Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,593  
252,342  
212,156  
208,168  
206,506  
116,121  
116,703  
76,390  
71,821  
69,872  
8,680  
3,092  
2,474  
1,110  
6,269  
0  
0  
0  
0  
0  
65,234  
88,586  
48,631  
43,251  
44,095  
41,218  
25,025  
25,285  
27,460  
19,507  
989  
0  
0  
0  
0  
133,472  
135,640  
135,766  
136,348  
136,635  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
182  
341  
475  
1,056  
1,346  
0  
0  
0  
0  
0  
33,265  
33,265  
33,265  
33,265  
33,265  
45,000  
47,000  
47,000  
47,000  
47,000  
25  
33  
26  
26  
24  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,593  
252,342  
212,156  
208,168  
206,506  
43,747  
47,696  
12,497  
9,908  
8,871  
43,747  
47,696  
12,497  
9,908  
8,871  
0  
0  
0  
0  
0  
205,846  
204,646  
199,659  
198,261  
197,636  
205,846  
204,646  
199,659  
198,261  
197,636  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0