Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,025,003  
2,027,624  
2,037,180  
2,051,576  
2,268,435  
792,329  
670,838  
711,609  
704,031  
635,014  
19,858  
16,750  
15,385  
13,776  
18,629  
738  
599  
695  
695  
695  
753,614  
634,701  
678,227  
670,741  
589,021  
7,360  
7,293  
6,634  
7,382  
8,529  
10,759  
11,495  
10,667  
11,436  
18,139  
1,232,673  
1,356,786  
1,325,571  
1,347,546  
1,633,422  
128,046  
185,051  
94,059  
72,887  
91,090  
870,831  
933,031  
989,025  
1,026,188  
1,269,563  
169,475  
170,502  
171,529  
172,532  
173,524  
726  
703  
257  
5,837  
8,310  
40,432  
40,432  
40,432  
40,432  
57,058  
23,164  
27,068  
30,270  
29,671  
33,877  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,049,486  
2,027,624  
2,037,180  
2,051,576  
2,268,435  
1,479,031  
1,461,789  
1,495,029  
1,488,952  
1,697,923  
596,336  
416,565  
378,743  
438,037  
432,009  
882,695  
1,045,224  
1,116,285  
1,050,914  
1,265,915  
570,455  
565,835  
542,151  
562,625  
570,512  
570,455  
565,835  
542,151  
562,625  
570,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0