Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
893,819  
856,295  
785,050  
779,357  
737,412  
649,990  
616,059  
556,990  
551,806  
522,975  
21,965  
7,670  
4,126  
5,951  
2,975  
593,467  
573,598  
523,053  
518,873  
488,754  
33,731  
33,850  
29,378  
26,568  
31,247  
0  
0  
0  
0  
0  
827  
941  
432  
414  
0  
243,830  
240,236  
228,060  
227,551  
214,437  
0  
0  
0  
0  
0  
58,642  
59,683  
60,760  
61,621  
62,525  
94,661  
96,302  
97,748  
99,150  
101,352  
18,143  
16,917  
15,462  
15,978  
14,547  
5,370  
3,870  
3,870  
2,000  
2,000  
67,013  
63,464  
50,220  
48,802  
34,014  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
893,819  
856,295  
785,050  
779,357  
737,412  
663,117  
634,935  
572,337  
573,234  
539,807  
31,668  
33,712  
35,176  
40,706  
38,823  
631,449  
601,223  
537,161  
532,528  
500,984  
230,702  
221,359  
212,714  
206,123  
197,606  
175,017  
164,927  
155,912  
148,575  
139,312  
55,685  
56,432  
56,801  
57,548  
58,293  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0