Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,518,756  
1,503,137  
1,574,767  
1,590,547  
1,566,463  
444,190  
410,492  
458,347  
451,214  
335,528  
10,865  
12,361  
16,469  
32,522  
27,940  
0  
0  
0  
0  
0  
147,429  
146,276  
165,097  
165,521  
144,583  
280,918  
246,436  
270,713  
246,492  
158,201  
4,978  
5,418  
6,068  
6,679  
4,804  
1,074,566  
1,092,645  
1,116,420  
1,139,333  
1,230,935  
0  
0  
0  
0  
0  
1,050,392  
1,068,805  
1,091,853  
1,111,934  
1,117,579  
0  
0  
0  
0  
0  
6,592  
7,149  
5,381  
8,530  
26,318  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
14,582  
13,691  
16,187  
15,870  
84,039  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,518,756  
1,503,137  
1,574,767  
1,590,547  
1,566,463  
840,449  
825,386  
908,275  
906,576  
883,023  
378,841  
363,777  
429,667  
407,967  
362,415  
461,609  
461,609  
478,609  
498,609  
520,609  
678,307  
677,751  
666,492  
683,971  
683,440  
678,307  
677,751  
666,492  
683,971  
683,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0