Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,111,017  
1,042,137  
1,121,269  
1,060,305  
873,591  
164,254  
154,453  
336,997  
229,904  
101,469  
3,223  
3,482  
2,721  
3,036  
3,745  
0  
0  
0  
0  
0  
133,836  
113,245  
293,559  
184,833  
51,201  
24,692  
34,322  
28,588  
34,599  
41,550  
2,502  
3,404  
12,129  
7,435  
4,973  
946,763  
887,684  
784,272  
830,401  
772,122  
21,445  
18,482  
21,562  
17,409  
28,987  
586,441  
577,699  
608,124  
641,143  
607,756  
0  
0  
0  
0  
0  
60,014  
84,244  
65,411  
61,295  
28,455  
10,679  
10,679  
14,565  
18,747  
16,264  
268,185  
196,580  
74,609  
91,807  
90,660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,111,017  
1,042,137  
1,121,269  
1,060,305  
873,591  
886,852  
816,826  
892,515  
938,011  
788,378  
481,881  
435,090  
605,736  
638,725  
539,673  
404,971  
381,736  
286,779  
299,287  
248,705  
224,165  
225,312  
228,754  
122,294  
85,213  
215,903  
217,050  
220,493  
114,032  
80,118  
8,261  
8,261  
8,261  
8,261  
5,096  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0