Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
308,063  
307,723  
320,435  
319,376  
327,512  
188,556  
183,231  
189,180  
181,412  
183,469  
19,266  
7,268  
13,881  
10,452  
4,849  
0  
0  
0  
0  
0  
63,682  
64,437  
57,302  
66,719  
66,909  
104,334  
109,994  
114,589  
102,573  
110,436  
1,273  
1,531  
3,408  
1,668  
1,274  
119,507  
124,492  
131,254  
137,964  
144,044  
1,010  
1,321  
1,321  
1,353  
1,353  
113,576  
118,084  
123,966  
129,812  
135,803  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,972  
1,233  
1,233  
1,220  
1,220  
2,949  
3,854  
4,734  
5,579  
5,667  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
308,063  
307,723  
320,435  
319,376  
327,512  
99,873  
114,041  
123,900  
109,935  
123,800  
83,889  
93,907  
103,767  
85,603  
91,112  
15,985  
20,134  
20,134  
24,332  
32,687  
208,190  
193,682  
196,534  
209,441  
203,713  
208,190  
193,682  
196,534  
209,441  
203,713  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0