Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,635,569  
26,457,653  
26,535,498  
26,363,299  
26,551,355  
2,703,641  
2,593,229  
2,496,131  
2,192,829  
2,270,876  
537,022  
324,225  
603,345  
483,814  
309,807  
0  
0  
0  
0  
0  
695,434  
763,415  
583,834  
549,535  
821,137  
1,153,826  
1,263,810  
1,112,385  
967,822  
962,350  
317,360  
241,779  
196,567  
191,658  
177,582  
23,931,928  
23,864,424  
24,039,367  
24,170,470  
24,280,479  
1,345,949  
1,383,983  
1,379,458  
1,379,458  
1,379,542  
18,129,438  
18,386,556  
18,629,319  
18,496,379  
16,462,577  
0  
0  
0  
0  
0  
2,058,753  
1,753,804  
1,681,619  
2,024,953  
4,158,640  
0  
0  
0  
0  
0  
2,397,787  
2,340,081  
2,348,972  
2,269,679  
2,279,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,635,569  
26,457,653  
26,535,498  
26,363,299  
26,551,355  
14,839,403  
14,704,440  
14,825,018  
14,657,610  
14,884,872  
3,581,984  
3,459,751  
3,518,588  
3,868,344  
3,856,462  
11,257,419  
11,244,689  
11,306,431  
10,789,266  
11,028,409  
11,796,166  
11,753,213  
11,710,480  
11,705,689  
11,666,483  
11,796,166  
11,753,213  
11,710,480  
11,705,689  
11,666,483  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0