Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,484  
181,909  
198,700  
196,030  
203,895  
124,444  
124,884  
185,998  
182,955  
185,826  
2,309  
146  
1,885  
1,625  
2,530  
0  
0  
0  
0  
0  
75,469  
71,074  
65,636  
64,111  
69,114  
46,536  
53,534  
117,889  
113,972  
111,152  
130  
130  
588  
3,248  
3,030  
53,040  
57,025  
12,702  
13,074  
18,069  
15  
15  
0  
0  
0  
1,560  
2,077  
4,047  
4,095  
9,089  
0  
0  
0  
0  
0  
42,864  
46,332  
39  
0  
0  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
15  
379  
379  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,484  
181,909  
198,700  
196,030  
203,895  
125,404  
129,813  
146,683  
143,975  
151,875  
119,600  
124,009  
143,083  
140,375  
148,275  
5,804  
5,804  
3,600  
3,600  
3,600  
52,080  
52,096  
52,017  
52,055  
52,019  
52,080  
52,096  
52,017  
52,055  
52,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0