,671  
40,918  
 
 
23,977  
24,964  
111,403  
 
 
10,310  
6,659  
14,894  
 
 
476  
662  
3,758  
 
 
185,381  
186,717  
121,400  
 
 
73,922  
73,922  
0  
 
 
36,071  
36,805  
39,448  
 
 
0  
0  
0  
 
 
207  
207  
154  
 
 
12,394  
12,394  
14,096  
 
 
62,787  
63,389  
67,701  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,787  
245,315  
295,509  
 
 
125,696  
130,196  
183,410  
 
 
125,696  
130,196  
182,376  
 
 
0  
0  
1,034  
 
 
116,092  
115,119  
112,099  
 
 
116,092  
115,119  
112,099  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0