Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
664,237  
647,546  
637,560  
641,908  
641,190  
620,367  
602,173  
590,367  
594,075  
592,815  
7,643  
9,014  
8,940  
13,279  
13,834  
472,293  
443,794  
445,606  
531,783  
532,958  
137,863  
146,679  
133,142  
46,655  
41,363  
5  
0  
5  
0  
5  
2,563  
2,686  
2,675  
2,358  
4,656  
43,870  
45,373  
47,192  
47,833  
48,375  
3  
3  
3  
3  
3  
5,617  
5,931  
6,245  
6,559  
6,873  
26,160  
26,545  
26,930  
27,315  
27,707  
0  
0  
0  
0  
0  
11,672  
12,380  
13,405  
13,249  
13,792  
418  
515  
611  
708  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
664,237  
647,546  
637,560  
641,908  
641,190  
145,535  
131,874  
132,956  
149,666  
145,750  
45,458  
31,368  
33,026  
49,326  
45,835  
100,077  
100,506  
99,930  
100,340  
99,915  
518,702  
515,671  
504,603  
492,243  
495,440  
518,702  
515,671  
504,603  
492,243  
495,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0