Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,932,706  
10,532,025  
8,321,677  
9,497,682  
9,846,871  
9,462,578  
9,075,932  
6,856,556  
8,026,788  
8,349,204  
880,800  
933,144  
971,489  
1,782,616  
1,042,291  
677,703  
696,247  
260,433  
241,236  
653,704  
2,011,103  
1,289,865  
1,565,117  
1,897,091  
1,624,073  
5,852,081  
6,105,723  
3,990,069  
4,073,199  
4,930,372  
40,891  
50,952  
69,448  
32,646  
98,764  
1,470,128  
1,456,093  
1,465,121  
1,470,894  
1,497,667  
14,792  
14,682  
14,634  
14,605  
14,611  
946,446  
945,737  
959,311  
978,812  
1,005,572  
0  
0  
0  
0  
0  
161,916  
152,708  
162,934  
157,519  
167,048  
116,320  
116,320  
121,167  
113,667  
108,900  
230,654  
226,646  
207,075  
206,292  
199,477  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
2,059  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,932,706  
10,532,025  
8,321,677  
9,497,682  
9,846,871  
7,331,873  
7,276,192  
5,289,611  
6,506,057  
7,138,144  
5,886,986  
5,832,110  
3,845,930  
4,398,676  
5,033,051  
1,444,887  
1,444,082  
1,443,681  
2,107,381  
2,105,093  
3,600,833  
3,255,832  
3,032,065  
2,433,162  
2,180,422  
3,600,833  
3,255,832  
3,032,065  
2,433,162  
2,180,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
558,463  
528,306