Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIG: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,675,784  
3,622,898  
3,495,240  
3,187,528  
3,016,135  
2,562,223  
2,654,654  
2,584,307  
2,342,138  
2,246,892  
156,257  
81,317  
186,450  
17,448  
34,587  
1,262,536  
1,519,184  
1,434,537  
1,322,969  
1,366,663  
552,664  
521,321  
492,510  
548,724  
391,211  
3,562  
5,059  
11,895  
11,971  
12,530  
79,250  
79,525  
87,830  
88,473  
82,970  
507,954  
448,250  
371,085  
352,553  
358,931  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
1,113,560  
968,243  
910,933  
845,390  
769,243  
12,491  
12,766  
12,650  
12,712  
12,807  
73,250  
74,227  
79,586  
98,167  
98,793  
0  
0  
0  
0  
0  
346,963  
329,482  
295,758  
299,178  
296,371  
628,440  
500,000  
470,000  
380,000  
300,000  
52,416  
51,768  
52,940  
55,334  
61,271  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,675,784  
3,622,898  
3,495,240  
3,187,528  
3,016,135  
2,687,251  
2,662,564  
2,533,851  
2,285,237  
2,125,861  
2,642,913  
2,628,762  
2,496,523  
2,246,395  
2,075,105  
0  
0  
0  
0  
0  
44,338  
33,801  
37,328  
38,842  
50,755  
0  
0  
0  
0  
0  
988,533  
960,334  
961,389  
902,290  
890,274  
988,533  
960,334  
961,389  
902,290  
890,274  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0