Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
108,813  
109,897  
101,103  
100,104  
99,389  
76,427  
75,342  
62,307  
59,034  
57,430  
1,881  
255  
1,516  
267  
430  
0  
0  
0  
0  
0  
21,168  
22,465  
17,401  
22,992  
25,635  
49,336  
48,734  
36,582  
29,195  
25,178  
4,041  
3,888  
6,808  
6,581  
6,187  
32,386  
34,555  
38,796  
41,070  
41,959  
0  
0  
0  
0  
0  
26,503  
27,826  
31,076  
32,170  
33,573  
0  
0  
0  
0  
0  
1,187  
1,815  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,696  
4,914  
7,720  
8,899  
8,386  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
108,813  
109,897  
101,103  
100,104  
99,389  
87,105  
88,267  
76,845  
75,339  
70,973  
86,541  
87,703  
76,111  
71,163  
66,782  
564  
564  
734  
4,176  
4,191  
21,708  
21,629  
24,258  
24,764  
28,415  
21,708  
21,629  
24,258  
24,764  
28,415  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0