Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,585,776  
1,575,829  
1,552,076  
1,527,610  
1,491,585  
394,463  
376,062  
374,878  
341,191  
335,546  
48,650  
27,985  
47,456  
49,670  
11,904  
0  
0  
0  
0  
0  
123,910  
131,053  
138,574  
100,727  
147,607  
216,570  
210,994  
175,592  
173,388  
166,687  
5,332  
6,030  
13,255  
17,406  
9,349  
1,191,313  
1,199,767  
1,177,199  
1,186,419  
1,156,039  
0  
0  
0  
0  
0  
1,085,361  
1,105,841  
1,093,308  
1,108,967  
1,120,996  
0  
0  
0  
0  
0  
89,228  
80,535  
71,535  
67,191  
26,525  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
13,725  
10,391  
9,356  
7,261  
5,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,585,776  
1,575,829  
1,552,076  
1,527,610  
1,491,585  
923,233  
917,005  
896,914  
872,637  
843,504  
367,624  
329,397  
287,984  
273,707  
217,595  
555,609  
587,609  
608,930  
598,930  
625,909  
662,543  
658,824  
655,163  
654,973  
648,081  
662,543  
658,824  
655,163  
654,973  
648,081  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0