Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,731  
283,907  
279,703  
312,856  
282,076  
181,844  
196,734  
185,254  
212,025  
180,160  
17,627  
18,706  
17,645  
15,948  
6,704  
0  
0  
0  
0  
0  
49,262  
55,661  
60,941  
73,336  
52,542  
113,331  
121,199  
105,912  
121,329  
119,061  
1,623  
1,169  
756  
1,413  
1,853  
85,887  
87,173  
94,449  
100,831  
101,915  
10  
10  
1,010  
1,010  
1,010  
82,703  
83,973  
89,829  
95,856  
96,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,720  
1,720  
1,907  
1,907  
1,800  
1,454  
1,470  
1,703  
2,058  
2,689  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,731  
283,907  
279,703  
312,856  
282,076  
70,617  
81,094  
69,274  
105,280  
82,256  
70,617  
81,094  
64,815  
98,383  
75,359  
0  
0  
4,459  
6,897  
6,897  
197,113  
202,813  
210,429  
207,576  
199,820  
197,113  
202,813  
210,429  
207,576  
199,820  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0