Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,197  
258,385  
246,074  
252,729  
308,351  
143,896  
145,536  
134,989  
146,134  
197,038  
27,619  
29,424  
20,726  
27,532  
32,339  
0  
0  
0  
0  
0  
60,475  
58,005  
49,584  
45,728  
45,165  
54,627  
57,824  
64,540  
72,689  
117,548  
1,175  
283  
140  
184  
1,986  
125,301  
112,849  
111,084  
106,595  
111,314  
1,254  
1,254  
1,254  
1,254  
976  
28,219  
27,258  
25,944  
26,618  
28,972  
8,279  
12,592  
10,090  
2,642  
5,434  
213  
0  
1,971  
0  
0  
17,466  
8,156  
8,156  
8,251  
5,956  
69,870  
63,589  
63,669  
67,830  
69,976  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,197  
258,385  
246,074  
252,729  
308,351  
124,548  
106,364  
97,487  
90,389  
142,185  
124,548  
106,364  
97,487  
90,389  
141,857  
0  
0  
0  
0  
328  
144,649  
152,021  
148,587  
162,341  
166,166  
144,649  
152,021  
148,587  
162,341  
166,166  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0