Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
647,546  
637,560  
641,908  
641,190  
625,104  
602,173  
590,367  
594,075  
592,815  
575,630  
9,014  
8,940  
13,279  
13,834  
11,719  
443,794  
445,606  
531,783  
532,958  
538,304  
146,679  
133,142  
46,655  
41,363  
20,989  
0  
5  
0  
5  
0  
2,686  
2,675  
2,358  
4,656  
4,618  
45,373  
47,192  
47,833  
48,375  
49,475  
3  
3  
3  
3  
10,003  
5,931  
6,245  
6,559  
6,873  
5,303  
26,545  
26,930  
27,315  
27,707  
28,095  
0  
0  
0  
0  
1,790  
12,380  
13,405  
13,249  
13,792  
4,285  
515  
611  
708  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
647,546  
637,560  
641,908  
641,190  
625,104  
131,874  
132,956  
149,666  
145,750  
133,001  
31,368  
33,026  
49,326  
45,835  
32,231  
100,506  
99,930  
100,340  
99,915  
100,770  
515,671  
504,603  
492,243  
495,440  
492,103  
515,671  
504,603  
492,243  
495,440  
492,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0