Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,831  
131,294  
123,392  
83,872  
79,054  
53,012  
54,583  
51,613  
37,484  
34,597  
5,802  
7,219  
13,429  
915  
1,036  
0  
0  
0  
0  
0  
23,399  
26,820  
21,377  
25,865  
23,687  
20,119  
16,983  
13,829  
10,437  
9,817  
3,692  
3,560  
2,978  
267  
57  
77,819  
76,711  
71,779  
46,388  
44,457  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
990  
44,348  
43,217  
43,029  
42,030  
38,513  
0  
32,012  
0  
0  
0  
31,855  
0  
27,185  
2,927  
4,530  
0  
0  
0  
0  
0  
511  
377  
460  
325  
424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,831  
131,294  
123,392  
83,872  
79,054  
77,026  
78,567  
72,166  
57,245  
50,591  
45,365  
41,096  
35,684  
34,399  
29,938  
31,661  
37,471  
36,482  
22,846  
20,652  
53,805  
52,727  
51,226  
26,626  
28,463  
53,805  
52,727  
51,226  
26,626  
28,463  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0