Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,704  
123,463  
127,687  
130,831  
131,294  
52,586  
45,875  
49,875  
53,012  
54,583  
5,093  
3,473  
3,173  
5,802  
7,219  
0  
0  
0  
0  
0  
29,661  
22,689  
22,239  
23,399  
26,820  
17,414  
19,119  
23,596  
20,119  
16,983  
419  
594  
866  
3,692  
3,560  
77,117  
77,588  
77,812  
77,819  
76,711  
1,110  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
75,243  
76,008  
43,118  
44,348  
43,217  
0  
0  
0  
0  
32,012  
0  
0  
33,089  
31,855  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
764  
475  
500  
511  
377  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,704  
123,463  
127,687  
130,831  
131,294  
79,183  
72,986  
75,303  
77,026  
78,567  
56,094  
49,898  
48,476  
45,365  
41,096  
23,088  
23,088  
26,828  
31,661  
37,471  
50,521  
50,477  
52,384  
53,805  
52,727  
50,521  
50,477  
52,384  
53,805  
52,727  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0