Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
903,477  
893,916  
856,295  
785,050  
779,357  
596,934  
650,162  
616,059  
556,990  
551,806  
10,722  
38,965  
7,670  
4,126  
5,951  
557,147  
576,467  
573,598  
523,053  
518,873  
26,856  
34,509  
33,850  
29,378  
26,568  
0  
0  
0  
0  
0  
2,210  
221  
941  
432  
414  
306,542  
243,754  
240,236  
228,060  
227,551  
0  
0  
0  
0  
0  
57,602  
58,642  
59,683  
60,760  
61,621  
97,439  
94,661  
96,302  
97,748  
99,150  
16,031  
18,143  
16,917  
15,462  
15,978  
5,370  
5,370  
3,870  
3,870  
2,000  
130,100  
66,937  
63,464  
50,220  
48,802  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
903,477  
893,916  
856,295  
785,050  
779,357  
688,871  
663,418  
634,935  
572,337  
573,234  
26,208  
31,906  
33,712  
35,176  
40,706  
662,663  
631,512  
601,223  
537,161  
532,528  
214,605  
230,498  
221,359  
212,714  
206,123  
159,668  
174,813  
164,927  
155,912  
148,575  
54,938  
55,685  
56,432  
56,801  
57,548  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0