Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (MDC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,269,625  
1,425,448  
1,284,911  
1,350,318  
1,281,059  
249,893  
465,811  
254,929  
326,996  
288,289  
3,239  
2,415  
2,996  
2,982  
3,117  
6,540  
6,540  
9,810  
9,810  
12,425  
197,897  
409,184  
199,244  
260,011  
221,568  
33,671  
34,150  
37,243  
47,892  
44,754  
8,546  
13,523  
5,636  
6,302  
6,425  
1,019,732  
959,636  
1,029,982  
1,023,322  
992,770  
26,627  
24,541  
24,330  
24,327  
24,053  
534,130  
570,089  
496,128  
519,771  
535,917  
0  
0  
0  
0  
0  
18,291  
16,967  
78,686  
36,259  
22,324  
0  
0  
0  
0  
0  
440,684  
348,038  
430,837  
442,966  
410,475  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,269,625  
1,425,448  
1,284,911  
1,350,318  
1,281,059  
1,029,606  
1,179,023  
1,045,887  
1,116,028  
1,038,910  
504,765  
712,512  
503,984  
629,747  
482,001  
524,841  
466,511  
541,903  
486,282  
556,909  
240,019  
246,425  
239,024  
234,290  
242,148  
240,019  
240,796  
232,657  
227,923  
235,642  
0  
5,628  
6,367  
6,367  
6,506  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0