Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
67,603,539  
73,039,038  
73,179,194  
68,449,502  
67,503,728  
17,279,459  
22,876,206  
23,024,693  
18,542,478  
18,304,148  
7,047,714  
13,148,938  
11,723,007  
8,540,118  
4,686,894  
1,655,836  
1,771,012  
3,351,342  
3,417,137  
6,991,548  
2,312,501  
2,277,055  
2,217,130  
2,266,512  
2,323,051  
5,884,099  
5,389,531  
5,395,832  
3,972,630  
3,669,695  
379,309  
289,670  
337,382  
346,081  
632,960  
50,324,080  
50,162,832  
50,154,501  
49,907,024  
49,199,580  
1,975,164  
1,817,067  
2,225,327  
2,100,563  
2,361,322  
29,292,871  
29,821,492  
29,320,770  
26,665,864  
26,989,015  
0  
0  
0  
0  
0  
2,611,346  
2,356,227  
2,911,432  
5,798,178  
5,672,305  
12,565,339  
12,240,702  
11,968,166  
11,660,141  
10,885,526  
3,879,360  
3,927,344  
3,728,806  
3,682,278  
3,291,412  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
67,603,539  
73,039,038  
73,179,194  
68,449,502  
67,503,728  
47,028,003  
52,726,413  
49,828,370  
45,321,777  
43,969,571  
12,322,024  
17,898,443  
15,910,020  
13,407,243  
12,211,221  
34,705,979  
34,827,970  
33,918,350  
31,914,534  
31,758,350  
20,575,536  
20,312,625  
23,350,824  
23,127,725  
23,534,157  
20,575,536  
20,312,625  
23,350,824  
23,127,725  
23,534,157  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0