Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,389  
177,484  
181,909  
198,700  
196,030  
113,629  
124,444  
124,884  
185,998  
182,955  
1,909  
2,309  
146  
1,885  
1,625  
0  
0  
0  
0  
0  
74,213  
75,469  
71,074  
65,636  
64,111  
37,376  
46,536  
53,534  
117,889  
113,972  
130  
130  
130  
588  
3,248  
52,760  
53,040  
57,025  
12,702  
13,074  
15  
15  
15  
0  
0  
1,281  
1,560  
2,077  
4,047  
4,095  
0  
0  
0  
0  
0  
42,864  
42,864  
46,332  
39  
0  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
0  
15  
379  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,389  
177,484  
181,909  
198,700  
196,030  
114,227  
125,404  
129,813  
146,683  
143,975  
108,423  
119,600  
124,009  
143,083  
140,375  
5,804  
5,804  
5,804  
3,600  
3,600  
52,162  
52,080  
52,096  
52,017  
52,055  
52,162  
52,080  
52,096  
52,017  
52,055  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0