Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,590,547  
1,566,463  
1,562,441  
1,585,776  
1,575,829  
451,214  
335,528  
377,712  
394,463  
376,062  
32,522  
27,940  
29,820  
48,650  
27,985  
0  
0  
0  
0  
0  
165,521  
144,583  
131,029  
123,910  
131,053  
246,492  
158,201  
212,037  
216,570  
210,994  
6,679  
4,804  
4,826  
5,332  
6,030  
1,139,333  
1,230,935  
1,184,729  
1,191,313  
1,199,767  
0  
0  
0  
0  
0  
1,111,934  
1,117,579  
1,063,624  
1,085,361  
1,105,841  
0  
0  
0  
0  
0  
8,530  
26,318  
105,185  
89,228  
80,535  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
15,870  
84,039  
12,920  
13,725  
10,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,590,547  
1,566,463  
1,562,441  
1,585,776  
1,575,829  
928,622  
883,023  
889,041  
923,233  
917,005  
430,013  
362,415  
368,432  
367,624  
329,397  
498,609  
520,609  
520,609  
555,609  
587,609  
661,925  
683,440  
673,400  
662,543  
658,824  
661,925  
683,440  
673,400  
662,543  
658,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0