Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,335  
249,593  
252,342  
212,156  
208,168  
95,895  
116,121  
116,703  
76,390  
71,821  
3,832  
8,680  
3,092  
2,474  
1,110  
0  
0  
0  
0  
0  
67,430  
65,234  
88,586  
48,631  
43,251  
24,613  
41,218  
25,025  
25,285  
27,460  
20  
989  
0  
0  
0  
133,440  
133,472  
135,640  
135,766  
136,348  
0  
55,000  
55,000  
55,000  
55,000  
153  
182  
341  
475  
1,056  
0  
0  
0  
0  
0  
33,265  
33,265  
33,265  
33,265  
33,265  
100,000  
45,000  
47,000  
47,000  
47,000  
22  
25  
33  
26  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,335  
249,593  
252,342  
212,156  
208,168  
22,845  
43,747  
47,696  
12,497  
9,908  
22,845  
43,747  
47,696  
12,497  
9,908  
0  
0  
0  
0  
0  
206,490  
205,846  
204,646  
199,659  
198,261  
206,490  
205,846  
204,646  
199,659  
198,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0