Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
870,507  
905,536  
827,047  
843,521  
823,998  
132,941  
125,422  
116,005  
112,456  
110,556  
16,339  
13,762  
9,377  
12,072  
9,959  
0  
0  
0  
0  
0  
98,923  
90,362  
90,437  
85,511  
80,802  
6,076  
5,171  
5,230  
5,322  
5,338  
11,603  
16,128  
10,961  
9,550  
14,457  
737,566  
780,114  
711,042  
731,065  
713,441  
4,863  
0  
417  
6,456  
6,568  
677,545  
678,604  
631,425  
648,610  
621,149  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,503  
3,548  
3,084  
20,318  
38,189  
40,081  
47,289  
45,489  
46,591  
16,969  
27,926  
28,364  
27,426  
18,815  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
870,507  
905,536  
826,871  
843,521  
823,998  
759,611  
785,975  
706,943  
725,857  
705,331  
192,319  
236,956  
214,752  
311,352  
294,058  
567,292  
549,018  
492,191  
414,506  
411,273  
110,896  
119,562  
119,928  
117,663  
118,667  
110,896  
119,562  
119,928  
117,663  
118,667  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0