Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,917  
311,852  
335,865  
384,166  
374,438  
227,305  
198,133  
220,194  
261,420  
247,725  
54,436  
17,438  
35,522  
23,033  
26,645  
0  
0  
15,000  
15,000  
15,000  
67,403  
58,669  
61,083  
84,690  
56,805  
103,941  
119,626  
107,757  
135,282  
146,119  
1,525  
2,400  
832  
3,414  
3,157  
119,612  
113,720  
115,671  
122,746  
126,712  
976  
882  
882  
182  
182  
29,788  
30,508  
30,880  
29,985  
30,624  
12,546  
0  
0  
0  
0  
0  
13,336  
13,312  
14,969  
14,969  
5,956  
8,369  
7,292  
7,292  
7,292  
70,346  
60,624  
63,304  
70,318  
73,645  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,917  
311,852  
335,865  
384,166  
374,438  
203,664  
162,981  
189,210  
238,718  
231,208  
203,279  
162,430  
188,556  
238,033  
230,496  
385  
551  
655  
685  
712  
143,253  
148,872  
146,655  
145,448  
143,230  
143,253  
148,872  
146,655  
145,448  
143,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0