Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,551  
99,884  
99,505  
95,812  
97,896  
77,636  
72,086  
73,494  
68,602  
72,230  
2,418  
2,131  
6,884  
5,924  
5,934  
0  
0  
0  
0  
0  
33,587  
26,685  
24,224  
26,321  
27,279  
37,979  
38,935  
38,859  
32,886  
35,980  
3,652  
4,335  
3,527  
3,471  
3,037  
27,915  
27,799  
26,011  
27,210  
25,666  
669  
269  
269  
0  
0  
22,666  
20,547  
18,586  
19,727  
20,870  
0  
0  
0  
0  
0  
1,883  
4,692  
4,399  
4,341  
1,417  
0  
0  
0  
0  
0  
2,696  
2,290  
2,756  
3,141  
3,379  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,551  
99,884  
99,505  
95,812  
97,896  
69,048  
64,225  
59,317  
58,110  
62,665  
68,894  
64,047  
59,139  
57,932  
62,487  
154  
178  
178  
178  
178  
36,504  
35,659  
40,188  
37,702  
35,231  
36,504  
35,659  
40,188  
37,702  
35,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0