Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,703  
312,856  
282,076  
307,305  
306,863  
185,254  
212,025  
180,160  
199,229  
193,904  
17,645  
15,948  
6,704  
21,820  
26,728  
0  
0  
0  
0  
0  
60,941  
73,336  
52,542  
49,993  
55,931  
105,912  
121,329  
119,061  
123,930  
110,409  
756  
1,413  
1,853  
3,485  
836  
94,449  
100,831  
101,915  
108,076  
112,959  
1,010  
1,010  
1,010  
1,010  
1,010  
89,829  
95,856  
96,417  
101,848  
107,729  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,907  
1,907  
1,800  
1,800  
1,972  
1,703  
2,058  
2,689  
3,417  
2,248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,703  
312,856  
282,076  
307,305  
306,863  
69,274  
105,280  
82,256  
102,044  
91,266  
64,815  
98,383  
75,359  
95,147  
75,331  
4,459  
6,897  
6,897  
6,897  
15,935  
210,429  
207,576  
199,820  
205,261  
215,597  
210,429  
207,576  
199,820  
205,261  
215,597  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0