Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,273,943  
1,292,582  
1,300,618  
1,228,225  
1,200,201  
520,008  
604,151  
630,338  
842,827  
821,283  
24,258  
48,986  
40,032  
149,162  
234,020  
10,947  
10,947  
10,947  
30,947  
40,947  
169,762  
254,755  
292,430  
394,151  
286,192  
243,730  
220,252  
221,031  
222,882  
224,081  
71,311  
69,213  
65,898  
45,685  
36,044  
753,935  
688,430  
670,280  
385,399  
378,918  
0  
0  
0  
0  
0  
55,608  
57,984  
60,780  
62,814  
64,387  
0  
0  
0  
0  
0  
662,141  
578,451  
557,198  
269,025  
264,314  
31,522  
48,307  
48,307  
51,929  
48,603  
4,664  
3,688  
3,995  
1,631  
1,613  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,273,943  
1,292,582  
1,300,618  
1,228,225  
1,200,201  
242,342  
232,689  
259,146  
204,529  
202,169  
131,700  
127,530  
153,770  
126,276  
128,983  
110,643  
105,159  
105,376  
78,253  
73,185  
1,031,601  
1,059,893  
1,041,472  
1,023,696  
998,032  
1,031,601  
1,059,893  
1,041,472  
1,023,696  
997,925  
0  
0  
0  
0  
107  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0