Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,959  
105,425  
108,813  
109,897  
101,103  
75,124  
74,923  
76,427  
75,342  
62,307  
8,813  
4,060  
1,881  
255  
1,516  
0  
0  
0  
0  
0  
15,350  
16,615  
21,168  
22,465  
17,401  
47,241  
50,111  
49,336  
48,734  
36,582  
3,719  
4,137  
4,041  
3,888  
6,808  
28,834  
30,502  
32,386  
34,555  
38,796  
0  
0  
0  
0  
0  
24,090  
25,204  
26,503  
27,826  
31,076  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,187  
1,187  
1,815  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,558  
4,111  
4,696  
4,914  
7,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,959  
105,425  
108,813  
109,897  
101,103  
80,033  
83,843  
87,105  
88,267  
76,845  
79,568  
83,379  
86,541  
87,703  
76,111  
464  
464  
564  
564  
734  
23,926  
21,582  
21,708  
21,629  
24,258  
23,926  
21,582  
21,708  
21,629  
24,258  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0