Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,116,745  
2,097,055  
2,180,920  
2,206,708  
 
682,173  
653,529  
699,731  
798,950  
 
67,901  
62,484  
98,093  
81,674  
 
40,100  
50,613  
50,826  
93,297  
 
202,908  
164,997  
156,843  
240,882  
 
342,476  
341,238  
363,673  
350,783  
 
28,787  
34,197  
30,297  
32,314  
 
1,434,572  
1,443,526  
1,481,189  
1,407,758  
 
3,045  
3,395  
3,665  
1,266  
 
891,304  
915,029  
835,488  
846,465  
 
0  
0  
0  
0  
 
212,924  
199,759  
306,335  
223,643  
 
237,194  
237,194  
237,869  
237,869  
 
90,105  
88,148  
97,831  
98,515  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,116,745  
2,097,055  
2,180,920  
2,206,708  
 
782,660  
750,824  
717,566  
712,159  
 
529,068  
500,192  
456,289  
465,771  
 
253,592  
250,632  
261,276  
246,388  
 
1,334,085  
1,346,231  
1,463,355  
1,494,549  
 
1,220,176  
1,226,650  
1,343,774  
1,354,398  
 
113,909  
119,580  
119,580  
140,151  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0