Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,535,498  
26,363,299  
26,551,355  
26,622,552  
26,607,707  
2,496,131  
2,192,829  
2,270,876  
2,362,219  
2,490,178  
603,345  
483,814  
309,807  
168,476  
372,014  
0  
0  
0  
0  
2,100  
583,834  
549,535  
821,137  
842,140  
747,081  
1,112,385  
967,822  
962,350  
968,290  
1,084,398  
196,567  
191,658  
177,582  
383,313  
284,584  
24,039,367  
24,170,470  
24,280,479  
24,260,333  
24,117,529  
1,379,458  
1,379,458  
1,379,542  
1,405,645  
1,401,308  
18,629,319  
18,496,379  
16,462,577  
16,691,232  
16,902,122  
0  
0  
0  
0  
0  
1,681,619  
2,024,953  
4,158,640  
4,333,584  
3,994,918  
0  
0  
0  
0  
0  
2,348,972  
2,269,679  
2,279,720  
1,829,872  
1,819,181  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,535,498  
26,363,299  
26,551,355  
26,622,552  
26,607,707  
14,825,018  
14,657,610  
14,884,872  
15,021,306  
15,012,572  
3,518,588  
3,868,344  
3,856,462  
4,039,963  
3,971,179  
11,306,431  
10,789,266  
11,028,409  
10,981,343  
11,041,393  
11,710,480  
11,705,689  
11,666,483  
11,601,246  
11,595,134  
11,710,480  
11,705,689  
11,666,483  
11,601,246  
11,595,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0