Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,313,480  
1,111,017  
1,042,137  
1,121,269  
1,060,305  
372,145  
164,254  
154,453  
336,997  
229,904  
2,813  
3,223  
3,482  
2,721  
3,036  
0  
0  
0  
0  
0  
331,530  
133,836  
113,245  
293,559  
184,833  
31,905  
24,692  
34,322  
28,588  
34,599  
5,898  
2,502  
3,404  
12,129  
7,435  
941,335  
946,763  
887,684  
784,272  
830,401  
21,413  
21,445  
18,482  
21,562  
17,409  
543,298  
586,441  
577,699  
608,124  
641,143  
0  
0  
0  
0  
0  
106,094  
60,014  
84,244  
65,411  
61,295  
8,811  
10,679  
10,679  
14,565  
18,747  
261,720  
268,185  
196,580  
74,609  
91,807  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,313,480  
1,111,017  
1,042,137  
1,121,269  
1,060,305  
1,088,094  
886,852  
816,826  
892,515  
938,011  
569,125  
481,881  
435,090  
605,736  
638,725  
518,969  
404,971  
381,736  
286,779  
299,287  
225,386  
224,165  
225,312  
228,754  
122,294  
218,003  
215,903  
217,050  
220,493  
114,032  
7,384  
8,261  
8,261  
8,261  
8,261  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0