Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
827,047  
843,521  
823,998  
810,322  
685,738  
116,005  
112,456  
110,556  
128,819  
116,192  
9,377  
12,072  
9,959  
9,360  
13,028  
0  
0  
0  
4,075  
4,686  
90,437  
85,511  
80,802  
92,155  
80,888  
5,230  
5,322  
5,338  
4,938  
4,690  
10,961  
9,550  
14,457  
18,291  
12,900  
711,042  
731,065  
713,441  
681,503  
569,546  
417  
6,456  
6,568  
0  
0  
631,425  
648,610  
621,149  
602,989  
499,171  
0  
0  
0  
0  
0  
3,548  
3,084  
20,318  
22,732  
4,576  
47,289  
45,489  
46,591  
35,172  
49,176  
28,364  
27,426  
18,815  
20,610  
16,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
826,871  
843,521  
823,998  
810,322  
685,738  
706,943  
725,857  
705,331  
682,307  
555,761  
214,752  
311,352  
294,058  
264,265  
209,550  
492,191  
414,506  
411,273  
418,042  
346,211  
119,928  
117,663  
118,667  
128,015  
129,977  
119,928  
117,663  
118,667  
128,015  
129,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0