Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,402  
142,493  
143,298  
141,913  
156,056  
89,535  
89,444  
89,370  
91,288  
103,485  
1,762  
2,868  
3,395  
2,935  
3,098  
0  
0  
0  
0  
0  
74,204  
73,376  
63,840  
68,094  
76,084  
13,569  
13,200  
21,750  
20,259  
24,172  
0  
0  
385  
0  
130  
52,867  
53,049  
53,928  
50,625  
52,571  
41  
41  
41  
41  
15  
673  
856  
1,028  
1,221  
1,092  
0  
0  
0  
0  
0  
43,552  
43,552  
44,258  
40,763  
42,864  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,402  
142,493  
143,298  
141,913  
156,056  
90,192  
90,351  
91,176  
89,779  
103,884  
84,892  
85,051  
85,876  
83,975  
98,080  
5,300  
5,300  
5,300  
5,804  
5,804  
52,210  
52,142  
52,122  
52,135  
52,172  
52,210  
52,142  
52,122  
52,135  
52,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0