Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,430,873  
2,409,578  
2,340,470  
2,311,832  
2,328,716  
1,433,238  
1,482,430  
1,471,890  
1,426,729  
1,446,020  
87,352  
57,010  
98,667  
66,051  
66,602  
209,538  
328,392  
347,920  
270,992  
262,282  
773,283  
749,507  
699,355  
657,227  
702,242  
305,031  
296,564  
291,024  
316,618  
297,490  
58,034  
50,956  
34,925  
115,840  
117,403  
997,635  
927,148  
868,579  
885,103  
882,697  
2,576  
2,732  
2,727  
2,737  
2,753  
660,239  
663,524  
666,726  
672,619  
670,266  
30,253  
30,491  
7,208  
7,299  
7,390  
169,850  
98,060  
56,769  
58,201  
56,727  
76,220  
73,870  
76,750  
86,046  
88,111  
58,496  
58,472  
58,399  
58,201  
57,450  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,430,873  
2,409,578  
2,340,470  
2,311,832  
2,328,660  
1,018,408  
998,594  
929,466  
894,029  
912,382  
885,102  
864,907  
797,622  
762,475  
776,515  
133,305  
133,687  
131,845  
131,554  
135,867  
1,412,465  
1,410,984  
1,411,003  
1,417,803  
1,416,277  
1,412,465  
1,410,984  
1,411,003  
1,417,803  
1,416,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0