Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (MES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,321  
190,360  
191,029  
189,642  
191,448  
43,545  
48,166  
65,886  
64,075  
65,599  
8,849  
9,968  
19,961  
14,176  
16,002  
9,704  
9,619  
21,562  
21,476  
21,421  
18,980  
23,211  
18,549  
20,187  
20,420  
5,598  
5,183  
5,611  
8,051  
7,570  
414  
185  
204  
185  
185  
141,776  
142,194  
125,143  
125,567  
125,850  
21,220  
21,220  
21,050  
21,050  
21,050  
73,816  
74,234  
74,658  
75,081  
75,534  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
46,740  
46,740  
29,265  
29,265  
29,265  
0  
0  
170  
170  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,321  
190,360  
191,029  
189,642  
191,448  
7,983  
11,676  
12,118  
7,249  
7,685  
7,442  
11,065  
11,577  
6,626  
7,068  
541  
611  
542  
623  
618  
177,338  
178,684  
178,911  
182,393  
183,763  
177,338  
178,684  
178,911  
182,393  
183,763  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0