Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
142,961  
141,913  
156,056  
166,389  
177,484  
92,519  
91,288  
103,485  
113,629  
124,444  
3,383  
2,935  
3,098  
1,909  
2,309  
0  
0  
0  
0  
0  
66,235  
68,094  
76,084  
74,213  
75,469  
22,901  
20,259  
24,172  
37,376  
46,536  
0  
0  
130  
130  
130  
50,442  
50,625  
52,571  
52,760  
53,040  
41  
41  
15  
15  
15  
1,038  
1,221  
1,092  
1,281  
1,560  
0  
0  
0  
0  
0  
40,763  
40,763  
42,864  
42,864  
42,864  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
142,961  
141,913  
156,056  
166,389  
177,484  
90,800  
89,779  
103,884  
114,227  
125,404  
84,996  
83,975  
98,080  
108,423  
119,600  
5,804  
5,804  
5,804  
5,804  
5,804  
52,161  
52,135  
52,172  
52,162  
52,080  
52,161  
52,135  
52,172  
52,162  
52,080  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0