Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,275,693  
1,279,155  
1,273,943  
1,292,582  
1,300,618  
522,267  
522,811  
520,008  
604,151  
630,338  
66,383  
70,118  
24,258  
48,986  
40,032  
10,947  
10,947  
10,947  
10,947  
10,947  
152,079  
151,411  
169,762  
254,755  
292,430  
221,413  
219,488  
243,730  
220,252  
221,031  
71,445  
70,848  
71,311  
69,213  
65,898  
753,426  
756,344  
753,935  
688,430  
670,280  
0  
0  
0  
0  
0  
52,141  
54,920  
55,608  
57,984  
60,780  
0  
0  
0  
0  
0  
663,495  
662,223  
662,141  
578,451  
557,198  
30,220  
33,691  
31,522  
48,307  
48,307  
7,571  
5,510  
4,664  
3,688  
3,995  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,275,693  
1,279,155  
1,273,943  
1,292,582  
1,300,618  
205,779  
232,107  
242,342  
232,689  
259,146  
103,875  
116,640  
131,700  
127,530  
153,770  
101,904  
115,466  
110,643  
105,159  
105,376  
1,069,914  
1,047,048  
1,031,601  
1,059,893  
1,041,472  
1,069,914  
1,047,048  
1,031,601  
1,059,893  
1,041,472  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0