Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (MCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
293,168  
360,404  
301,815  
 
256,395  
266,718  
334,133  
273,472  
 
222,605  
4,301  
2,931  
1,645  
 
6,697  
0  
0  
0  
 
0  
169,056  
225,081  
183,124  
 
153,857  
86,031  
97,808  
80,978  
 
52,435  
7,330  
8,313  
7,724  
 
9,617  
26,450  
26,271  
28,343  
 
33,789  
0  
0  
0  
 
0  
11,624  
11,145  
11,718  
 
7,735  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
14,826  
15,126  
16,626  
 
26,054  
0  
0  
0  
 
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
293,168  
360,404  
301,815  
 
256,395  
250,259  
316,314  
258,342  
 
214,004  
250,259  
316,314  
258,342  
 
214,004  
0  
0  
0  
 
0  
42,909  
44,091  
43,473  
 
42,391  
42,909  
44,091  
43,473  
 
42,391  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0