Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,949,126  
27,561,481  
27,656,833  
26,898,605  
27,144,211  
4,333,718  
3,925,685  
4,038,680  
3,244,450  
3,456,003  
467,220  
500,167  
1,019,776  
461,454  
780,414  
0  
0  
0  
0  
32,500  
1,612,853  
1,001,061  
829,360  
797,348  
860,461  
1,646,014  
1,805,674  
1,643,357  
1,522,740  
1,409,063  
607,631  
618,784  
546,187  
462,909  
373,565  
23,615,407  
23,635,796  
23,618,152  
23,654,154  
23,688,207  
1,335,308  
1,335,323  
1,335,323  
1,338,333  
1,346,794  
18,267,297  
18,323,228  
18,517,065  
18,603,686  
18,898,064  
0  
0  
0  
0  
0  
1,429,179  
1,443,044  
1,247,876  
1,239,468  
987,802  
5,900  
5,900  
5,900  
5,900  
0  
2,577,724  
2,528,301  
2,511,989  
2,466,767  
2,455,547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,949,126  
27,561,481  
27,656,833  
26,898,605  
27,144,211  
15,823,171  
15,741,932  
15,220,925  
14,719,716  
15,132,605  
4,101,945  
4,012,884  
4,010,221  
4,516,403  
4,871,844  
11,721,227  
11,729,049  
11,210,704  
10,203,312  
10,260,761  
12,125,954  
11,819,548  
12,435,907  
12,178,889  
12,011,606  
12,125,954  
11,819,548  
12,435,907  
12,178,889  
12,011,606  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0