Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
127,586  
124,898  
133,951  
142,402  
142,493  
70,742  
68,336  
72,732  
89,535  
89,444  
4,214  
2,522  
2,619  
1,762  
2,868  
0  
0  
0  
0  
0  
60,819  
60,994  
66,962  
74,204  
73,376  
5,709  
4,742  
3,150  
13,569  
13,200  
0  
77  
0  
0  
0  
56,844  
56,562  
61,219  
52,867  
53,049  
41  
41  
41  
41  
41  
808  
643  
500  
673  
856  
0  
0  
0  
0  
0  
47,395  
47,277  
52,077  
43,552  
43,552  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
8,601  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
127,586  
124,898  
133,951  
142,402  
142,493  
75,354  
72,739  
81,757  
90,192  
90,351  
70,054  
67,439  
76,457  
84,892  
85,051  
5,300  
5,300  
5,300  
5,300  
5,300  
52,232  
52,159  
52,194  
52,210  
52,142  
52,232  
52,159  
52,194  
52,210  
52,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0