Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,425  
108,813  
109,897  
101,103  
100,104  
74,923  
76,427  
75,342  
62,307  
59,034  
4,060  
1,881  
255  
1,516  
267  
0  
0  
0  
0  
0  
16,615  
21,168  
22,465  
17,401  
22,992  
50,111  
49,336  
48,734  
36,582  
29,195  
4,137  
4,041  
3,888  
6,808  
6,581  
30,502  
32,386  
34,555  
38,796  
41,070  
0  
0  
0  
0  
0  
25,204  
26,503  
27,826  
31,076  
32,170  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,815  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,111  
4,696  
4,914  
7,720  
8,899  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,425  
108,813  
109,897  
101,103  
100,104  
83,843  
87,105  
88,267  
76,845  
75,339  
83,379  
86,541  
87,703  
76,111  
71,163  
464  
564  
564  
734  
4,176  
21,582  
21,708  
21,629  
24,258  
24,764  
21,582  
21,708  
21,629  
24,258  
24,764  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0