Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,030,169  
2,030,498  
2,065,201  
2,356,622  
2,325,097  
1,082,059  
1,198,340  
1,259,147  
1,385,245  
1,370,005  
10,095  
61,478  
137,301  
24,382  
18,198  
20,182  
20,191  
20,193  
15,199  
15,536  
624,057  
582,983  
545,832  
580,690  
555,715  
426,261  
532,702  
553,796  
759,957  
775,740  
1,464  
986  
2,024  
5,017  
4,816  
948,110  
832,158  
806,054  
971,376  
955,092  
0  
0  
0  
2  
2  
217,357  
192,376  
189,737  
25,915  
27,663  
0  
0  
0  
0  
0  
515,958  
427,056  
404,845  
411,876  
393,946  
214,474  
212,405  
211,151  
533,277  
533,150  
321  
321  
321  
306  
331  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,030,169  
2,030,498  
2,065,201  
2,356,622  
2,325,097  
1,425,313  
1,429,928  
1,466,955  
1,770,316  
1,739,147  
1,004,367  
1,011,706  
1,056,263  
1,242,372  
1,209,019  
420,946  
418,222  
410,692  
527,943  
530,128  
604,856  
600,569  
598,246  
586,306  
585,951  
604,829  
600,536  
598,208  
586,262  
585,901  
28  
33  
38  
44  
49  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0