Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,656,833  
26,898,605  
27,144,211  
26,648,267  
26,635,569  
4,038,680  
3,244,450  
3,456,003  
2,813,590  
2,703,641  
1,019,776  
461,454  
780,414  
450,576  
537,022  
0  
0  
32,500  
0  
0  
829,360  
797,348  
860,461  
833,291  
695,434  
1,643,357  
1,522,740  
1,409,063  
1,192,196  
1,153,826  
546,187  
462,909  
373,565  
337,526  
317,360  
23,618,152  
23,654,154  
23,688,207  
23,834,677  
23,931,928  
1,335,323  
1,338,333  
1,346,794  
1,336,580  
1,345,949  
18,517,065  
18,603,686  
18,898,064  
17,849,473  
18,129,438  
0  
0  
0  
0  
0  
1,247,876  
1,239,468  
987,802  
2,234,739  
2,058,753  
5,900  
5,900  
0  
0  
0  
2,511,989  
2,466,767  
2,455,547  
2,413,886  
2,397,787  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,656,833  
26,898,605  
27,144,211  
26,648,267  
26,635,569  
15,220,925  
14,719,716  
15,132,605  
14,782,451  
14,839,403  
4,010,221  
4,516,403  
4,871,844  
3,509,210  
3,581,984  
11,210,704  
10,203,312  
10,260,761  
11,273,241  
11,257,419  
12,435,907  
12,178,889  
12,011,606  
11,865,817  
11,796,166  
12,435,907  
12,178,889  
12,011,606  
11,865,817  
11,796,166  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0