Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,410,300  
2,505,212  
2,430,873  
2,409,578  
2,340,470  
1,391,078  
1,487,768  
1,433,238  
1,482,430  
1,471,890  
77,208  
74,267  
87,352  
57,010  
98,667  
172,593  
220,764  
209,538  
328,392  
347,920  
744,896  
825,998  
773,283  
749,507  
699,355  
337,713  
309,963  
305,031  
296,564  
291,024  
58,667  
56,776  
58,034  
50,956  
34,925  
1,019,221  
1,017,444  
997,635  
927,148  
868,579  
2,456  
2,722  
2,576  
2,732  
2,727  
766,112  
659,201  
660,239  
663,524  
666,726  
29,806  
30,028  
30,253  
30,491  
7,208  
75,538  
180,876  
169,850  
98,060  
56,769  
77,219  
77,246  
76,220  
73,870  
76,750  
68,089  
67,371  
58,496  
58,472  
58,399  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,410,300  
2,505,212  
2,430,873  
2,409,578  
2,340,470  
997,182  
1,088,457  
1,018,408  
998,594  
929,466  
864,070  
955,823  
885,102  
864,907  
797,622  
133,112  
132,634  
133,305  
133,687  
131,845  
1,413,117  
1,416,754  
1,412,465  
1,410,984  
1,411,003  
1,413,117  
1,416,754  
1,412,465  
1,410,984  
1,411,003  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0