Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (MMC: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,830  
 
 
 
 
19,688  
 
 
 
 
5  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
192  
 
 
 
 
19,491  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,141  
 
 
 
 
193  
 
 
 
 
4,189  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
38  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,721  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,830  
 
 
 
 
8,826  
 
 
 
 
4,527  
 
 
 
 
4,299  
 
 
 
 
21,004  
 
 
 
 
21,004  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0