Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,574,767  
1,590,547  
1,566,463  
1,562,441  
1,585,776  
458,347  
451,214  
335,528  
377,712  
394,463  
16,469  
32,522  
27,940  
29,820  
48,650  
0  
0  
0  
0  
0  
165,097  
165,521  
144,583  
131,029  
123,910  
270,713  
246,492  
158,201  
212,037  
216,570  
6,068  
6,679  
4,804  
4,826  
5,332  
1,116,420  
1,139,333  
1,230,935  
1,184,729  
1,191,313  
0  
0  
0  
0  
0  
1,091,853  
1,111,934  
1,117,579  
1,063,624  
1,085,361  
0  
0  
0  
0  
0  
5,381  
8,530  
26,318  
105,185  
89,228  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
16,187  
15,870  
84,039  
12,920  
13,725  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,574,767  
1,590,547  
1,566,463  
1,562,441  
1,585,776  
908,275  
906,576  
883,023  
889,041  
923,233  
429,667  
407,967  
362,415  
368,432  
367,624  
478,609  
498,609  
520,609  
520,609  
555,609  
666,492  
683,971  
683,440  
673,400  
662,543  
666,492  
683,971  
683,440  
673,400  
662,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0