Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,089  
238,035  
238,839  
337,092  
328,150  
115,472  
118,185  
129,078  
223,701  
212,446  
400  
659  
272  
1,059  
1,838  
0  
6,900  
10,500  
0  
0  
74,662  
72,311  
76,591  
92,362  
94,711  
37,639  
35,513  
39,138  
126,059  
111,922  
2,771  
2,801  
2,576  
4,222  
3,974  
119,618  
119,850  
109,762  
113,391  
115,704  
0  
0  
0  
0  
0  
33,772  
31,421  
25,997  
61,149  
63,522  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,847  
4,847  
78,934  
81,334  
77,334  
36,620  
33,420  
6,912  
7,095  
6,431  
10,775  
13,915  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,089  
238,035  
238,839  
337,092  
328,150  
73,893  
77,354  
76,538  
162,590  
150,295  
65,644  
66,882  
65,325  
137,161  
128,337  
8,249  
10,472  
11,213  
25,429  
21,958  
161,197  
160,681  
162,302  
174,502  
177,855  
161,197  
160,681  
162,302  
174,502  
177,855  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0