Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
306,863  
308,063  
307,723  
320,435  
319,376  
193,904  
188,556  
183,231  
189,180  
181,412  
26,728  
19,266  
7,268  
13,881  
10,452  
0  
0  
0  
0  
0  
55,931  
63,682  
64,437  
57,302  
66,719  
110,409  
104,334  
109,994  
114,589  
102,573  
836  
1,273  
1,531  
3,408  
1,668  
112,959  
119,507  
124,492  
131,254  
137,964  
1,010  
1,010  
1,321  
1,321  
1,353  
107,729  
113,576  
118,084  
123,966  
129,812  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,972  
1,972  
1,233  
1,233  
1,220  
2,248  
2,949  
3,854  
4,734  
5,579  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
306,863  
308,063  
307,723  
320,435  
319,376  
91,266  
99,873  
114,041  
123,900  
109,935  
75,331  
83,889  
93,907  
103,767  
85,603  
15,935  
15,985  
20,134  
20,134  
24,332  
215,597  
208,190  
193,682  
196,534  
209,441  
215,597  
208,190  
193,682  
196,534  
209,441  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0