Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,219,875  
1,182,364  
1,313,480  
1,111,017  
1,042,137  
230,642  
145,892  
372,145  
164,254  
154,453  
2,720  
4,719  
2,813  
3,223  
3,482  
0  
0  
0  
0  
0  
182,980  
103,082  
331,530  
133,836  
113,245  
33,170  
32,511  
31,905  
24,692  
34,322  
11,771  
5,579  
5,898  
2,502  
3,404  
989,233  
1,036,472  
941,335  
946,763  
887,684  
20,824  
20,823  
21,413  
21,445  
18,482  
514,243  
562,567  
543,298  
586,441  
577,699  
0  
0  
0  
0  
0  
86,047  
83,884  
106,094  
60,014  
84,244  
15,045  
9,067  
8,811  
10,679  
10,679  
353,075  
360,131  
261,720  
268,185  
196,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,219,875  
1,182,364  
1,313,480  
1,111,017  
1,042,137  
990,234  
935,358  
1,088,094  
886,852  
816,826  
446,409  
416,389  
569,125  
481,881  
435,090  
543,825  
518,969  
518,969  
404,971  
381,736  
229,641  
247,006  
225,386  
224,165  
225,312  
222,258  
239,623  
218,003  
215,903  
217,050  
7,384  
7,384  
7,384  
8,261  
8,261  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0