Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
973,852  
989,554  
1,235,508  
1,208,458  
1,227,342  
710,587  
725,192  
744,506  
726,776  
743,940  
1,732  
3,839  
3,636  
7,707  
3,237  
0  
-1,678  
1,892  
3,570  
3,570  
474,491  
492,625  
497,082  
476,885  
495,349  
215,842  
213,662  
224,563  
219,773  
224,617  
18,522  
16,744  
17,333  
18,840  
17,168  
263,265  
264,362  
491,001  
481,683  
483,401  
120  
90  
142  
142  
142  
215,371  
11,405  
13,149  
14,610  
16,524  
0  
0  
0  
0  
0  
737  
205,624  
469,382  
458,404  
457,753  
39,175  
39,175  
50  
50  
415  
7,863  
8,069  
8,278  
8,476  
8,566  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
973,852  
989,554  
1,235,508  
1,208,458  
1,227,342  
829,966  
846,515  
1,074,629  
1,049,309  
1,067,810  
673,757  
690,835  
789,918  
764,657  
783,138  
156,209  
155,680  
284,711  
284,651  
284,672  
143,886  
143,040  
160,879  
159,150  
159,532  
143,886  
143,040  
160,879  
159,150  
159,532  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0