Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
384,166  
374,438  
346,315  
350,648  
343,350  
261,420  
247,725  
215,903  
218,338  
210,658  
23,033  
26,645  
21,044  
19,312  
5,868  
15,000  
15,000  
16,422  
16,782  
16,782  
84,690  
56,805  
64,222  
87,044  
71,877  
135,282  
146,119  
112,694  
94,102  
115,211  
3,414  
3,157  
1,520  
1,098  
920  
122,746  
126,712  
130,412  
132,310  
132,692  
182  
182  
182  
182  
182  
29,985  
30,624  
30,330  
31,010  
31,061  
0  
0  
0  
0  
0  
14,969  
14,969  
15,621  
14,819  
12,672  
7,292  
7,292  
7,497  
7,619  
7,619  
70,318  
73,645  
76,783  
78,680  
81,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
384,166  
374,438  
346,315  
350,648  
343,350  
238,718  
231,208  
201,974  
206,717  
203,519  
238,033  
230,496  
201,423  
206,717  
202,903  
685  
712  
551  
0  
616  
145,448  
143,230  
144,341  
143,931  
139,831  
145,448  
143,230  
144,341  
143,931  
139,831  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0