Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MSC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
806,155  
904,173  
854,649  
984,741  
1,036,779  
526,539  
621,169  
572,816  
697,706  
758,271  
57,263  
27,189  
45,770  
62,346  
71,214  
0  
0  
0  
0  
0  
115,582  
132,894  
123,784  
175,764  
236,668  
350,066  
457,584  
398,594  
456,501  
443,952  
3,628  
3,502  
4,669  
3,094  
6,437  
279,616  
283,004  
281,833  
287,035  
278,508  
16  
16  
16  
16  
16  
60,231  
61,507  
62,811  
64,065  
65,000  
165,595  
167,308  
169,022  
171,234  
173,560  
2,425  
2,348  
2,334  
3,177  
3,310  
38,171  
38,748  
34,135  
34,528  
22,390  
13,178  
13,077  
13,516  
14,015  
14,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
806,155  
904,173  
854,649  
984,741  
1,036,779  
434,747  
506,160  
457,363  
580,314  
610,411  
422,313  
495,152  
446,315  
568,831  
598,718  
12,435  
11,008  
11,048  
11,483  
11,693  
371,407  
398,013  
397,286  
404,426  
426,367  
371,407  
398,013  
397,286  
404,426  
426,367  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0