Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,144,211  
26,648,267  
26,635,569  
26,457,653  
26,535,498  
3,456,003  
2,813,590  
2,703,641  
2,593,229  
2,496,131  
780,414  
450,576  
537,022  
324,225  
603,345  
32,500  
0  
0  
0  
0  
860,461  
833,291  
695,434  
763,415  
583,834  
1,409,063  
1,192,196  
1,153,826  
1,263,810  
1,112,385  
373,565  
337,526  
317,360  
241,779  
196,567  
23,688,207  
23,834,677  
23,931,928  
23,864,424  
24,039,367  
1,346,794  
1,336,580  
1,345,949  
1,383,983  
1,379,458  
18,898,064  
17,849,473  
18,129,438  
18,386,556  
18,629,319  
0  
0  
0  
0  
0  
987,802  
2,234,739  
2,058,753  
1,753,804  
1,681,619  
0  
0  
0  
0  
0  
2,455,547  
2,413,886  
2,397,787  
2,340,081  
2,348,972  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,144,211  
26,648,267  
26,635,569  
26,457,653  
26,535,498  
15,132,605  
14,782,451  
14,839,403  
14,704,440  
14,825,018  
4,871,844  
3,509,210  
3,581,984  
3,459,751  
3,518,588  
10,260,761  
11,273,241  
11,257,419  
11,244,689  
11,306,431  
12,011,606  
11,865,817  
11,796,166  
11,753,213  
11,710,480  
12,011,606  
11,865,817  
11,796,166  
11,753,213  
11,710,480  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0