Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
229,877  
219,187  
212,736  
212,267  
199,094  
140,284  
178,493  
131,358  
144,528  
146,601  
2,620  
2,929  
2,793  
5,042  
4,877  
0  
0  
0  
0  
0  
42,342  
92,500  
42,586  
44,694  
52,133  
75,831  
70,894  
65,752  
73,785  
73,170  
19,491  
12,170  
20,227  
21,007  
16,420  
89,593  
40,695  
81,378  
67,739  
52,493  
449  
20,449  
25,316  
599  
449  
59,356  
19,516  
21,016  
22,825  
21,635  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
32,735  
20,163  
7,085  
0  
0  
0  
0  
0  
29,788  
730  
2,311  
24,152  
23,324  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
229,877  
219,187  
212,736  
212,267  
199,094  
163,699  
155,188  
149,293  
147,350  
136,105  
124,066  
113,081  
110,097  
123,469  
116,856  
39,633  
42,107  
39,196  
23,881  
19,249  
66,179  
63,999  
63,443  
64,917  
62,990  
66,179  
63,999  
63,443  
64,917  
62,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0