Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
281,405  
304,685  
232,598  
229,335  
249,593  
96,397  
119,882  
147,462  
95,895  
116,121  
2,223  
2,964  
2,667  
3,832  
8,680  
0  
0  
0  
0  
0  
68,533  
91,458  
119,113  
67,430  
65,234  
25,597  
25,449  
25,537  
24,613  
41,218  
44  
12  
145  
20  
989  
185,008  
184,803  
85,136  
133,440  
133,472  
0  
0  
0  
0  
55,000  
65  
94  
123  
153  
182  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,265  
33,265  
184,700  
184,700  
85,000  
100,000  
45,000  
242  
9  
13  
22  
25  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
281,405  
304,685  
232,598  
229,335  
249,593  
68,324  
93,064  
25,030  
22,845  
43,747  
68,324  
93,064  
25,030  
22,845  
43,747  
0  
0  
0  
0  
0  
213,081  
211,621  
207,569  
206,490  
205,846  
213,081  
211,621  
207,569  
206,490  
205,846  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0