Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,247,387  
3,344,049  
3,018,487  
 
 
2,136,224  
2,218,336  
1,927,495  
 
 
298,533  
223,760  
267,847  
 
 
1,440  
3,440  
4,230  
 
 
801,328  
774,007  
663,135  
 
 
943,841  
1,109,045  
891,256  
 
 
91,082  
108,083  
101,026  
 
 
1,111,163  
1,125,714  
1,090,992  
 
 
22,913  
23,135  
24,839  
 
 
857,684  
877,972  
838,609  
 
 
0  
0  
0  
 
 
25,469  
25,067  
27,002  
 
 
118,165  
105,942  
108,244  
 
 
86,932  
93,597  
92,298  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,247,387  
3,344,049  
3,018,487  
 
 
2,846,943  
2,982,277  
2,618,556  
 
 
2,430,689  
2,589,933  
2,235,181  
 
 
416,254  
392,344  
383,375  
 
 
400,444  
361,772  
399,931  
 
 
400,444  
361,772  
399,931  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0