Công ty cổ phần may Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,620  
278,120  
257,195  
234,411  
229,342  
212,093  
191,041  
171,480  
151,905  
146,308  
6,703  
3,722  
3,749  
3,679  
7,331  
6,370  
9,800  
0  
0  
10,300  
83,312  
57,479  
60,422  
46,681  
35,445  
109,698  
113,011  
104,451  
96,277  
88,979  
6,011  
7,029  
2,859  
5,269  
4,253  
109,527  
87,080  
85,714  
82,506  
83,035  
-495  
-495  
0  
0  
0  
65,907  
58,257  
57,069  
53,786  
60,959  
0  
0  
0  
0  
0  
5,602  
5,479  
5,169  
5,169  
0  
33,420  
18,420  
18,420  
18,420  
18,420  
5,094  
5,419  
5,056  
5,131  
3,656  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,620  
278,120  
257,195  
234,411  
229,342  
146,032  
151,870  
131,825  
110,060  
106,028  
119,938  
132,891  
113,597  
94,347  
86,931  
26,094  
18,979  
18,228  
15,713  
19,097  
175,588  
126,250  
125,370  
124,351  
112,799  
175,588  
126,250  
125,370  
124,351  
112,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
10,516