Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,425,448  
1,284,911  
1,350,318  
1,281,059  
1,316,501  
465,811  
254,929  
326,996  
288,289  
353,847  
2,415  
2,996  
2,982  
3,117  
3,496  
6,540  
9,810  
9,810  
12,425  
0  
409,184  
199,244  
260,011  
221,568  
312,925  
34,150  
37,243  
47,892  
44,754  
26,270  
13,523  
5,636  
6,302  
6,425  
11,156  
959,636  
1,029,982  
1,023,322  
992,770  
962,654  
24,541  
24,330  
24,327  
24,053  
21,312  
570,089  
496,128  
519,771  
535,917  
565,990  
0  
0  
0  
0  
0  
16,967  
78,686  
36,259  
22,324  
8,165  
0  
0  
0  
0  
12,425  
348,038  
430,837  
442,966  
410,475  
354,761  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,425,448  
1,284,911  
1,350,318  
1,281,059  
1,316,501  
1,179,023  
1,045,887  
1,116,028  
1,038,910  
1,079,995  
712,512  
503,984  
629,747  
482,001  
530,767  
466,511  
541,903  
486,282  
556,909  
549,228  
246,425  
239,024  
234,290  
242,148  
236,506  
240,796  
232,657  
227,923  
235,642  
230,000  
5,628  
6,367  
6,367  
6,506  
6,506  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0