Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,263  
236,712  
228,683  
235,089  
238,035  
219,704  
116,772  
103,195  
115,472  
118,185  
21,207  
991  
1,871  
400  
659  
0  
0  
0  
0  
6,900  
153,461  
73,605  
58,787  
74,662  
72,311  
44,339  
40,146  
39,504  
37,639  
35,513  
697  
2,031  
3,034  
2,771  
2,801  
43,559  
119,940  
125,488  
119,618  
119,850  
0  
0  
0  
0  
0  
23,314  
35,402  
40,813  
33,772  
31,421  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,714  
77,914  
77,914  
78,934  
81,334  
3,531  
6,624  
6,761  
6,912  
7,095  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,263  
236,712  
228,683  
235,089  
238,035  
75,893  
69,942  
64,997  
73,893  
77,354  
67,554  
61,137  
57,860  
65,644  
66,882  
8,339  
8,805  
7,138  
8,249  
10,472  
187,370  
166,770  
163,686  
161,197  
160,681  
187,370  
166,770  
163,686  
161,197  
160,681  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0