Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,575,829  
1,552,076  
1,527,610  
1,491,585  
1,474,200  
376,062  
374,878  
341,191  
335,546  
313,881  
27,985  
47,456  
49,670  
11,904  
31,681  
0  
0  
0  
0  
0  
131,053  
138,574  
100,727  
147,607  
155,089  
210,994  
175,592  
173,388  
166,687  
115,128  
6,030  
13,255  
17,406  
9,349  
11,984  
1,199,767  
1,177,199  
1,186,419  
1,156,039  
1,160,319  
0  
0  
0  
0  
0  
1,105,841  
1,093,308  
1,108,967  
1,120,996  
82,681  
0  
0  
0  
0  
0  
80,535  
71,535  
67,191  
26,525  
1,068,999  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
10,391  
9,356  
7,261  
5,518  
5,639  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,575,829  
1,552,076  
1,527,610  
1,491,585  
1,474,200  
917,005  
896,914  
872,637  
843,504  
837,866  
329,397  
287,984  
273,707  
217,595  
169,898  
587,609  
608,930  
598,930  
625,909  
667,968  
658,824  
655,163  
654,973  
648,081  
636,335  
658,824  
655,163  
654,973  
648,081  
636,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0