Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (MLS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
141,012  
148,268  
165,932  
169,453  
176,008  
59,929  
62,185  
77,896  
84,942  
85,861  
1,854  
3,024  
2,912  
2,174  
1,424  
478  
3,100  
7,500  
8,013  
8,000  
2,121  
3,069  
4,849  
3,384  
3,904  
55,459  
52,956  
62,565  
71,243  
72,355  
16  
36  
70  
128  
177  
81,083  
86,083  
88,036  
84,511  
90,147  
1,090  
1,180  
1,779  
2,129  
2,399  
49,943  
51,815  
52,871  
54,425  
54,599  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30,051  
33,089  
33,386  
27,956  
33,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
141,012  
148,268  
165,932  
169,453  
176,008  
139,780  
141,940  
147,646  
147,117  
103,195  
115,946  
116,545  
120,692  
118,603  
74,680  
23,834  
25,394  
26,954  
28,514  
28,514  
1,232  
6,328  
18,286  
22,336  
72,814  
1,232  
6,328  
18,286  
22,336  
72,814  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0