Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,002,113  
2,063,456  
2,118,043  
2,116,745  
2,097,055  
604,722  
650,682  
692,248  
682,173  
653,529  
121,216  
167,351  
183,147  
67,901  
62,484  
38,690  
100  
326  
40,100  
50,613  
150,482  
147,331  
163,124  
202,908  
164,997  
283,537  
311,918  
316,925  
342,476  
341,238  
10,797  
23,983  
28,726  
28,787  
34,197  
1,397,392  
1,412,774  
1,425,795  
1,434,572  
1,443,526  
12,265  
12,855  
2,446  
3,045  
3,395  
836,878  
858,427  
870,268  
891,304  
915,029  
0  
0  
0  
0  
0  
238,456  
225,469  
230,300  
212,924  
199,759  
245,560  
237,194  
237,194  
237,194  
237,194  
64,233  
78,828  
85,587  
90,105  
88,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,002,113  
2,063,456  
2,118,043  
2,116,745  
2,097,055  
750,580  
727,012  
756,740  
782,660  
750,824  
519,396  
484,501  
510,276  
529,068  
500,192  
231,184  
242,511  
246,464  
253,592  
250,632  
1,251,533  
1,336,444  
1,361,303  
1,334,085  
1,346,231  
1,220,874  
1,254,105  
1,278,964  
1,220,176  
1,226,650  
30,660  
82,340  
82,340  
113,909  
119,580  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0