Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (MMC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015 Q3/2014 Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,830  
36,803  
38,890  
 
 
19,688  
26,405  
28,413  
 
 
5  
52  
136  
 
 
0  
0  
0  
 
 
192  
395  
665  
 
 
19,491  
24,924  
26,564  
 
 
0  
1,034  
1,049  
 
 
10,141  
10,398  
10,477  
 
 
193  
0  
0  
 
 
4,189  
5,085  
5,368  
 
 
0  
0  
0  
 
 
38  
 
 
 
 
0  
0  
0  
 
 
5,721  
5,313  
5,109  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,830  
36,803  
38,890  
 
 
8,826  
12,398  
12,882  
 
 
4,527  
12,398  
12,882  
 
 
4,299  
0  
0  
 
 
21,004  
24,405  
26,009  
 
 
21,004  
24,405  
26,009  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0