Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
956,667  
968,060  
973,852  
989,554  
1,235,508  
697,129  
701,963  
710,587  
725,192  
744,506  
7,453  
4,222  
1,732  
3,839  
3,636  
0  
0  
0  
-1,678  
1,892  
431,205  
421,239  
474,491  
492,625  
497,082  
221,199  
243,582  
215,842  
213,662  
224,563  
37,271  
32,920  
18,522  
16,744  
17,333  
259,539  
266,097  
263,265  
264,362  
491,001  
48  
120  
120  
90  
142  
212,538  
216,556  
215,371  
11,405  
13,149  
0  
0  
0  
0  
0  
781  
717  
737  
205,624  
469,382  
38,618  
38,618  
39,175  
39,175  
50  
7,553  
10,086  
7,863  
8,069  
8,278  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
956,667  
968,060  
973,852  
989,554  
1,235,508  
812,801  
824,234  
829,966  
846,515  
1,074,629  
680,390  
665,039  
673,757  
690,835  
789,918  
132,411  
159,194  
156,209  
155,680  
284,711  
143,867  
143,826  
143,886  
143,040  
160,879  
143,867  
143,826  
143,886  
143,040  
160,879  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0