Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
160,370  
170,611  
180,399  
175,795  
187,013  
131,888  
139,917  
148,107  
143,174  
153,113  
10,558  
6,255  
9,619  
5,081  
4,424  
0  
0  
0  
0  
0  
41,867  
47,684  
40,619  
44,168  
45,629  
73,316  
77,714  
93,303  
87,865  
89,504  
6,148  
8,264  
4,566  
6,060  
13,556  
28,481  
30,694  
32,292  
32,621  
33,900  
897  
1,275  
1,275  
0  
0  
26,350  
27,976  
29,327  
28,576  
29,327  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,235  
1,443  
1,689  
4,045  
4,574  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
160,370  
170,611  
180,399  
175,795  
187,013  
103,294  
116,167  
128,057  
124,312  
138,337  
100,719  
113,731  
125,177  
123,238  
133,301  
2,575  
2,435  
2,880  
1,074  
5,036  
57,076  
54,444  
52,342  
51,483  
48,676  
57,076  
54,444  
52,342  
51,483  
48,676  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0