Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
102,565  
99,505  
95,812  
97,896  
93,495  
74,767  
73,494  
68,602  
72,230  
67,264  
2,131  
6,884  
5,924  
5,934  
10,135  
0  
0  
0  
0  
0  
30,308  
24,224  
26,321  
27,279  
18,318  
38,935  
38,859  
32,886  
35,980  
35,568  
3,393  
3,527  
3,471  
3,037  
3,244  
27,799  
26,011  
27,210  
25,666  
26,231  
269  
269  
0  
0  
0  
20,547  
18,586  
19,727  
20,870  
22,016  
0  
0  
0  
0  
0  
4,692  
4,399  
4,341  
1,417  
1,250  
0  
0  
0  
0  
0  
2,290  
2,756  
3,141  
3,379  
2,965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
102,565  
99,505  
95,812  
97,896  
93,495  
61,084  
59,317  
58,110  
62,665  
63,308  
60,906  
59,139  
57,932  
62,487  
63,128  
178  
178  
178  
178  
179  
41,481  
40,188  
37,702  
35,231  
30,187  
41,481  
40,188  
37,702  
35,231  
30,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0