Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,566,463  
1,562,441  
1,585,776  
1,575,829  
1,552,076  
335,528  
377,712  
394,463  
376,062  
374,878  
27,940  
29,820  
48,650  
27,985  
47,456  
0  
0  
0  
0  
0  
144,583  
131,029  
123,910  
131,053  
138,574  
158,201  
212,037  
216,570  
210,994  
175,592  
4,804  
4,826  
5,332  
6,030  
13,255  
1,230,935  
1,184,729  
1,191,313  
1,199,767  
1,177,199  
0  
0  
0  
0  
0  
1,117,579  
1,063,624  
1,085,361  
1,105,841  
1,093,308  
0  
0  
0  
0  
0  
26,318  
105,185  
89,228  
80,535  
71,535  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
84,039  
12,920  
13,725  
10,391  
9,356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,566,463  
1,562,441  
1,585,776  
1,575,829  
1,552,076  
883,023  
889,041  
923,233  
917,005  
896,914  
362,415  
368,432  
367,624  
329,397  
287,984  
520,609  
520,609  
555,609  
587,609  
608,930  
683,440  
673,400  
662,543  
658,824  
655,163  
683,440  
673,400  
662,543  
658,824  
655,163  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0