Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (MLS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
140,350  
143,912  
140,412  
141,012  
148,268  
77,420  
75,405  
65,614  
59,929  
62,185  
409  
710  
1,100  
1,854  
3,024  
0  
0  
478  
478  
3,100  
4,325  
3,993  
3,140  
2,121  
3,069  
72,675  
70,694  
60,880  
55,459  
52,956  
11  
7  
15  
16  
36  
62,930  
68,508  
74,797  
81,083  
86,083  
0  
0  
1,020  
1,090  
1,180  
42,525  
46,240  
48,618  
49,943  
51,815  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,405  
22,267  
25,159  
30,051  
33,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
140,350  
143,912  
140,412  
141,012  
148,268  
129,459  
136,474  
137,047  
139,780  
141,940  
116,674  
115,665  
114,833  
115,946  
116,545  
12,784  
20,809  
22,214  
23,834  
25,394  
10,892  
7,438  
3,364  
1,232  
6,328  
10,892  
7,438  
3,364  
1,232  
6,328  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0