Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
973,615  
956,667  
968,060  
973,852  
989,554  
716,185  
697,129  
701,963  
710,587  
725,192  
8,520  
7,453  
4,222  
1,732  
3,839  
0  
0  
0  
0  
-1,678  
429,085  
431,205  
421,239  
474,491  
492,625  
229,561  
221,199  
243,582  
215,842  
213,662  
49,018  
37,271  
32,920  
18,522  
16,744  
257,431  
259,539  
266,097  
263,265  
264,362  
48  
48  
120  
120  
90  
209,873  
212,538  
216,556  
215,371  
11,405  
0  
0  
0  
0  
0  
781  
781  
717  
737  
205,624  
38,618  
38,618  
38,618  
39,175  
39,175  
8,111  
7,553  
10,086  
7,863  
8,069  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
973,615  
956,667  
968,060  
973,852  
989,554  
829,274  
812,801  
824,234  
829,966  
846,515  
696,864  
680,390  
665,039  
673,757  
690,835  
132,411  
132,411  
159,194  
156,209  
155,680  
144,341  
143,867  
143,826  
143,886  
143,040  
144,341  
143,867  
143,826  
143,886  
143,040  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0