Công ty cổ phần Dệt Minh Khai (MKT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,578  
 
 
 
 
75,873  
 
 
 
 
3,373  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
52,622  
 
 
 
 
17,550  
 
 
 
 
2,329  
 
 
 
 
21,705  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,895  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
810  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,578  
 
 
 
 
65,533  
 
 
 
 
64,690  
 
 
 
 
844  
 
 
 
 
32,045  
 
 
 
 
32,045  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0