Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
905,536  
827,047  
843,521  
823,998  
810,322  
125,422  
116,005  
112,456  
110,556  
128,819  
13,762  
9,377  
12,072  
9,959  
9,360  
0  
0  
0  
0  
4,075  
90,362  
90,437  
85,511  
80,802  
92,155  
5,171  
5,230  
5,322  
5,338  
4,938  
16,128  
10,961  
9,550  
14,457  
18,291  
780,114  
711,042  
731,065  
713,441  
681,503  
0  
417  
6,456  
6,568  
0  
678,604  
631,425  
648,610  
621,149  
602,989  
0  
0  
0  
0  
0  
33,503  
3,548  
3,084  
20,318  
22,732  
40,081  
47,289  
45,489  
46,591  
35,172  
27,926  
28,364  
27,426  
18,815  
20,610  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
905,536  
826,871  
843,521  
823,998  
810,322  
785,975  
706,943  
725,857  
705,331  
682,307  
236,956  
214,752  
311,352  
294,058  
264,265  
549,018  
492,191  
414,506  
411,273  
418,042  
119,562  
119,928  
117,663  
118,667  
128,015  
119,562  
119,928  
117,663  
118,667  
128,015  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0