Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,180,920  
2,206,708  
2,161,360  
2,378,811  
 
699,731  
798,950  
749,198  
1,001,080  
 
98,093  
81,674  
53,747  
96,886  
 
50,826  
93,297  
161,024  
149,077  
 
156,843  
240,882  
181,419  
371,154  
 
363,673  
350,783  
317,716  
350,556  
 
30,297  
32,314  
35,291  
33,408  
 
1,481,189  
1,407,758  
1,412,162  
1,377,731  
 
3,665  
1,266  
1,412  
1,459  
 
835,488  
846,465  
863,719  
863,680  
 
0  
0  
0  
0  
 
306,335  
223,643  
204,581  
173,475  
 
237,869  
237,869  
237,869  
237,869  
 
97,831  
98,515  
104,581  
99,610  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
1,638  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,180,920  
2,206,708  
2,161,360  
2,378,811  
 
717,566  
712,159  
704,961  
860,453  
 
456,289  
465,771  
447,586  
612,279  
 
261,276  
246,388  
257,375  
248,175  
 
1,463,355  
1,494,549  
1,456,399  
1,518,358  
 
1,343,774  
1,354,398  
1,334,686  
1,371,195  
 
119,580  
140,151  
121,713  
147,163  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0