Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,409,578  
2,340,470  
2,311,832  
2,328,716  
2,385,522  
1,482,430  
1,471,890  
1,426,729  
1,446,020  
1,515,893  
57,010  
98,667  
66,051  
66,602  
277,222  
328,392  
347,920  
270,992  
262,282  
115,278  
749,507  
699,355  
657,227  
702,242  
692,792  
296,564  
291,024  
316,618  
297,490  
318,934  
50,956  
34,925  
115,840  
117,403  
111,667  
927,148  
868,579  
885,103  
882,697  
869,630  
2,732  
2,727  
2,737  
2,753  
4,063  
663,524  
666,726  
672,619  
670,266  
662,405  
30,491  
7,208  
7,299  
7,390  
0  
98,060  
56,769  
58,201  
56,727  
57,470  
73,870  
76,750  
86,046  
88,111  
89,568  
58,472  
58,399  
58,201  
57,450  
56,124  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,409,578  
2,340,470  
2,311,832  
2,328,660  
2,385,522  
998,594  
929,466  
894,029  
912,382  
971,604  
864,907  
797,622  
762,475  
776,515  
841,740  
133,687  
131,845  
131,554  
135,867  
129,863  
1,410,984  
1,411,003  
1,417,803  
1,416,277  
1,413,918  
1,410,984  
1,411,003  
1,417,803  
1,416,277  
1,413,918  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0