Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIG: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,622,898  
3,495,240  
3,187,528  
3,016,135  
3,404,840  
2,654,654  
2,584,307  
2,342,138  
2,246,892  
2,337,507  
81,317  
186,450  
17,448  
34,587  
21,964  
1,519,184  
1,434,537  
1,322,969  
1,366,663  
1,400,331  
521,321  
492,510  
548,724  
391,211  
503,392  
5,059  
11,895  
11,971  
12,530  
12,445  
79,525  
87,830  
88,473  
82,970  
78,888  
448,250  
371,085  
352,553  
358,931  
320,488  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
968,243  
910,933  
845,390  
769,243  
1,067,333  
12,766  
12,650  
12,712  
12,807  
12,435  
74,227  
79,586  
98,167  
98,793  
433,014  
0  
0  
0  
0  
0  
329,482  
295,758  
299,178  
296,371  
0  
500,000  
470,000  
380,000  
300,000  
598,828  
51,768  
52,940  
55,334  
61,271  
23,055  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,622,898  
3,495,240  
3,187,528  
3,016,135  
3,404,840  
2,662,564  
2,533,851  
2,285,237  
2,125,861  
2,493,716  
2,628,762  
2,496,523  
2,246,395  
2,075,105  
2,451,507  
0  
0  
0  
0  
0  
33,801  
37,328  
38,842  
50,755  
42,208  
0  
0  
0  
0  
0  
960,334  
961,389  
902,290  
890,274  
911,125  
960,334  
961,389  
902,290  
890,274  
911,125  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0