Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,350,318  
1,281,059  
1,316,501  
1,173,863  
1,219,875  
326,996  
288,289  
353,847  
199,671  
230,642  
2,982  
3,117  
3,496  
2,626  
2,720  
9,810  
12,425  
0  
0  
0  
260,011  
221,568  
312,925  
155,884  
182,980  
47,892  
44,754  
26,270  
28,178  
33,170  
6,302  
6,425  
11,156  
12,983  
11,771  
1,023,322  
992,770  
962,654  
974,191  
989,233  
24,327  
24,053  
21,312  
20,825  
20,824  
519,771  
535,917  
565,990  
492,821  
514,243  
0  
0  
0  
0  
0  
36,259  
22,324  
8,165  
89,647  
86,047  
0  
0  
12,425  
15,045  
15,045  
442,966  
410,475  
354,761  
355,853  
353,075  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,350,318  
1,281,059  
1,316,501  
1,173,863  
1,219,875  
1,116,028  
1,038,910  
1,079,995  
944,413  
990,234  
629,747  
482,001  
530,767  
402,256  
446,409  
486,282  
556,909  
549,228  
542,156  
543,825  
234,290  
242,148  
236,506  
229,450  
229,641  
227,923  
235,642  
230,000  
222,066  
222,258  
6,367  
6,506  
6,506  
7,384  
7,384  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0