Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,208,458  
1,227,342  
1,169,599  
1,191,715  
1,134,914  
726,776  
743,940  
707,362  
735,179  
702,985  
7,707  
3,237  
5,109  
22,460  
6,703  
3,570  
3,570  
3,570  
3,570  
3,570  
476,885  
495,349  
436,070  
460,425  
426,549  
219,773  
224,617  
238,666  
229,834  
238,660  
18,840  
17,168  
23,947  
18,890  
27,503  
481,683  
483,401  
462,237  
456,536  
431,928  
142  
142  
142  
142  
142  
14,610  
16,524  
18,592  
20,693  
22,704  
0  
0  
0  
0  
0  
458,404  
457,753  
434,373  
426,465  
399,738  
50  
415  
415  
415  
415  
8,476  
8,566  
8,715  
8,821  
8,930  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,208,458  
1,227,342  
1,169,599  
1,191,715  
1,134,914  
1,049,309  
1,067,810  
1,003,266  
1,026,555  
970,253  
764,657  
783,138  
730,196  
753,475  
715,689  
284,651  
284,672  
273,069  
273,080  
254,564  
159,150  
159,532  
166,334  
165,160  
164,660  
159,150  
159,532  
166,334  
165,160  
164,660  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0