Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
335,865  
384,166  
374,438  
346,315  
350,648  
220,194  
261,420  
247,725  
215,903  
218,338  
35,522  
23,033  
26,645  
21,044  
19,312  
15,000  
15,000  
15,000  
16,422  
16,782  
61,083  
84,690  
56,805  
64,222  
87,044  
107,757  
135,282  
146,119  
112,694  
94,102  
832  
3,414  
3,157  
1,520  
1,098  
115,671  
122,746  
126,712  
130,412  
132,310  
882  
182  
182  
182  
182  
30,880  
29,985  
30,624  
30,330  
31,010  
0  
0  
0  
0  
0  
13,312  
14,969  
14,969  
15,621  
14,819  
7,292  
7,292  
7,292  
7,497  
7,619  
63,304  
70,318  
73,645  
76,783  
78,680  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
335,865  
384,166  
374,438  
346,315  
350,648  
189,210  
238,718  
231,208  
201,974  
206,717  
188,556  
238,033  
230,496  
201,423  
206,717  
655  
685  
712  
551  
0  
146,655  
145,448  
143,230  
144,341  
143,931  
146,655  
145,448  
143,230  
144,341  
143,931  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0