Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
843,521  
823,998  
810,322  
685,738  
 
112,456  
110,556  
128,819  
116,192  
 
12,072  
9,959  
9,360  
13,028  
 
0  
0  
4,075  
4,686  
 
85,511  
80,802  
92,155  
80,888  
 
5,322  
5,338  
4,938  
4,690  
 
9,550  
14,457  
18,291  
12,900  
 
731,065  
713,441  
681,503  
569,546  
 
6,456  
6,568  
0  
0  
 
648,610  
621,149  
602,989  
499,171  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,084  
20,318  
22,732  
4,576  
 
45,489  
46,591  
35,172  
49,176  
 
27,426  
18,815  
20,610  
16,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
843,521  
823,998  
810,322  
685,738  
 
725,857  
705,331  
682,307  
555,761  
 
311,352  
294,058  
264,265  
209,550  
 
414,506  
411,273  
418,042  
346,211  
 
117,663  
118,667  
128,015  
129,977  
 
117,663  
118,667  
128,015  
129,977  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0