Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,637,473  
1,694,212  
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
711,152  
790,083  
1,064,069  
1,127,076  
1,135,744  
16,758  
4,089  
4,624  
11,538  
43,327  
335  
302  
342  
318  
274  
371,960  
458,751  
657,633  
705,560  
687,503  
316,704  
325,496  
400,090  
406,147  
401,389  
5,396  
1,445  
1,379  
3,512  
3,251  
926,321  
904,129  
905,770  
903,410  
887,320  
0  
0  
0  
0  
0  
505,958  
511,704  
517,449  
523,408  
529,324  
0  
0  
0  
0  
0  
388,277  
360,271  
321,114  
312,708  
291,484  
29,149  
29,149  
64,318  
64,423  
66,079  
2,936  
3,005  
2,889  
2,871  
433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,637,473  
1,694,212  
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
1,230,495  
1,333,022  
1,254,852  
1,316,266  
1,410,306  
615,157  
773,288  
747,194  
812,929  
918,072  
615,338  
559,734  
507,658  
503,337  
492,234  
406,978  
361,190  
714,986  
714,220  
612,758  
406,976  
361,185  
714,979  
714,210  
612,745  
2  
5  
8  
10  
13  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0