Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (MES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,411  
185,321  
190,360  
191,029  
189,642  
43,052  
43,545  
48,166  
65,886  
64,075  
7,486  
8,849  
9,968  
19,961  
14,176  
9,760  
9,704  
9,619  
21,562  
21,476  
19,717  
18,980  
23,211  
18,549  
20,187  
5,663  
5,598  
5,183  
5,611  
8,051  
426  
414  
185  
204  
185  
141,359  
141,776  
142,194  
125,143  
125,567  
21,220  
21,220  
21,220  
21,050  
21,050  
73,399  
73,816  
74,234  
74,658  
75,081  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
46,740  
46,740  
46,740  
29,265  
29,265  
0  
0  
0  
170  
170  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,411  
185,321  
190,360  
191,029  
189,642  
8,260  
7,983  
11,676  
12,118  
7,249  
7,758  
7,442  
11,065  
11,577  
6,626  
503  
541  
611  
542  
623  
176,150  
177,338  
178,684  
178,911  
182,393  
176,150  
177,338  
178,684  
178,911  
182,393  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0