Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,105,824  
10,932,706  
10,532,025  
8,321,677  
9,497,682  
7,623,218  
9,462,578  
9,075,932  
6,856,556  
8,026,788  
447,689  
880,800  
933,144  
971,489  
1,782,616  
516,490  
677,703  
696,247  
260,433  
241,236  
1,905,808  
2,011,103  
1,289,865  
1,565,117  
1,897,091  
4,674,283  
5,852,081  
6,105,723  
3,990,069  
4,073,199  
78,948  
40,891  
50,952  
69,448  
32,646  
1,482,606  
1,470,128  
1,456,093  
1,465,121  
1,470,894  
7,307  
14,792  
14,682  
14,634  
14,605  
1,039,768  
946,446  
945,737  
959,311  
978,812  
0  
0  
0  
0  
0  
171,646  
161,916  
152,708  
162,934  
157,519  
124,971  
116,320  
116,320  
121,167  
113,667  
138,914  
230,654  
226,646  
207,075  
206,292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,105,824  
10,932,706  
10,532,025  
8,321,677  
9,497,682  
5,367,904  
7,331,873  
7,276,192  
5,289,611  
6,506,057  
4,119,262  
5,886,986  
5,832,110  
3,845,930  
4,398,676  
1,248,642  
1,444,887  
1,444,082  
1,443,681  
2,107,381  
3,737,920  
3,600,833  
3,255,832  
3,032,065  
2,433,162  
3,737,920  
3,600,833  
3,255,832  
3,032,065  
2,433,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
558,463