Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (MCH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,459,075  
16,335,034  
17,645,057  
15,693,585  
15,273,024  
4,411,223  
4,561,959  
5,793,076  
4,956,315  
5,551,950  
2,197,823  
2,330,773  
4,235,913  
2,316,434  
3,630,944  
455,000  
536,937  
154,259  
1,061,358  
555,100  
356,522  
374,762  
348,224  
422,483  
372,127  
1,346,125  
1,276,972  
1,010,974  
1,094,518  
955,035  
55,753  
42,513  
43,706  
61,522  
38,744  
12,047,852  
11,773,076  
11,851,981  
10,737,271  
9,721,074  
6,729,877  
6,334,818  
6,237,572  
5,077,324  
4,005,620  
4,323,739  
4,285,444  
4,412,933  
4,418,208  
4,372,348  
0  
0  
0  
0  
0  
63,482  
214,506  
252,152  
290,943  
348,620  
249,392  
249,392  
249,392  
249,392  
249,392  
681,361  
688,915  
699,931  
701,403  
745,094  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,459,075  
16,335,034  
17,645,057  
15,693,585  
15,273,024  
7,487,874  
5,816,332  
6,313,229  
4,738,550  
5,055,502  
7,202,710  
5,512,314  
5,947,096  
4,357,300  
4,657,784  
285,164  
304,019  
366,133  
381,250  
397,718  
8,971,201  
10,518,702  
11,331,827  
10,955,035  
10,217,522  
8,971,201  
10,518,702  
11,331,827  
10,955,035  
10,217,522  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0