Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,227,342  
1,169,599  
1,191,715  
1,134,914  
1,165,708  
743,940  
707,362  
735,179  
702,985  
731,783  
3,237  
5,109  
22,460  
6,703  
14,878  
3,570  
3,570  
3,570  
3,570  
3,570  
495,349  
436,070  
460,425  
426,549  
467,854  
224,617  
238,666  
229,834  
238,660  
223,487  
17,168  
23,947  
18,890  
27,503  
21,994  
483,401  
462,237  
456,536  
431,928  
433,925  
142  
142  
142  
142  
1,338  
16,524  
18,592  
20,693  
22,704  
24,965  
0  
0  
0  
0  
0  
457,753  
434,373  
426,465  
399,738  
393,503  
415  
415  
415  
415  
415  
8,566  
8,715  
8,821  
8,930  
13,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,227,342  
1,169,599  
1,191,715  
1,134,914  
1,165,708  
1,067,810  
1,003,266  
1,026,555  
970,253  
997,072  
783,138  
730,196  
753,475  
715,689  
744,017  
284,672  
273,069  
273,080  
254,564  
253,054  
159,532  
166,334  
165,160  
164,660  
168,636  
159,532  
166,334  
165,160  
164,660  
168,636  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0