Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
127,687  
130,831  
131,294  
123,392  
83,872  
49,875  
53,012  
54,583  
51,613  
37,484  
3,173  
5,802  
7,219  
13,429  
915  
0  
0  
0  
0  
0  
22,239  
23,399  
26,820  
21,377  
25,865  
23,596  
20,119  
16,983  
13,829  
10,437  
866  
3,692  
3,560  
2,978  
267  
77,812  
77,819  
76,711  
71,779  
46,388  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
43,118  
44,348  
43,217  
43,029  
42,030  
0  
0  
32,012  
0  
0  
33,089  
31,855  
0  
27,185  
2,927  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
511  
377  
460  
325  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
127,687  
130,831  
131,294  
123,392  
83,872  
75,303  
77,026  
78,567  
72,166  
57,245  
48,476  
45,365  
41,096  
35,684  
34,399  
26,828  
31,661  
37,471  
36,482  
22,846  
52,384  
53,805  
52,727  
51,226  
26,626  
52,384  
53,805  
52,727  
51,226  
26,626  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0