Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
304,303  
346,917  
311,852  
335,865  
384,166  
183,603  
227,305  
198,133  
220,194  
261,420  
30,695  
54,436  
17,438  
35,522  
23,033  
0  
0  
0  
15,000  
15,000  
51,373  
67,403  
58,669  
61,083  
84,690  
100,045  
103,941  
119,626  
107,757  
135,282  
1,490  
1,525  
2,400  
832  
3,414  
120,699  
119,612  
113,720  
115,671  
122,746  
976  
976  
882  
882  
182  
29,759  
29,788  
30,508  
30,880  
29,985  
13,243  
12,546  
0  
0  
0  
0  
0  
13,336  
13,312  
14,969  
5,956  
5,956  
8,369  
7,292  
7,292  
70,765  
70,346  
60,624  
63,304  
70,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
304,303  
346,917  
311,852  
335,865  
384,166  
146,257  
203,664  
162,981  
189,210  
238,718  
145,901  
203,279  
162,430  
188,556  
238,033  
357  
385  
551  
655  
685  
158,046  
143,253  
148,872  
146,655  
145,448  
158,046  
143,253  
148,872  
146,655  
145,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0