Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,378,811  
2,227,068  
2,059,169  
2,280,136  
 
1,001,080  
1,003,238  
858,722  
1,121,351  
 
96,886  
125,000  
57,257  
74,992  
 
149,077  
139,228  
202,410  
221,280  
 
371,154  
341,723  
202,413  
388,519  
 
350,556  
374,412  
375,248  
381,274  
 
33,408  
22,875  
21,394  
55,287  
 
1,377,731  
1,223,830  
1,200,447  
1,158,784  
 
1,459  
1,459  
1,000  
845  
 
863,680  
686,720  
670,790  
855,249  
 
0  
0  
0  
0  
 
173,475  
216,961  
220,385  
0  
 
237,869  
243,084  
243,884  
234,231  
 
99,610  
73,923  
62,705  
66,621  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
1,638  
1,683  
1,683  
1,837  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,378,811  
2,227,068  
2,059,169  
2,280,136  
 
860,453  
869,184  
725,132  
920,956  
 
612,279  
660,268  
562,169  
764,884  
 
248,175  
208,915  
162,963  
156,072  
 
1,518,358  
1,140,675  
1,126,791  
1,137,062  
 
1,371,195  
1,140,675  
1,126,791  
1,137,062  
 
147,163  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
217,210  
207,246  
222,118