Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,898  
133,951  
142,402  
142,493  
143,298  
68,336  
72,732  
89,535  
89,444  
89,370  
2,522  
2,619  
1,762  
2,868  
3,395  
0  
0  
0  
0  
0  
60,994  
66,962  
74,204  
73,376  
63,840  
4,742  
3,150  
13,569  
13,200  
21,750  
77  
0  
0  
0  
385  
56,562  
61,219  
52,867  
53,049  
53,928  
41  
41  
41  
41  
41  
643  
500  
673  
856  
1,028  
0  
0  
0  
0  
0  
47,277  
52,077  
43,552  
43,552  
44,258  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,898  
133,951  
142,402  
142,493  
143,298  
72,739  
81,757  
90,192  
90,351  
91,176  
67,439  
76,457  
84,892  
85,051  
85,876  
5,300  
5,300  
5,300  
5,300  
5,300  
52,159  
52,194  
52,210  
52,142  
52,122  
52,159  
52,194  
52,210  
52,142  
52,122  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0