Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,694,212  
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
1,909,339  
790,083  
1,064,069  
1,127,076  
1,135,744  
1,019,885  
4,089  
4,624  
11,538  
43,327  
7,124  
302  
342  
318  
274  
260  
458,751  
657,633  
705,560  
687,503  
599,718  
325,496  
400,090  
406,147  
401,389  
408,429  
1,445  
1,379  
3,512  
3,251  
4,355  
904,129  
905,770  
903,410  
887,320  
889,454  
0  
0  
0  
0  
0  
511,704  
517,449  
523,408  
529,324  
535,299  
0  
0  
0  
0  
0  
360,271  
321,114  
312,708  
291,484  
257,063  
29,149  
64,318  
64,423  
66,079  
96,669  
3,005  
2,889  
2,871  
433  
423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,694,212  
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
1,909,339  
1,333,022  
1,254,852  
1,316,266  
1,410,306  
1,294,447  
773,288  
747,194  
812,929  
918,072  
831,399  
559,734  
507,658  
503,337  
492,234  
463,048  
361,190  
714,986  
714,220  
612,758  
614,892  
361,185  
714,979  
714,210  
612,745  
614,877  
5  
8  
10  
13  
16  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0