Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
265,192  
267,731  
283,907  
279,703  
312,856  
182,955  
181,844  
196,734  
185,254  
212,025  
15,408  
17,627  
18,706  
17,645  
15,948  
0  
0  
0  
0  
0  
63,003  
49,262  
55,661  
60,941  
73,336  
103,344  
113,331  
121,199  
105,912  
121,329  
1,200  
1,623  
1,169  
756  
1,413  
82,236  
85,887  
87,173  
94,449  
100,831  
10  
10  
10  
1,010  
1,010  
78,522  
82,703  
83,973  
89,829  
95,856  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,487  
1,720  
1,720  
1,907  
1,907  
2,218  
1,454  
1,470  
1,703  
2,058  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
265,192  
267,731  
283,907  
279,703  
312,856  
56,527  
70,617  
81,094  
69,274  
105,280  
56,527  
70,617  
81,094  
64,815  
98,383  
0  
0  
0  
4,459  
6,897  
208,665  
197,113  
202,813  
210,429  
207,576  
208,665  
197,113  
202,813  
210,429  
207,576  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0