Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,505,212  
2,430,873  
2,409,578  
2,340,470  
2,311,832  
1,487,768  
1,433,238  
1,482,430  
1,471,890  
1,426,729  
74,267  
87,352  
57,010  
98,667  
66,051  
220,764  
209,538  
328,392  
347,920  
270,992  
825,998  
773,283  
749,507  
699,355  
657,227  
309,963  
305,031  
296,564  
291,024  
316,618  
56,776  
58,034  
50,956  
34,925  
115,840  
1,017,444  
997,635  
927,148  
868,579  
885,103  
2,722  
2,576  
2,732  
2,727  
2,737  
659,201  
660,239  
663,524  
666,726  
672,619  
30,028  
30,253  
30,491  
7,208  
7,299  
180,876  
169,850  
98,060  
56,769  
58,201  
77,246  
76,220  
73,870  
76,750  
86,046  
67,371  
58,496  
58,472  
58,399  
58,201  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,505,212  
2,430,873  
2,409,578  
2,340,470  
2,311,832  
1,088,457  
1,018,408  
998,594  
929,466  
894,029  
955,823  
885,102  
864,907  
797,622  
762,475  
132,634  
133,305  
133,687  
131,845  
131,554  
1,416,754  
1,412,465  
1,410,984  
1,411,003  
1,417,803  
1,416,754  
1,412,465  
1,410,984  
1,411,003  
1,417,803  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0