Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,156  
208,168  
206,506  
210,783  
215,315  
76,390  
71,821  
69,872  
72,414  
76,938  
2,474  
1,110  
6,269  
2,910  
11,318  
0  
0  
0  
0  
0  
48,631  
43,251  
44,095  
44,233  
41,072  
25,285  
27,460  
19,507  
25,272  
24,548  
0  
0  
0  
0  
0  
135,766  
136,348  
136,635  
138,369  
138,377  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
475  
1,056  
1,346  
3,037  
3,037  
0  
0  
0  
0  
0  
33,265  
33,265  
33,265  
33,265  
33,265  
47,000  
47,000  
47,000  
47,000  
47,000  
26  
26  
24  
66  
74  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,156  
208,168  
206,506  
210,783  
215,315  
12,497  
9,908  
8,871  
14,726  
21,164  
12,497  
9,908  
8,871  
14,726  
21,164  
0  
0  
0  
0  
0  
199,659  
198,261  
197,636  
196,057  
194,151  
199,659  
198,261  
197,636  
196,057  
194,151  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0