Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
95,812  
97,896  
93,495  
97,582  
103,959  
68,602  
72,230  
67,264  
70,029  
75,124  
5,924  
5,934  
10,135  
7,989  
8,813  
0  
0  
0  
0  
0  
26,321  
27,279  
18,318  
14,020  
15,350  
32,886  
35,980  
35,568  
44,756  
47,241  
3,471  
3,037  
3,244  
3,264  
3,719  
27,210  
25,666  
26,231  
27,554  
28,834  
0  
0  
0  
0  
0  
19,727  
20,870  
22,016  
22,850  
24,090  
0  
0  
0  
0  
0  
4,341  
1,417  
1,250  
1,187  
1,187  
0  
0  
0  
0  
0  
3,141  
3,379  
2,965  
3,517  
3,558  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
95,812  
97,896  
93,495  
97,582  
103,959  
58,110  
62,665  
63,308  
71,582  
80,033  
57,932  
62,487  
63,128  
71,402  
79,568  
178  
178  
179  
179  
464  
37,702  
35,231  
30,187  
26,001  
23,926  
37,702  
35,231  
30,187  
26,001  
23,926  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0