Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (MGC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
276,828  
 
 
 
 
191,332  
 
 
 
 
1,072  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
64,257  
 
 
 
 
123,739  
 
 
 
 
2,264  
 
 
 
 
85,496  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
55,785  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,079  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,632  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
276,828  
 
 
 
 
196,501  
 
 
 
 
190,494  
 
 
 
 
6,007  
 
 
 
 
80,327  
 
 
 
 
80,327  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0