Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
282,076  
307,305  
306,863  
308,063  
307,723  
180,160  
199,229  
193,904  
188,556  
183,231  
6,704  
21,820  
26,728  
19,266  
7,268  
0  
0  
0  
0  
0  
52,542  
49,993  
55,931  
63,682  
64,437  
119,061  
123,930  
110,409  
104,334  
109,994  
1,853  
3,485  
836  
1,273  
1,531  
101,915  
108,076  
112,959  
119,507  
124,492  
1,010  
1,010  
1,010  
1,010  
1,321  
96,417  
101,848  
107,729  
113,576  
118,084  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,800  
1,800  
1,972  
1,972  
1,233  
2,689  
3,417  
2,248  
2,949  
3,854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
282,076  
307,305  
306,863  
308,063  
307,723  
82,256  
102,044  
91,266  
99,873  
114,041  
75,359  
95,147  
75,331  
83,889  
93,907  
6,897  
6,897  
15,935  
15,985  
20,134  
199,820  
205,261  
215,597  
208,190  
193,682  
199,820  
205,261  
215,597  
208,190  
193,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0