Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,340,470  
2,311,832  
2,328,716  
2,385,522  
 
1,471,890  
1,426,729  
1,446,020  
1,515,893  
 
98,667  
66,051  
66,602  
277,222  
 
347,920  
270,992  
262,282  
115,278  
 
699,355  
657,227  
702,242  
692,792  
 
291,024  
316,618  
297,490  
318,934  
 
34,925  
115,840  
117,403  
111,667  
 
868,579  
885,103  
882,697  
869,630  
 
2,727  
2,737  
2,753  
4,063  
 
666,726  
672,619  
670,266  
662,405  
 
7,208  
7,299  
7,390  
0  
 
56,769  
58,201  
56,727  
57,470  
 
76,750  
86,046  
88,111  
89,568  
 
58,399  
58,201  
57,450  
56,124  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,340,470  
2,311,832  
2,328,660  
2,385,522  
 
929,466  
894,029  
912,382  
971,604  
 
797,622  
762,475  
776,515  
841,740  
 
131,845  
131,554  
135,867  
129,863  
 
1,411,003  
1,417,803  
1,416,277  
1,413,918  
 
1,411,003  
1,417,803  
1,416,277  
1,413,918  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0