Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,407  
94,793  
77,429  
 
 
33,504  
48,119  
29,652  
 
 
11,090  
18,569  
10,730  
 
 
300  
0  
0  
 
 
8,414  
16,237  
6,846  
 
 
11,611  
11,159  
10,538  
 
 
2,089  
2,154  
1,538  
 
 
46,903  
46,675  
47,777  
 
 
3,417  
2,297  
2,297  
 
 
37,638  
38,837  
39,833  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,344  
1,244  
1,244  
 
 
0  
0  
0  
 
 
4,504  
4,296  
4,402  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,407  
94,793  
77,429  
 
 
44,881  
63,838  
31,632  
 
 
44,202  
62,928  
31,024  
 
 
679  
910  
608  
 
 
35,526  
30,955  
45,797  
 
 
35,526  
30,955  
45,797  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0