Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
73,039,038  
73,179,194  
68,449,502  
67,503,728  
71,849,700  
22,876,206  
23,024,693  
18,542,478  
18,304,148  
16,709,473  
13,148,938  
11,723,007  
8,540,118  
4,686,894  
8,324,476  
1,771,012  
3,351,342  
3,417,137  
6,991,548  
293,990  
2,277,055  
2,217,130  
2,266,512  
2,323,051  
3,126,527  
5,389,531  
5,395,832  
3,972,630  
3,669,695  
4,417,969  
289,670  
337,382  
346,081  
632,960  
546,511  
50,162,832  
50,154,501  
49,907,024  
49,199,580  
55,140,227  
1,817,067  
2,225,327  
2,100,563  
2,361,322  
10,432,139  
29,821,492  
29,320,770  
26,665,864  
26,989,015  
26,998,134  
0  
0  
0  
0  
0  
2,356,227  
2,911,432  
5,798,178  
5,672,305  
5,480,035  
12,240,702  
11,968,166  
11,660,141  
10,885,526  
9,144,883  
3,927,344  
3,728,806  
3,682,278  
3,291,412  
3,085,036  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
73,039,038  
73,179,194  
68,449,502  
67,503,728  
71,849,700  
52,726,413  
49,828,370  
45,321,777  
43,969,571  
44,740,654  
17,898,443  
15,910,020  
13,407,243  
12,211,221  
15,005,196  
34,827,970  
33,918,350  
31,914,534  
31,758,350  
29,735,458  
20,312,625  
23,350,824  
23,127,725  
23,534,157  
27,109,046  
20,312,625  
23,350,824  
23,127,725  
23,534,157  
27,109,046  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0