Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
311,852  
335,865  
384,166  
374,438  
346,315  
198,133  
220,194  
261,420  
247,725  
215,903  
17,438  
35,522  
23,033  
26,645  
21,044  
0  
15,000  
15,000  
15,000  
16,422  
58,669  
61,083  
84,690  
56,805  
64,222  
119,626  
107,757  
135,282  
146,119  
112,694  
2,400  
832  
3,414  
3,157  
1,520  
113,720  
115,671  
122,746  
126,712  
130,412  
882  
882  
182  
182  
182  
30,508  
30,880  
29,985  
30,624  
30,330  
0  
0  
0  
0  
0  
13,336  
13,312  
14,969  
14,969  
15,621  
8,369  
7,292  
7,292  
7,292  
7,497  
60,624  
63,304  
70,318  
73,645  
76,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
311,852  
335,865  
384,166  
374,438  
346,315  
162,981  
189,210  
238,718  
231,208  
201,974  
162,430  
188,556  
238,033  
230,496  
201,423  
551  
655  
685  
712  
551  
148,872  
146,655  
145,448  
143,230  
144,341  
148,872  
146,655  
145,448  
143,230  
144,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0