Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,281,059  
1,316,501  
1,173,863  
1,219,875  
1,182,364  
288,289  
353,847  
199,671  
230,642  
145,892  
3,117  
3,496  
2,626  
2,720  
4,719  
12,425  
0  
0  
0  
0  
221,568  
312,925  
155,884  
182,980  
103,082  
44,754  
26,270  
28,178  
33,170  
32,511  
6,425  
11,156  
12,983  
11,771  
5,579  
992,770  
962,654  
974,191  
989,233  
1,036,472  
24,053  
21,312  
20,825  
20,824  
20,823  
535,917  
565,990  
492,821  
514,243  
562,567  
0  
0  
0  
0  
0  
22,324  
8,165  
89,647  
86,047  
83,884  
0  
12,425  
15,045  
15,045  
9,067  
410,475  
354,761  
355,853  
353,075  
360,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,281,059  
1,316,501  
1,173,863  
1,219,875  
1,182,364  
1,038,910  
1,079,995  
944,413  
990,234  
935,358  
482,001  
530,767  
402,256  
446,409  
416,389  
556,909  
549,228  
542,156  
543,825  
518,969  
242,148  
236,506  
229,450  
229,641  
247,006  
235,642  
230,000  
222,066  
222,258  
239,623  
6,506  
6,506  
7,384  
7,384  
7,384  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0