Công ty cổ phần May Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,712  
228,683  
235,089  
238,035  
238,839  
116,772  
103,195  
115,472  
118,185  
129,078  
991  
1,871  
400  
659  
272  
0  
0  
0  
6,900  
10,500  
73,605  
58,787  
74,662  
72,311  
76,591  
40,146  
39,504  
37,639  
35,513  
39,138  
2,031  
3,034  
2,771  
2,801  
2,576  
119,940  
125,488  
119,618  
119,850  
109,762  
0  
0  
0  
0  
0  
35,402  
40,813  
33,772  
31,421  
25,997  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
77,914  
77,914  
78,934  
81,334  
77,334  
6,624  
6,761  
6,912  
7,095  
6,431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,712  
228,683  
235,089  
238,035  
238,839  
69,942  
64,997  
73,893  
77,354  
76,538  
61,137  
57,860  
65,644  
66,882  
65,325  
8,805  
7,138  
8,249  
10,472  
11,213  
166,770  
163,686  
161,197  
160,681  
162,302  
166,770  
163,686  
161,197  
160,681  
162,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0