Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MSC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
352,333  
590,642  
686,153  
806,155  
904,173  
158,147  
340,579  
432,671  
526,539  
621,169  
3,066  
7,843  
8,253  
57,263  
27,189  
0  
0  
0  
0  
0  
56,107  
97,441  
117,183  
115,582  
132,894  
94,777  
223,474  
293,632  
350,066  
457,584  
4,197  
11,820  
13,602  
3,628  
3,502  
194,186  
250,063  
253,482  
279,616  
283,004  
16  
16  
16  
16  
16  
19,085  
57,080  
58,281  
60,231  
61,507  
143,636  
145,183  
144,608  
165,595  
167,308  
14  
14  
2,425  
2,425  
2,348  
24,323  
35,305  
35,305  
38,171  
38,748  
7,112  
12,466  
12,847  
13,178  
13,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
352,333  
590,642  
686,153  
806,155  
904,173  
131,753  
250,987  
315,845  
434,747  
506,160  
122,040  
241,104  
305,793  
422,313  
495,152  
9,712  
9,882  
10,052  
12,435  
11,008  
220,581  
339,655  
370,308  
371,407  
398,013  
220,581  
339,655  
370,308  
371,407  
398,013  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0