Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
101,203  
105,551  
99,884  
99,505  
95,812  
72,144  
77,636  
72,086  
73,494  
68,602  
2,588  
2,418  
2,131  
6,884  
5,924  
0  
0  
0  
0  
0  
22,849  
33,587  
26,685  
24,224  
26,321  
43,145  
37,979  
38,935  
38,859  
32,886  
3,562  
3,652  
4,335  
3,527  
3,471  
29,059  
27,915  
27,799  
26,011  
27,210  
669  
669  
269  
269  
0  
21,407  
22,666  
20,547  
18,586  
19,727  
0  
0  
0  
0  
0  
3,738  
1,883  
4,692  
4,399  
4,341  
0  
0  
0  
0  
0  
3,246  
2,696  
2,290  
2,756  
3,141  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
101,203  
105,551  
99,884  
99,505  
95,812  
64,855  
69,048  
64,225  
59,317  
58,110  
64,777  
68,894  
64,047  
59,139  
57,932  
78  
154  
178  
178  
178  
36,348  
36,504  
35,659  
40,188  
37,702  
36,348  
36,504  
35,659  
40,188  
37,702  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0