Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,190  
625,104  
535,713  
515,359  
561,336  
592,815  
575,630  
462,694  
442,575  
488,932  
13,834  
11,719  
8,396  
11,500  
32,938  
532,958  
538,304  
290,494  
402,435  
205,816  
41,363  
20,989  
158,985  
23,087  
247,977  
5  
0  
5  
0  
5  
4,656  
4,618  
4,814  
5,554  
2,197  
48,375  
49,475  
73,019  
72,784  
72,404  
3  
10,003  
10,000  
10,000  
10,000  
6,873  
5,303  
6,270  
34,471  
33,973  
27,707  
28,095  
28,482  
0  
0  
0  
1,790  
0  
0  
0  
13,792  
4,285  
28,264  
28,311  
28,429  
0  
0  
3  
3  
3  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,190  
625,104  
535,713  
515,359  
561,336  
145,750  
133,001  
44,806  
30,266  
38,916  
45,835  
32,231  
44,544  
29,240  
37,860  
99,915  
100,770  
262  
1,026  
1,056  
495,440  
492,103  
490,907  
485,093  
522,420  
495,440  
492,103  
490,907  
485,093  
522,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0