Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
156,056  
166,389  
177,484  
181,909  
198,700  
103,485  
113,629  
124,444  
124,884  
185,998  
3,098  
1,909  
2,309  
146  
1,885  
0  
0  
0  
0  
0  
76,084  
74,213  
75,469  
71,074  
65,636  
24,172  
37,376  
46,536  
53,534  
117,889  
130  
130  
130  
130  
588  
52,571  
52,760  
53,040  
57,025  
12,702  
15  
15  
15  
15  
0  
1,092  
1,281  
1,560  
2,077  
4,047  
0  
0  
0  
0  
0  
42,864  
42,864  
42,864  
46,332  
39  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
0  
0  
15  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
156,056  
166,389  
177,484  
181,909  
198,700  
103,884  
114,227  
125,404  
129,813  
146,683  
98,080  
108,423  
119,600  
124,009  
143,083  
5,804  
5,804  
5,804  
5,804  
3,600  
52,172  
52,162  
52,080  
52,096  
52,017  
52,172  
52,162  
52,080  
52,096  
52,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0