Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,457,653  
26,535,498  
26,363,299  
26,551,355  
26,622,552  
2,593,229  
2,496,131  
2,192,829  
2,270,876  
2,362,219  
324,225  
603,345  
483,814  
309,807  
168,476  
0  
0  
0  
0  
0  
763,415  
583,834  
549,535  
821,137  
842,140  
1,263,810  
1,112,385  
967,822  
962,350  
968,290  
241,779  
196,567  
191,658  
177,582  
383,313  
23,864,424  
24,039,367  
24,170,470  
24,280,479  
24,260,333  
1,383,983  
1,379,458  
1,379,458  
1,379,542  
1,405,645  
18,386,556  
18,629,319  
18,496,379  
16,462,577  
16,691,232  
0  
0  
0  
0  
0  
1,753,804  
1,681,619  
2,024,953  
4,158,640  
4,333,584  
0  
0  
0  
0  
0  
2,340,081  
2,348,972  
2,269,679  
2,279,720  
1,829,872  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,457,653  
26,535,498  
26,363,299  
26,551,355  
26,622,552  
14,704,440  
14,825,018  
14,657,610  
14,884,872  
15,021,306  
3,459,751  
3,518,588  
3,868,344  
3,856,462  
4,039,963  
11,244,689  
11,306,431  
10,789,266  
11,028,409  
10,981,343  
11,753,213  
11,710,480  
11,705,689  
11,666,483  
11,601,246  
11,753,213  
11,710,480  
11,705,689  
11,666,483  
11,601,246  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0