Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,316,501  
1,173,863  
1,219,875  
1,182,364  
1,313,480  
353,847  
199,671  
230,642  
145,892  
372,145  
3,496  
2,626  
2,720  
4,719  
2,813  
0  
0  
0  
0  
0  
312,925  
155,884  
182,980  
103,082  
331,530  
26,270  
28,178  
33,170  
32,511  
31,905  
11,156  
12,983  
11,771  
5,579  
5,898  
962,654  
974,191  
989,233  
1,036,472  
941,335  
21,312  
20,825  
20,824  
20,823  
21,413  
565,990  
492,821  
514,243  
562,567  
543,298  
0  
0  
0  
0  
0  
8,165  
89,647  
86,047  
83,884  
106,094  
12,425  
15,045  
15,045  
9,067  
8,811  
354,761  
355,853  
353,075  
360,131  
261,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,316,501  
1,173,863  
1,219,875  
1,182,364  
1,313,480  
1,079,995  
944,413  
990,234  
935,358  
1,088,094  
530,767  
402,256  
446,409  
416,389  
569,125  
549,228  
542,156  
543,825  
518,969  
518,969  
236,506  
229,450  
229,641  
247,006  
225,386  
230,000  
222,066  
222,258  
239,623  
218,003  
6,506  
7,384  
7,384  
7,384  
7,384  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0