Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,173,863  
1,219,875  
1,182,364  
1,313,480  
1,111,017  
199,671  
230,642  
145,892  
372,145  
164,254  
2,626  
2,720  
4,719  
2,813  
3,223  
0  
0  
0  
0  
0  
155,884  
182,980  
103,082  
331,530  
133,836  
28,178  
33,170  
32,511  
31,905  
24,692  
12,983  
11,771  
5,579  
5,898  
2,502  
974,191  
989,233  
1,036,472  
941,335  
946,763  
20,825  
20,824  
20,823  
21,413  
21,445  
492,821  
514,243  
562,567  
543,298  
586,441  
0  
0  
0  
0  
0  
89,647  
86,047  
83,884  
106,094  
60,014  
15,045  
15,045  
9,067  
8,811  
10,679  
355,853  
353,075  
360,131  
261,720  
268,185  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,173,863  
1,219,875  
1,182,364  
1,313,480  
1,111,017  
944,413  
990,234  
935,358  
1,088,094  
886,852  
402,256  
446,409  
416,389  
569,125  
481,881  
542,156  
543,825  
518,969  
518,969  
404,971  
229,450  
229,641  
247,006  
225,386  
224,165  
222,066  
222,258  
239,623  
218,003  
215,903  
7,384  
7,384  
7,384  
7,384  
8,261  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0