Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
200,133  
186,060  
159,815  
161,617  
160,370  
169,311  
156,108  
133,872  
135,510  
131,888  
3,733  
13,521  
12,171  
8,901  
10,558  
0  
0  
0  
0  
0  
44,268  
48,909  
60,740  
39,080  
41,867  
105,611  
81,962  
54,711  
80,637  
73,316  
15,699  
11,715  
6,250  
6,892  
6,148  
30,822  
29,953  
25,943  
26,107  
28,481  
449  
449  
449  
449  
897  
24,308  
23,299  
24,636  
24,637  
26,350  
0  
0  
0  
0  
0  
5,455  
5,455  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
611  
750  
858  
1,021  
1,235  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
200,133  
186,060  
159,815  
161,617  
160,370  
136,180  
122,665  
96,775  
104,587  
103,294  
132,757  
120,780  
94,840  
103,619  
100,719  
3,424  
1,886  
1,935  
967  
2,575  
63,953  
63,395  
63,039  
57,031  
57,076  
63,953  
63,395  
63,039  
57,031  
57,076  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0