Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,898,605  
27,144,211  
26,648,267  
26,635,569  
26,457,653  
3,244,450  
3,456,003  
2,813,590  
2,703,641  
2,593,229  
461,454  
780,414  
450,576  
537,022  
324,225  
0  
32,500  
0  
0  
0  
797,348  
860,461  
833,291  
695,434  
763,415  
1,522,740  
1,409,063  
1,192,196  
1,153,826  
1,263,810  
462,909  
373,565  
337,526  
317,360  
241,779  
23,654,154  
23,688,207  
23,834,677  
23,931,928  
23,864,424  
1,338,333  
1,346,794  
1,336,580  
1,345,949  
1,383,983  
18,603,686  
18,898,064  
17,849,473  
18,129,438  
18,386,556  
0  
0  
0  
0  
0  
1,239,468  
987,802  
2,234,739  
2,058,753  
1,753,804  
5,900  
0  
0  
0  
0  
2,466,767  
2,455,547  
2,413,886  
2,397,787  
2,340,081  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,898,605  
27,144,211  
26,648,267  
26,635,569  
26,457,653  
14,719,716  
15,132,605  
14,782,451  
14,839,403  
14,704,440  
4,516,403  
4,871,844  
3,509,210  
3,581,984  
3,459,751  
10,203,312  
10,260,761  
11,273,241  
11,257,419  
11,244,689  
12,178,889  
12,011,606  
11,865,817  
11,796,166  
11,753,213  
12,178,889  
12,011,606  
11,865,817  
11,796,166  
11,753,213  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0