Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,856  
282,076  
307,305  
306,863  
308,063  
212,025  
180,160  
199,229  
193,904  
188,556  
15,948  
6,704  
21,820  
26,728  
19,266  
0  
0  
0  
0  
0  
73,336  
52,542  
49,993  
55,931  
63,682  
121,329  
119,061  
123,930  
110,409  
104,334  
1,413  
1,853  
3,485  
836  
1,273  
100,831  
101,915  
108,076  
112,959  
119,507  
1,010  
1,010  
1,010  
1,010  
1,010  
95,856  
96,417  
101,848  
107,729  
113,576  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,907  
1,800  
1,800  
1,972  
1,972  
2,058  
2,689  
3,417  
2,248  
2,949  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,856  
282,076  
307,305  
306,863  
308,063  
105,280  
82,256  
102,044  
91,266  
99,873  
98,383  
75,359  
95,147  
75,331  
83,889  
6,897  
6,897  
6,897  
15,935  
15,985  
207,576  
199,820  
205,261  
215,597  
208,190  
207,576  
199,820  
205,261  
215,597  
208,190  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0