Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,729  
308,351  
304,303  
346,917  
311,852  
146,134  
197,038  
183,603  
227,305  
198,133  
27,532  
32,339  
30,695  
54,436  
17,438  
0  
0  
0  
0  
0  
45,728  
45,165  
51,373  
67,403  
58,669  
72,689  
117,548  
100,045  
103,941  
119,626  
184  
1,986  
1,490  
1,525  
2,400  
106,595  
111,314  
120,699  
119,612  
113,720  
1,254  
976  
976  
976  
882  
26,618  
28,972  
29,759  
29,788  
30,508  
2,642  
5,434  
13,243  
12,546  
0  
0  
0  
0  
0  
13,336  
8,251  
5,956  
5,956  
5,956  
8,369  
67,830  
69,976  
70,765  
70,346  
60,624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,729  
308,351  
304,303  
346,917  
311,852  
90,389  
142,185  
146,257  
203,664  
162,981  
90,389  
141,857  
145,901  
203,279  
162,430  
0  
328  
357  
385  
551  
162,341  
166,166  
158,046  
143,253  
148,872  
162,341  
166,166  
158,046  
143,253  
148,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0