Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
225,909  
235,089  
238,035  
238,839  
337,092  
100,421  
115,472  
118,185  
129,078  
223,701  
1,871  
400  
659  
272  
1,059  
0  
0  
6,900  
10,500  
0  
58,787  
74,662  
72,311  
76,591  
92,362  
36,730  
37,639  
35,513  
39,138  
126,059  
3,034  
2,771  
2,801  
2,576  
4,222  
125,488  
119,618  
119,850  
109,762  
113,391  
0  
0  
0  
0  
0  
40,813  
33,772  
31,421  
25,997  
61,149  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,847  
77,914  
78,934  
81,334  
77,334  
36,620  
6,761  
6,912  
7,095  
6,431  
10,775  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
225,909  
235,089  
238,035  
238,839  
337,092  
64,350  
73,893  
77,354  
76,538  
162,590  
56,100  
65,644  
66,882  
65,325  
137,161  
8,249  
8,249  
10,472  
11,213  
25,429  
161,560  
161,197  
160,681  
162,302  
174,502  
161,560  
161,197  
160,681  
162,302  
174,502  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0