Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,298  
141,913  
156,056  
166,389  
177,484  
89,370  
91,288  
103,485  
113,629  
124,444  
3,395  
2,935  
3,098  
1,909  
2,309  
0  
0  
0  
0  
0  
63,840  
68,094  
76,084  
74,213  
75,469  
21,750  
20,259  
24,172  
37,376  
46,536  
385  
0  
130  
130  
130  
53,928  
50,625  
52,571  
52,760  
53,040  
41  
41  
15  
15  
15  
1,028  
1,221  
1,092  
1,281  
1,560  
0  
0  
0  
0  
0  
44,258  
40,763  
42,864  
42,864  
42,864  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,298  
141,913  
156,056  
166,389  
177,484  
91,176  
89,779  
103,884  
114,227  
125,404  
85,876  
83,975  
98,080  
108,423  
119,600  
5,300  
5,804  
5,804  
5,804  
5,804  
52,122  
52,135  
52,172  
52,162  
52,080  
52,122  
52,135  
52,172  
52,162  
52,080  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0