Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
710,720  
687,780  
664,391  
705,876  
725,824  
574,759  
555,095  
529,328  
544,594  
607,741  
23,519  
13,449  
5,233  
6,294  
8,566  
0  
0  
2,825  
2,825  
0  
143,353  
177,783  
227,579  
279,298  
272,717  
396,853  
355,513  
290,012  
252,996  
316,624  
11,034  
8,349  
3,680  
3,181  
9,835  
135,962  
132,686  
135,063  
161,282  
118,083  
30,000  
30,000  
30,000  
30,000  
0  
77,338  
76,555  
79,366  
105,730  
102,544  
0  
0  
0  
0  
0  
20,888  
18,413  
18,413  
18,413  
8,488  
0  
0  
0  
0  
0  
7,736  
7,718  
7,283  
7,138  
7,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
710,720  
687,780  
664,391  
705,876  
725,824  
532,781  
513,647  
493,261  
521,519  
547,232  
532,781  
513,647  
493,261  
521,519  
547,232  
0  
0  
0  
0  
0  
177,940  
174,134  
171,130  
184,356  
178,592  
177,940  
174,134  
171,130  
184,356  
178,592  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0