Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,250,972  
1,208,458  
1,227,342  
1,169,599  
1,191,715  
759,948  
726,776  
743,940  
707,362  
735,179  
3,636  
7,707  
3,237  
5,109  
22,460  
3,570  
3,570  
3,570  
3,570  
3,570  
500,977  
476,885  
495,349  
436,070  
460,425  
234,658  
219,773  
224,617  
238,666  
229,834  
17,108  
18,840  
17,168  
23,947  
18,890  
491,023  
481,683  
483,401  
462,237  
456,536  
142  
142  
142  
142  
142  
13,149  
14,610  
16,524  
18,592  
20,693  
0  
0  
0  
0  
0  
469,382  
458,404  
457,753  
434,373  
426,465  
50  
50  
415  
415  
415  
8,300  
8,476  
8,566  
8,715  
8,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,250,972  
1,208,458  
1,227,342  
1,169,599  
1,191,715  
1,092,603  
1,049,309  
1,067,810  
1,003,266  
1,026,555  
807,892  
764,657  
783,138  
730,196  
753,475  
284,711  
284,651  
284,672  
273,069  
273,080  
158,369  
159,150  
159,532  
166,334  
165,160  
158,369  
159,150  
159,532  
166,334  
165,160  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0