Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,063  
705,876  
725,824  
671,496  
655,929  
529,126  
544,594  
607,741  
556,354  
554,962  
5,233  
6,294  
8,566  
14,143  
11,139  
2,825  
2,825  
0  
0  
0  
227,778  
279,298  
272,717  
295,161  
283,728  
290,012  
252,996  
316,624  
242,935  
255,628  
3,279  
3,181  
9,835  
4,115  
4,468  
136,937  
161,282  
118,083  
115,142  
100,967  
30,000  
30,000  
0  
0  
0  
80,840  
105,730  
102,544  
94,480  
93,701  
0  
0  
0  
0  
0  
18,413  
18,413  
8,488  
13,630  
17  
0  
0  
0  
0  
0  
7,684  
7,138  
7,050  
7,032  
7,249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,063  
705,876  
725,824  
671,496  
655,929  
493,422  
521,519  
547,232  
498,353  
488,977  
493,422  
521,519  
547,232  
498,353  
488,977  
0  
0  
0  
0  
0  
172,641  
184,356  
178,592  
173,143  
166,952  
172,641  
184,356  
178,592  
173,143  
166,952  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0