Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
210,783  
215,315  
209,620  
 
 
72,414  
76,938  
70,860  
 
 
2,910  
11,318  
6,036  
 
 
0  
0  
0  
 
 
44,233  
41,072  
45,704  
 
 
25,272  
24,548  
19,120  
 
 
0  
0  
0  
 
 
138,369  
138,377  
138,760  
 
 
55,000  
55,000  
55,000  
 
 
3,037  
3,037  
3,473  
 
 
0  
0  
0  
 
 
33,265  
33,265  
33,265  
 
 
47,000  
47,000  
47,000  
 
 
66  
74  
21  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
210,783  
215,315  
209,620  
 
 
14,726  
21,164  
17,842  
 
 
14,726  
21,164  
17,842  
 
 
0  
0  
0  
 
 
196,057  
194,151  
191,778  
 
 
196,057  
194,151  
191,778  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0