Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,552,076  
1,527,610  
1,491,585  
1,474,200  
1,400,143  
374,878  
341,191  
335,546  
313,881  
272,556  
47,456  
49,670  
11,904  
31,681  
14,374  
0  
0  
0  
0  
0  
138,574  
100,727  
147,607  
155,089  
112,972  
175,592  
173,388  
166,687  
115,128  
133,479  
13,255  
17,406  
9,349  
11,984  
11,732  
1,177,199  
1,186,419  
1,156,039  
1,160,319  
1,127,587  
0  
0  
0  
0  
0  
1,093,308  
1,108,967  
1,120,996  
82,681  
89,385  
0  
0  
0  
0  
0  
71,535  
67,191  
26,525  
1,068,999  
1,029,902  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
9,356  
7,261  
5,518  
5,639  
5,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,552,076  
1,527,610  
1,491,585  
1,474,200  
1,400,143  
896,914  
872,637  
843,504  
837,866  
749,184  
287,984  
273,707  
217,595  
169,898  
89,212  
608,930  
598,930  
625,909  
667,968  
659,973  
655,163  
654,973  
648,081  
636,335  
650,959  
655,163  
654,973  
648,081  
636,335  
650,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0