Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
637,560  
641,908  
641,190  
625,104  
535,713  
590,367  
594,075  
592,815  
575,630  
462,694  
8,940  
13,279  
13,834  
11,719  
8,396  
445,606  
531,783  
532,958  
538,304  
290,494  
133,142  
46,655  
41,363  
20,989  
158,985  
5  
0  
5  
0  
5  
2,675  
2,358  
4,656  
4,618  
4,814  
47,192  
47,833  
48,375  
49,475  
73,019  
3  
3  
3  
10,003  
10,000  
6,245  
6,559  
6,873  
5,303  
6,270  
26,930  
27,315  
27,707  
28,095  
28,482  
0  
0  
0  
1,790  
0  
13,405  
13,249  
13,792  
4,285  
28,264  
611  
708  
0  
0  
3  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
637,560  
641,908  
641,190  
625,104  
535,713  
132,956  
149,666  
145,750  
133,001  
44,806  
33,026  
49,326  
45,835  
32,231  
44,544  
99,930  
100,340  
99,915  
100,770  
262  
504,603  
492,243  
495,440  
492,103  
490,907  
504,603  
492,243  
495,440  
492,103  
490,907  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0