Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,622  
134,362  
129,704  
123,463  
127,687  
55,943  
59,334  
52,586  
45,875  
49,875  
575  
3,406  
5,093  
3,473  
3,173  
0  
0  
0  
0  
0  
34,185  
34,826  
29,661  
22,689  
22,239  
20,616  
20,549  
17,414  
19,119  
23,596  
567  
552  
419  
594  
866  
74,679  
75,028  
77,117  
77,588  
77,812  
1,110  
1,110  
1,110  
1,105  
1,105  
72,698  
72,866  
75,243  
76,008  
43,118  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,089  
0  
0  
0  
0  
0  
870  
1,052  
764  
475  
500  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,622  
134,362  
129,704  
123,463  
127,687  
78,630  
80,917  
79,183  
72,986  
75,303  
59,096  
62,883  
56,094  
49,898  
48,476  
19,534  
18,034  
23,088  
23,088  
26,828  
51,992  
53,445  
50,521  
50,477  
52,384  
51,992  
53,445  
50,521  
50,477  
52,384  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0