Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,195  
234,411  
229,342  
222,683  
205,658  
171,480  
151,905  
146,308  
138,534  
123,758  
3,749  
3,679  
7,331  
3,639  
3,058  
0  
0  
10,300  
16,300  
13,500  
60,422  
46,681  
35,445  
28,378  
32,673  
104,451  
96,277  
88,979  
85,992  
72,192  
2,859  
5,269  
4,253  
4,225  
2,335  
85,714  
82,506  
83,035  
84,149  
81,900  
0  
0  
0  
0  
0  
57,069  
53,786  
60,959  
61,664  
54,042  
0  
0  
0  
0  
0  
5,169  
5,169  
0  
0  
4,847  
18,420  
18,420  
18,420  
18,420  
18,062  
5,056  
5,131  
3,656  
4,066  
4,949  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,195  
234,411  
229,342  
222,683  
205,658  
131,825  
110,060  
106,028  
103,006  
85,126  
113,597  
94,347  
86,931  
82,096  
67,143  
18,228  
15,713  
19,097  
20,910  
17,983  
125,370  
124,351  
112,799  
109,377  
120,531  
125,370  
124,351  
112,799  
109,377  
120,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
10,516  
10,299  
0