Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
283,907  
279,703  
312,856  
282,076  
307,305  
196,734  
185,254  
212,025  
180,160  
199,229  
18,706  
17,645  
15,948  
6,704  
21,820  
0  
0  
0  
0  
0  
55,661  
60,941  
73,336  
52,542  
49,993  
121,199  
105,912  
121,329  
119,061  
123,930  
1,169  
756  
1,413  
1,853  
3,485  
87,173  
94,449  
100,831  
101,915  
108,076  
10  
1,010  
1,010  
1,010  
1,010  
83,973  
89,829  
95,856  
96,417  
101,848  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,720  
1,907  
1,907  
1,800  
1,800  
1,470  
1,703  
2,058  
2,689  
3,417  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
283,907  
279,703  
312,856  
282,076  
307,305  
81,094  
69,274  
105,280  
82,256  
102,044  
81,094  
64,815  
98,383  
75,359  
95,147  
0  
4,459  
6,897  
6,897  
6,897  
202,813  
210,429  
207,576  
199,820  
205,261  
202,813  
210,429  
207,576  
199,820  
205,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0