Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,031  
160,370  
170,611  
180,399  
175,795  
135,925  
131,888  
139,917  
148,107  
143,174  
8,901  
10,558  
6,255  
9,619  
5,081  
0  
0  
0  
0  
0  
39,487  
41,867  
47,684  
40,619  
44,168  
80,637  
73,316  
77,714  
93,303  
87,865  
6,898  
6,148  
8,264  
4,566  
6,060  
26,107  
28,481  
30,694  
32,292  
32,621  
449  
897  
1,275  
1,275  
0  
24,637  
26,350  
27,976  
29,327  
28,576  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,021  
1,235  
1,443  
1,689  
4,045  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,031  
160,370  
170,611  
180,399  
175,795  
104,593  
103,294  
116,167  
128,057  
124,312  
102,397  
100,719  
113,731  
125,177  
123,238  
2,196  
2,575  
2,435  
2,880  
1,074  
57,439  
57,076  
54,444  
52,342  
51,483  
57,439  
57,076  
54,444  
52,342  
51,483  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0