Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
186,060  
159,815  
161,617  
160,370  
170,611  
156,108  
133,872  
135,510  
131,888  
139,917  
13,521  
12,171  
8,901  
10,558  
6,255  
0  
0  
0  
0  
0  
48,909  
60,740  
39,080  
41,867  
47,684  
81,962  
54,711  
80,637  
73,316  
77,714  
11,715  
6,250  
6,892  
6,148  
8,264  
29,953  
25,943  
26,107  
28,481  
30,694  
449  
449  
449  
897  
1,275  
23,299  
24,636  
24,637  
26,350  
27,976  
0  
0  
0  
0  
0  
5,455  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
750  
858  
1,021  
1,235  
1,443  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
186,060  
159,815  
161,617  
160,370  
170,611  
122,665  
96,775  
104,587  
103,294  
116,167  
120,780  
94,840  
103,619  
100,719  
113,731  
1,886  
1,935  
967  
2,575  
2,435  
63,395  
63,039  
57,031  
57,076  
54,444  
63,395  
63,039  
57,031  
57,076  
54,444  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0