Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MSC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
686,153  
806,155  
904,173  
854,649  
984,741  
432,671  
526,539  
621,169  
572,816  
697,706  
8,253  
57,263  
27,189  
45,770  
62,346  
0  
0  
0  
0  
0  
117,183  
115,582  
132,894  
123,784  
175,764  
293,632  
350,066  
457,584  
398,594  
456,501  
13,602  
3,628  
3,502  
4,669  
3,094  
253,482  
279,616  
283,004  
281,833  
287,035  
16  
16  
16  
16  
16  
58,281  
60,231  
61,507  
62,811  
64,065  
144,608  
165,595  
167,308  
169,022  
171,234  
2,425  
2,425  
2,348  
2,334  
3,177  
35,305  
38,171  
38,748  
34,135  
34,528  
12,847  
13,178  
13,077  
13,516  
14,015  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
686,153  
806,155  
904,173  
854,649  
984,741  
315,845  
434,747  
506,160  
457,363  
580,314  
305,793  
422,313  
495,152  
446,315  
568,831  
10,052  
12,435  
11,008  
11,048  
11,483  
370,308  
371,407  
398,013  
397,286  
404,426  
370,308  
371,407  
398,013  
397,286  
404,426  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0