Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,018,487  
 
2,730,703  
2,467,824  
 
1,927,495  
 
1,700,696  
1,472,778  
 
267,847  
 
148,463  
144,918  
 
4,230  
 
16,315  
11,690  
 
663,135  
 
499,669  
498,603  
 
891,256  
 
925,127  
717,034  
 
101,026  
 
111,121  
100,532  
 
1,090,992  
 
1,030,008  
995,046  
 
24,839  
 
59,575  
59,889  
 
838,609  
 
762,125  
725,701  
 
0  
 
0  
0  
 
27,002  
 
9,554  
8,265  
 
108,244  
 
123,620  
127,235  
 
92,298  
 
75,133  
73,956  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,018,487  
 
2,730,703  
2,467,824  
 
2,618,556  
 
2,372,566  
2,072,211  
 
2,235,181  
 
2,014,701  
1,731,527  
 
383,375  
 
357,866  
340,684  
 
399,931  
 
358,137  
395,612  
 
399,931  
 
358,137  
395,612  
 
0  
 
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0