Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,528,522  
66,097,873  
65,478,169  
67,603,539  
73,039,038  
15,144,937  
15,102,219  
14,938,171  
17,279,459  
22,876,206  
7,417,111  
4,765,527  
6,034,414  
7,047,714  
13,148,938  
640,069  
1,670,813  
631,855  
1,655,836  
1,771,012  
2,247,100  
3,792,581  
2,591,568  
2,312,501  
2,277,055  
4,333,097  
4,392,711  
5,245,554  
5,884,099  
5,389,531  
507,560  
480,587  
434,780  
379,309  
289,670  
48,383,585  
50,995,654  
50,539,998  
50,324,080  
50,162,832  
1,453,961  
1,732,045  
1,753,694  
1,975,164  
1,817,067  
29,829,534  
28,873,382  
29,261,084  
29,292,871  
29,821,492  
0  
0  
0  
0  
0  
1,838,001  
3,015,783  
2,719,624  
2,611,346  
2,356,227  
11,338,355  
13,461,529  
12,910,875  
12,565,339  
12,240,702  
3,923,734  
3,912,915  
3,894,721  
3,879,360  
3,927,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,528,522  
66,097,873  
65,478,169  
67,603,539  
73,039,038  
43,303,327  
41,031,792  
41,506,876  
47,028,003  
52,726,413  
15,532,987  
12,451,541  
13,493,340  
12,322,024  
17,898,443  
27,770,340  
28,580,251  
28,013,536  
34,705,979  
34,827,970  
20,225,195  
25,066,081  
23,971,293  
20,575,536  
20,312,625  
20,225,195  
25,066,081  
23,971,293  
20,575,536  
20,312,625  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0