Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,793  
77,429  
79,172  
83,900  
85,075  
48,119  
29,652  
28,068  
30,164  
23,045  
18,569  
10,730  
6,279  
9,013  
1,858  
0  
0  
0  
0  
0  
16,237  
6,846  
13,730  
12,301  
12,884  
11,159  
10,538  
7,780  
7,954  
6,823  
2,154  
1,538  
279  
896  
1,480  
46,675  
47,777  
51,104  
53,736  
62,030  
2,297  
2,297  
1,797  
297  
901  
38,837  
39,833  
40,820  
40,299  
41,775  
0  
0  
0  
0  
0  
1,244  
1,244  
1,244  
1,244  
1,244  
0  
0  
4,619  
9,239  
15,398  
4,296  
4,402  
2,623  
2,657  
2,712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,793  
77,429  
79,172  
83,900  
85,075  
63,838  
31,632  
30,329  
35,258  
37,942  
62,928  
31,024  
29,726  
34,655  
37,339  
910  
608  
603  
603  
603  
30,955  
45,797  
48,843  
48,641  
47,132  
30,955  
45,797  
48,843  
48,641  
47,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0