Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,532,025  
8,321,677  
9,497,682  
9,846,871  
8,356,195  
9,075,932  
6,856,556  
8,026,788  
8,349,204  
6,860,975  
933,144  
971,489  
1,782,616  
1,042,291  
670,985  
696,247  
260,433  
241,236  
653,704  
536,538  
1,289,865  
1,565,117  
1,897,091  
1,624,073  
1,199,439  
6,105,723  
3,990,069  
4,073,199  
4,930,372  
4,391,378  
50,952  
69,448  
32,646  
98,764  
62,634  
1,456,093  
1,465,121  
1,470,894  
1,497,667  
1,495,220  
14,682  
14,634  
14,605  
14,611  
14,615  
945,737  
959,311  
978,812  
1,005,572  
1,014,928  
0  
0  
0  
0  
0  
152,708  
162,934  
157,519  
167,048  
165,821  
116,320  
121,167  
113,667  
108,900  
108,900  
226,646  
207,075  
206,292  
199,477  
190,956  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
2,059  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,532,025  
8,321,677  
9,497,682  
9,846,871  
8,356,195  
7,276,192  
5,289,611  
6,506,057  
7,138,144  
5,918,562  
5,832,110  
3,845,930  
4,398,676  
5,033,051  
3,815,219  
1,444,082  
1,443,681  
2,107,381  
2,105,093  
2,103,343  
3,255,832  
3,032,065  
2,433,162  
2,180,422  
2,437,633  
3,255,832  
3,032,065  
2,433,162  
2,180,422  
2,437,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
558,463  
528,306  
0