Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
879,464  
870,507  
905,536  
827,047  
843,521  
124,322  
132,941  
125,422  
116,005  
112,456  
6,566  
16,339  
13,762  
9,377  
12,072  
0  
0  
0  
0  
0  
101,476  
98,923  
90,362  
90,437  
85,511  
5,211  
6,076  
5,171  
5,230  
5,322  
11,069  
11,603  
16,128  
10,961  
9,550  
755,142  
737,566  
780,114  
711,042  
731,065  
269  
4,863  
0  
417  
6,456  
693,276  
677,545  
678,604  
631,425  
648,610  
0  
0  
0  
0  
0  
7,023  
0  
33,503  
3,548  
3,084  
38,189  
38,189  
40,081  
47,289  
45,489  
16,385  
16,969  
27,926  
28,364  
27,426  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
879,464  
870,507  
905,536  
826,871  
843,521  
768,506  
759,611  
785,975  
706,943  
725,857  
332,834  
192,319  
236,956  
214,752  
311,352  
435,672  
567,292  
549,018  
492,191  
414,506  
110,958  
110,896  
119,562  
119,928  
117,663  
110,958  
110,896  
119,562  
119,928  
117,663  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0