Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,267  
199,094  
179,162  
200,133  
186,060  
144,528  
146,601  
149,288  
169,311  
156,108  
5,042  
4,877  
7,109  
3,733  
13,521  
0  
0  
0  
0  
0  
44,694  
52,133  
59,997  
44,268  
48,909  
73,785  
73,170  
68,561  
105,611  
81,962  
21,007  
16,420  
13,622  
15,699  
11,715  
67,739  
52,493  
29,873  
30,822  
29,953  
599  
449  
449  
449  
449  
22,825  
21,635  
23,457  
24,308  
23,299  
0  
0  
0  
0  
0  
20,163  
7,085  
5,545  
5,455  
5,455  
0  
0  
0  
0  
0  
24,152  
23,324  
423  
611  
750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,267  
199,094  
179,162  
200,133  
186,060  
147,350  
136,105  
116,629  
136,180  
122,665  
123,469  
116,856  
107,211  
132,757  
120,780  
23,881  
19,249  
9,418  
3,424  
1,886  
64,917  
62,990  
62,533  
63,953  
63,395  
64,917  
62,990  
62,533  
63,953  
63,395  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0