Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
535,713  
515,359  
561,336  
532,877  
529,581  
462,694  
442,575  
488,932  
437,505  
434,379  
8,396  
11,500  
32,938  
11,726  
7,097  
290,494  
402,435  
205,816  
182,188  
252,426  
158,985  
23,087  
247,977  
241,401  
172,340  
5  
0  
5  
1  
5  
4,814  
5,554  
2,197  
2,189  
2,511  
73,019  
72,784  
72,404  
95,373  
95,202  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
6,270  
34,471  
33,973  
34,513  
34,947  
28,482  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28,264  
28,311  
28,429  
50,649  
60,250  
3  
3  
3  
210  
5  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
535,713  
515,359  
561,336  
532,877  
529,581  
44,806  
30,266  
38,916  
32,711  
48,507  
44,544  
29,240  
37,860  
31,657  
47,448  
262  
1,026  
1,056  
1,054  
1,059  
490,907  
485,093  
522,420  
500,166  
481,075  
490,907  
485,093  
522,420  
500,166  
481,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0