Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
258,385  
246,074  
252,729  
308,351  
304,303  
145,536  
134,989  
146,134  
197,038  
183,603  
29,424  
20,726  
27,532  
32,339  
30,695  
0  
0  
0  
0  
0  
58,005  
49,584  
45,728  
45,165  
51,373  
57,824  
64,540  
72,689  
117,548  
100,045  
283  
140  
184  
1,986  
1,490  
112,849  
111,084  
106,595  
111,314  
120,699  
1,254  
1,254  
1,254  
976  
976  
27,258  
25,944  
26,618  
28,972  
29,759  
12,592  
10,090  
2,642  
5,434  
13,243  
0  
1,971  
0  
0  
0  
8,156  
8,156  
8,251  
5,956  
5,956  
63,589  
63,669  
67,830  
69,976  
70,765  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
258,385  
246,074  
252,729  
308,351  
304,303  
106,364  
97,487  
90,389  
142,185  
146,257  
106,364  
97,487  
90,389  
141,857  
145,901  
0  
0  
0  
328  
357  
152,021  
148,587  
162,341  
166,166  
158,046  
152,021  
148,587  
162,341  
166,166  
158,046  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0