Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
561,336  
532,877  
529,581  
424,998  
375,335  
488,932  
437,505  
434,379  
348,999  
175,671  
32,938  
11,726  
7,097  
6,422  
116,029  
205,816  
182,188  
252,426  
149,155  
44,590  
247,977  
241,401  
172,340  
191,020  
11,440  
5  
1  
5  
1  
6  
2,197  
2,189  
2,511  
2,402  
3,606  
72,404  
95,373  
95,202  
75,999  
199,663  
10,000  
10,000  
0  
10,000  
10,000  
33,973  
34,513  
34,947  
35,479  
36,012  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28,429  
50,649  
60,250  
30,507  
153,548  
3  
210  
5  
12  
104  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
561,336  
532,877  
529,581  
424,998  
375,335  
38,916  
32,711  
48,507  
19,880  
17,077  
37,860  
31,657  
47,448  
18,823  
15,280  
1,056  
1,054  
1,059  
1,057  
1,797  
522,420  
500,166  
481,075  
405,118  
358,258  
522,420  
500,166  
481,075  
405,118  
358,258  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0