Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,463  
127,687  
130,831  
131,294  
123,392  
45,875  
49,875  
53,012  
54,583  
51,613  
3,473  
3,173  
5,802  
7,219  
13,429  
0  
0  
0  
0  
0  
22,689  
22,239  
23,399  
26,820  
21,377  
19,119  
23,596  
20,119  
16,983  
13,829  
594  
866  
3,692  
3,560  
2,978  
77,588  
77,812  
77,819  
76,711  
71,779  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
76,008  
43,118  
44,348  
43,217  
43,029  
0  
0  
0  
32,012  
0  
0  
33,089  
31,855  
0  
27,185  
0  
0  
0  
0  
0  
475  
500  
511  
377  
460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,463  
127,687  
130,831  
131,294  
123,392  
72,986  
75,303  
77,026  
78,567  
72,166  
49,898  
48,476  
45,365  
41,096  
35,684  
23,088  
26,828  
31,661  
37,471  
36,482  
50,477  
52,384  
53,805  
52,727  
51,226  
50,477  
52,384  
53,805  
52,727  
51,226  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0