Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,598  
229,335  
249,593  
252,342  
212,156  
147,462  
95,895  
116,121  
116,703  
76,390  
2,667  
3,832  
8,680  
3,092  
2,474  
0  
0  
0  
0  
0  
119,113  
67,430  
65,234  
88,586  
48,631  
25,537  
24,613  
41,218  
25,025  
25,285  
145  
20  
989  
0  
0  
85,136  
133,440  
133,472  
135,640  
135,766  
0  
0  
55,000  
55,000  
55,000  
123  
153  
182  
341  
475  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,265  
33,265  
33,265  
33,265  
85,000  
100,000  
45,000  
47,000  
47,000  
13  
22  
25  
33  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,598  
229,335  
249,593  
252,342  
212,156  
25,030  
22,845  
43,747  
47,696  
12,497  
25,030  
22,845  
43,747  
47,696  
12,497  
0  
0  
0  
0  
0  
207,569  
206,490  
205,846  
204,646  
199,659  
207,569  
206,490  
205,846  
204,646  
199,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0