Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
886,353  
879,464  
870,507  
905,536  
827,047  
163,191  
124,322  
132,941  
125,422  
116,005  
7,168  
6,566  
16,339  
13,762  
9,377  
0  
0  
0  
0  
0  
139,032  
101,476  
98,923  
90,362  
90,437  
4,913  
5,211  
6,076  
5,171  
5,230  
12,079  
11,069  
11,603  
16,128  
10,961  
723,161  
755,142  
737,566  
780,114  
711,042  
4,541  
269  
4,863  
0  
417  
660,236  
693,276  
677,545  
678,604  
631,425  
0  
0  
0  
0  
0  
5,384  
7,023  
0  
33,503  
3,548  
38,189  
38,189  
38,189  
40,081  
47,289  
14,811  
16,385  
16,969  
27,926  
28,364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
886,353  
879,464  
870,507  
905,536  
826,871  
777,587  
768,506  
759,611  
785,975  
706,943  
174,754  
332,834  
192,319  
236,956  
214,752  
602,833  
435,672  
567,292  
549,018  
492,191  
108,766  
110,958  
110,896  
119,562  
119,928  
108,766  
110,958  
110,896  
119,562  
119,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0