Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,035  
238,839  
337,092  
328,150  
321,620  
118,185  
129,078  
223,701  
212,446  
212,093  
659  
272  
1,059  
1,838  
6,703  
6,900  
10,500  
0  
0  
6,370  
72,311  
76,591  
92,362  
94,711  
83,312  
35,513  
39,138  
126,059  
111,922  
109,698  
2,801  
2,576  
4,222  
3,974  
6,011  
119,850  
109,762  
113,391  
115,704  
109,527  
0  
0  
0  
0  
-495  
31,421  
25,997  
61,149  
63,522  
65,907  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,847  
4,847  
5,602  
81,334  
77,334  
36,620  
33,420  
33,420  
7,095  
6,431  
10,775  
13,915  
5,094  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,035  
238,839  
337,092  
328,150  
321,620  
77,354  
76,538  
162,590  
150,295  
146,032  
66,882  
65,325  
137,161  
128,337  
119,938  
10,472  
11,213  
25,429  
21,958  
26,094  
160,681  
162,302  
174,502  
177,855  
175,588  
160,681  
162,302  
174,502  
177,855  
175,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0