Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,153,442  
61,808,008  
63,528,522  
66,097,873  
65,478,169  
13,272,415  
13,162,975  
15,144,937  
15,102,219  
14,938,171  
5,518,646  
4,391,061  
7,417,111  
4,765,527  
6,034,414  
579,348  
1,153,648  
640,069  
1,670,813  
631,855  
1,519,957  
2,108,580  
2,247,100  
3,792,581  
2,591,568  
4,943,605  
4,908,140  
4,333,097  
4,392,711  
5,245,554  
710,859  
601,546  
507,560  
480,587  
434,780  
50,881,027  
48,645,033  
48,383,585  
50,995,654  
50,539,998  
1,349,073  
1,449,784  
1,453,961  
1,732,045  
1,753,694  
29,072,980  
29,273,029  
29,829,534  
28,873,382  
29,261,084  
0  
0  
0  
0  
0  
2,137,110  
2,182,796  
1,838,001  
3,015,783  
2,719,624  
14,421,882  
11,859,535  
11,338,355  
13,461,529  
12,910,875  
3,899,982  
3,879,889  
3,923,734  
3,912,915  
3,894,721  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,153,442  
61,808,008  
63,528,522  
66,097,873  
65,478,169  
42,136,814  
42,228,075  
43,303,327  
41,031,792  
41,506,876  
13,525,686  
14,564,688  
15,532,987  
12,451,541  
13,493,340  
28,611,128  
27,663,387  
27,770,340  
28,580,251  
28,013,536  
22,016,628  
19,579,933  
20,225,195  
25,066,081  
23,971,293  
22,016,628  
19,579,933  
20,225,195  
25,066,081  
23,971,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0