Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,344,049  
3,018,487  
 
2,730,703  
 
2,218,336  
1,927,495  
 
1,700,696  
 
223,760  
267,847  
 
148,463  
 
3,440  
4,230  
 
16,315  
 
774,007  
663,135  
 
499,669  
 
1,109,045  
891,256  
 
925,127  
 
108,083  
101,026  
 
111,121  
 
1,125,714  
1,090,992  
 
1,030,008  
 
23,135  
24,839  
 
59,575  
 
877,972  
838,609  
 
762,125  
 
0  
0  
 
0  
 
25,067  
27,002  
 
9,554  
 
105,942  
108,244  
 
123,620  
 
93,597  
92,298  
 
75,133  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,344,049  
3,018,487  
 
2,730,703  
 
2,982,277  
2,618,556  
 
2,372,566  
 
2,589,933  
2,235,181  
 
2,014,701  
 
392,344  
383,375  
 
357,866  
 
361,772  
399,931  
 
358,137  
 
361,772  
399,931  
 
358,137  
 
0  
0  
 
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0