Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,120  
257,195  
234,411  
229,342  
222,683  
191,041  
171,480  
151,905  
146,308  
138,534  
3,722  
3,749  
3,679  
7,331  
3,639  
9,800  
0  
0  
10,300  
16,300  
57,479  
60,422  
46,681  
35,445  
28,378  
113,011  
104,451  
96,277  
88,979  
85,992  
7,029  
2,859  
5,269  
4,253  
4,225  
87,080  
85,714  
82,506  
83,035  
84,149  
-495  
0  
0  
0  
0  
58,257  
57,069  
53,786  
60,959  
61,664  
0  
0  
0  
0  
0  
5,479  
5,169  
5,169  
0  
0  
18,420  
18,420  
18,420  
18,420  
18,420  
5,419  
5,056  
5,131  
3,656  
4,066  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,120  
257,195  
234,411  
229,342  
222,683  
151,870  
131,825  
110,060  
106,028  
103,006  
132,891  
113,597  
94,347  
86,931  
82,096  
18,979  
18,228  
15,713  
19,097  
20,910  
126,250  
125,370  
124,351  
112,799  
109,377  
126,250  
125,370  
124,351  
112,799  
109,377  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
10,516  
10,299