Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,094  
179,162  
200,133  
186,060  
159,815  
146,601  
149,288  
169,311  
156,108  
133,872  
4,877  
7,109  
3,733  
13,521  
12,171  
0  
0  
0  
0  
0  
52,133  
59,997  
44,268  
48,909  
60,740  
73,170  
68,561  
105,611  
81,962  
54,711  
16,420  
13,622  
15,699  
11,715  
6,250  
52,493  
29,873  
30,822  
29,953  
25,943  
449  
449  
449  
449  
449  
21,635  
23,457  
24,308  
23,299  
24,636  
0  
0  
0  
0  
0  
7,085  
5,545  
5,455  
5,455  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23,324  
423  
611  
750  
858  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,094  
179,162  
200,133  
186,060  
159,815  
136,105  
116,629  
136,180  
122,665  
96,775  
116,856  
107,211  
132,757  
120,780  
94,840  
19,249  
9,418  
3,424  
1,886  
1,935  
62,990  
62,533  
63,953  
63,395  
63,039  
62,990  
62,533  
63,953  
63,395  
63,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0