Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
989,554  
1,235,508  
1,208,458  
1,227,342  
1,169,599  
725,192  
744,506  
726,776  
743,940  
707,362  
3,839  
3,636  
7,707  
3,237  
5,109  
-1,678  
1,892  
3,570  
3,570  
3,570  
492,625  
497,082  
476,885  
495,349  
436,070  
213,662  
224,563  
219,773  
224,617  
238,666  
16,744  
17,333  
18,840  
17,168  
23,947  
264,362  
491,001  
481,683  
483,401  
462,237  
90  
142  
142  
142  
142  
11,405  
13,149  
14,610  
16,524  
18,592  
0  
0  
0  
0  
0  
205,624  
469,382  
458,404  
457,753  
434,373  
39,175  
50  
50  
415  
415  
8,069  
8,278  
8,476  
8,566  
8,715  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
989,554  
1,235,508  
1,208,458  
1,227,342  
1,169,599  
846,515  
1,074,629  
1,049,309  
1,067,810  
1,003,266  
690,835  
789,918  
764,657  
783,138  
730,196  
155,680  
284,711  
284,651  
284,672  
273,069  
143,040  
160,879  
159,150  
159,532  
166,334  
143,040  
160,879  
159,150  
159,532  
166,334  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0