Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
337,275  
328,150  
321,620  
278,120  
257,195  
223,650  
212,446  
212,093  
191,041  
171,480  
1,059  
1,838  
6,703  
3,722  
3,749  
0  
0  
6,370  
9,800  
0  
92,362  
94,711  
83,312  
57,479  
60,422  
126,112  
111,922  
109,698  
113,011  
104,451  
4,118  
3,974  
6,011  
7,029  
2,859  
113,625  
115,704  
109,527  
87,080  
85,714  
0  
0  
-495  
-495  
0  
61,153  
63,522  
65,907  
58,257  
57,069  
0  
0  
0  
0  
0  
4,847  
4,847  
5,602  
5,479  
5,169  
36,620  
33,420  
33,420  
18,420  
18,420  
11,004  
13,915  
5,094  
5,419  
5,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
337,275  
328,150  
321,620  
278,120  
257,195  
162,601  
150,295  
146,032  
151,870  
131,825  
136,820  
128,337  
119,938  
132,891  
113,597  
25,781  
21,958  
26,094  
18,979  
18,228  
174,675  
177,855  
175,588  
126,250  
125,370  
174,675  
177,855  
175,588  
126,250  
125,370  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0