Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (MCH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,052,805  
17,319,411  
16,459,075  
16,335,034  
17,645,057  
3,633,456  
4,977,266  
4,411,223  
4,561,959  
5,793,076  
1,669,120  
2,706,975  
2,197,823  
2,330,773  
4,235,913  
251,200  
482,500  
455,000  
536,937  
154,259  
458,280  
448,236  
356,522  
374,762  
348,224  
1,215,429  
1,290,122  
1,346,125  
1,276,972  
1,010,974  
39,427  
49,433  
55,753  
42,513  
43,706  
13,419,349  
12,342,146  
12,047,852  
11,773,076  
11,851,981  
8,205,003  
7,156,092  
6,729,877  
6,334,818  
6,237,572  
4,077,188  
4,164,759  
4,323,739  
4,285,444  
4,412,933  
0  
0  
0  
0  
0  
230,564  
138,366  
63,482  
214,506  
252,152  
249,392  
249,392  
249,392  
249,392  
249,392  
657,202  
633,536  
681,361  
688,915  
699,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,052,805  
17,319,411  
16,459,075  
16,335,034  
17,645,057  
6,171,593  
7,320,572  
7,487,874  
5,816,332  
6,313,229  
5,917,950  
7,052,832  
7,202,710  
5,512,314  
5,947,096  
253,643  
267,740  
285,164  
304,019  
366,133  
10,881,212  
9,998,840  
8,971,201  
10,518,702  
11,331,827  
10,881,212  
9,998,840  
8,971,201  
10,518,702  
11,331,827  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0