Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
625,104  
535,713  
515,359  
561,336  
532,877  
575,630  
462,694  
442,575  
488,932  
437,505  
11,719  
8,396  
11,500  
32,938  
11,726  
538,304  
290,494  
402,435  
205,816  
182,188  
20,989  
158,985  
23,087  
247,977  
241,401  
0  
5  
0  
5  
1  
4,618  
4,814  
5,554  
2,197  
2,189  
49,475  
73,019  
72,784  
72,404  
95,373  
10,003  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
5,303  
6,270  
34,471  
33,973  
34,513  
28,095  
28,482  
0  
0  
0  
1,790  
0  
0  
0  
0  
4,285  
28,264  
28,311  
28,429  
50,649  
0  
3  
3  
3  
210  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
625,104  
535,713  
515,359  
561,336  
532,877  
133,001  
44,806  
30,266  
38,916  
32,711  
32,231  
44,544  
29,240  
37,860  
31,657  
100,770  
262  
1,026  
1,056  
1,054  
492,103  
490,907  
485,093  
522,420  
500,166  
492,103  
490,907  
485,093  
522,420  
500,166  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0