Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,063,456  
2,116,745  
2,097,055  
2,180,920  
 
650,682  
682,173  
653,529  
699,731  
 
167,351  
67,901  
62,484  
98,093  
 
100  
40,100  
50,613  
50,826  
 
147,331  
202,908  
164,997  
156,843  
 
311,918  
342,476  
341,238  
363,673  
 
23,983  
28,787  
34,197  
30,297  
 
1,412,774  
1,434,572  
1,443,526  
1,481,189  
 
12,855  
3,045  
3,395  
3,665  
 
858,427  
891,304  
915,029  
835,488  
 
0  
0  
0  
0  
 
225,469  
212,924  
199,759  
306,335  
 
237,194  
237,194  
237,194  
237,869  
 
78,828  
90,105  
88,148  
97,831  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,063,456  
2,116,745  
2,097,055  
2,180,920  
 
727,012  
782,660  
750,824  
717,566  
 
484,501  
529,068  
500,192  
456,289  
 
242,511  
253,592  
250,632  
261,276  
 
1,336,444  
1,334,085  
1,346,231  
1,463,355  
 
1,254,105  
1,220,176  
1,226,650  
1,343,774  
 
82,340  
113,909  
119,580  
119,580  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0