Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,407  
68,373  
79,040  
94,793  
77,429  
33,504  
23,128  
33,726  
48,119  
29,652  
11,090  
7,380  
11,521  
18,569  
10,730  
300  
300  
300  
0  
0  
8,414  
8,386  
8,097  
16,237  
6,846  
11,611  
6,268  
11,711  
11,159  
10,538  
2,089  
794  
2,097  
2,154  
1,538  
46,903  
45,245  
45,313  
46,675  
47,777  
3,417  
3,297  
2,297  
2,297  
2,297  
37,638  
37,004  
37,856  
38,837  
39,833  
0  
0  
0  
0  
0  
1,344  
1,244  
1,244  
1,244  
1,244  
0  
0  
0  
0  
0  
4,504  
3,699  
3,916  
4,296  
4,402  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,407  
68,373  
79,040  
94,793  
77,429  
44,881  
35,389  
45,180  
63,838  
31,632  
44,202  
34,479  
44,271  
62,928  
31,024  
679  
910  
910  
910  
608  
35,526  
32,984  
33,859  
30,955  
45,797  
35,526  
32,984  
33,859  
30,955  
45,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0