Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,206,708  
2,161,360  
2,378,811  
 
2,227,068  
798,950  
749,198  
1,001,080  
 
1,003,238  
81,674  
53,747  
96,886  
 
125,000  
93,297  
161,024  
149,077  
 
139,228  
240,882  
181,419  
371,154  
 
341,723  
350,783  
317,716  
350,556  
 
374,412  
32,314  
35,291  
33,408  
 
22,875  
1,407,758  
1,412,162  
1,377,731  
 
1,223,830  
1,266  
1,412  
1,459  
 
1,459  
846,465  
863,719  
863,680  
 
686,720  
0  
0  
0  
 
0  
223,643  
204,581  
173,475  
 
216,961  
237,869  
237,869  
237,869  
 
243,084  
98,515  
104,581  
99,610  
 
73,923  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
1,638  
 
1,683  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,206,708  
2,161,360  
2,378,811  
 
2,227,068  
712,159  
704,961  
860,453  
 
869,184  
465,771  
447,586  
612,279  
 
660,268  
246,388  
257,375  
248,175  
 
208,915  
1,494,549  
1,456,399  
1,518,358  
 
1,140,675  
1,354,398  
1,334,686  
1,371,195  
 
1,140,675  
140,151  
121,713  
147,163  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
217,210