Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,097,055  
2,180,920  
2,206,708  
2,161,360  
 
653,529  
699,731  
798,950  
749,198  
 
62,484  
98,093  
81,674  
53,747  
 
50,613  
50,826  
93,297  
161,024  
 
164,997  
156,843  
240,882  
181,419  
 
341,238  
363,673  
350,783  
317,716  
 
34,197  
30,297  
32,314  
35,291  
 
1,443,526  
1,481,189  
1,407,758  
1,412,162  
 
3,395  
3,665  
1,266  
1,412  
 
915,029  
835,488  
846,465  
863,719  
 
0  
0  
0  
0  
 
199,759  
306,335  
223,643  
204,581  
 
237,194  
237,869  
237,869  
237,869  
 
88,148  
97,831  
98,515  
104,581  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,097,055  
2,180,920  
2,206,708  
2,161,360  
 
750,824  
717,566  
712,159  
704,961  
 
500,192  
456,289  
465,771  
447,586  
 
250,632  
261,276  
246,388  
257,375  
 
1,346,231  
1,463,355  
1,494,549  
1,456,399  
 
1,226,650  
1,343,774  
1,354,398  
1,334,686  
 
119,580  
119,580  
140,151  
121,713  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0