Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
219,187  
212,736  
212,267  
199,094  
179,162  
178,493  
131,358  
144,528  
146,601  
149,288  
2,929  
2,793  
5,042  
4,877  
7,109  
0  
0  
0  
0  
0  
92,500  
42,586  
44,694  
52,133  
59,997  
70,894  
65,752  
73,785  
73,170  
68,561  
12,170  
20,227  
21,007  
16,420  
13,622  
40,695  
81,378  
67,739  
52,493  
29,873  
20,449  
25,316  
599  
449  
449  
19,516  
21,016  
22,825  
21,635  
23,457  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
32,735  
20,163  
7,085  
5,545  
0  
0  
0  
0  
0  
730  
2,311  
24,152  
23,324  
423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
219,187  
212,736  
212,267  
199,094  
179,162  
155,188  
149,293  
147,350  
136,105  
116,629  
113,081  
110,097  
123,469  
116,856  
107,211  
42,107  
39,196  
23,881  
19,249  
9,418  
63,999  
63,443  
64,917  
62,990  
62,533  
63,999  
63,443  
64,917  
62,990  
62,533  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0