Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
126,393  
125,811  
130,622  
134,362  
129,704  
49,582  
50,620  
55,943  
59,334  
52,586  
1,126  
562  
575  
3,406  
5,093  
0  
0  
0  
0  
0  
29,025  
31,718  
34,185  
34,826  
29,661  
18,682  
17,824  
20,616  
20,549  
17,414  
749  
515  
567  
552  
419  
76,811  
75,191  
74,679  
75,028  
77,117  
990  
1,110  
1,110  
1,110  
1,110  
75,244  
73,269  
72,698  
72,866  
75,243  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
578  
812  
870  
1,052  
764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
126,393  
125,811  
130,622  
134,362  
129,704  
74,288  
73,779  
78,630  
80,917  
79,183  
58,710  
58,201  
59,096  
62,883  
56,094  
15,577  
15,577  
19,534  
18,034  
23,088  
52,105  
52,033  
51,992  
53,445  
50,521  
52,105  
52,033  
51,992  
53,445  
50,521  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0