Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,888,817  
2,037,058  
2,030,169  
2,030,498  
2,065,201  
1,033,661  
1,056,244  
1,082,059  
1,198,340  
1,259,147  
12,241  
12,655  
10,095  
61,478  
137,301  
158  
13,952  
20,182  
20,191  
20,193  
616,609  
615,771  
624,057  
582,983  
545,832  
403,899  
413,107  
426,261  
532,702  
553,796  
755  
760  
1,464  
986  
2,024  
855,156  
980,814  
948,110  
832,158  
806,054  
0  
0  
0  
0  
0  
547,699  
553,947  
217,357  
192,376  
189,737  
0  
0  
0  
0  
0  
214,705  
214,493  
515,958  
427,056  
404,845  
92,431  
212,053  
214,474  
212,405  
211,151  
321  
321  
321  
321  
321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,888,817  
2,037,058  
2,030,169  
2,030,498  
2,065,201  
1,281,583  
1,431,561  
1,425,313  
1,429,928  
1,466,955  
871,520  
973,102  
1,004,367  
1,011,706  
1,056,263  
410,062  
458,459  
420,946  
418,222  
410,692  
607,234  
605,497  
604,856  
600,569  
598,246  
607,213  
605,474  
604,829  
600,536  
598,208  
21  
23  
28  
33  
38  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0