Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,527,610  
1,491,585  
1,474,200  
1,400,143  
 
341,191  
335,546  
313,881  
272,556  
 
49,670  
11,904  
31,681  
14,374  
 
0  
0  
0  
0  
 
100,727  
147,607  
155,089  
112,972  
 
173,388  
166,687  
115,128  
133,479  
 
17,406  
9,349  
11,984  
11,732  
 
1,186,419  
1,156,039  
1,160,319  
1,127,587  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,108,967  
1,120,996  
82,681  
89,385  
 
0  
0  
0  
0  
 
67,191  
26,525  
1,068,999  
1,029,902  
 
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
 
7,261  
5,518  
5,639  
5,301  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,527,610  
1,491,585  
1,474,200  
1,400,143  
 
872,637  
843,504  
837,866  
749,184  
 
273,707  
217,595  
169,898  
89,212  
 
598,930  
625,909  
667,968  
659,973  
 
654,973  
648,081  
636,335  
650,959  
 
654,973  
648,081  
636,335  
650,959  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0