Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,551,355  
26,622,552  
26,607,707  
26,739,508  
26,017,960  
2,270,876  
2,362,219  
2,490,178  
2,992,537  
2,670,377  
309,807  
168,476  
372,014  
388,570  
89,002  
0  
0  
2,100  
0  
0  
821,137  
842,140  
747,081  
1,163,876  
1,124,883  
962,350  
968,290  
1,084,398  
1,164,709  
1,207,241  
177,582  
383,313  
284,584  
275,382  
249,250  
24,280,479  
24,260,333  
24,117,529  
23,746,970  
23,347,583  
1,379,542  
1,405,645  
1,401,308  
1,403,414  
1,403,444  
16,462,577  
16,691,232  
16,902,122  
16,043,702  
16,238,602  
0  
0  
0  
0  
0  
4,158,640  
4,333,584  
3,994,918  
4,615,015  
4,004,424  
0  
0  
0  
0  
0  
2,279,720  
1,829,872  
1,819,181  
1,684,839  
1,701,113  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,551,355  
26,622,552  
26,607,707  
26,739,508  
26,017,960  
14,884,872  
15,021,306  
15,012,572  
15,156,296  
14,471,355  
3,856,462  
4,039,963  
3,971,179  
3,743,360  
3,333,637  
11,028,409  
10,981,343  
11,041,393  
11,412,936  
11,137,718  
11,666,483  
11,601,246  
11,595,134  
11,583,212  
11,546,605  
11,666,483  
11,601,246  
11,595,134  
11,583,212  
11,546,605  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0