Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,023,064  
1,909,339  
 
1,888,817  
2,037,058  
1,135,744  
1,019,885  
 
1,033,661  
1,056,244  
43,327  
7,124  
 
12,241  
12,655  
274  
260  
 
158  
13,952  
687,503  
599,718  
 
616,609  
615,771  
401,389  
408,429  
 
403,899  
413,107  
3,251  
4,355  
 
755  
760  
887,320  
889,454  
 
855,156  
980,814  
0  
0  
 
0  
0  
529,324  
535,299  
 
547,699  
553,947  
0  
0  
 
0  
0  
291,484  
257,063  
 
214,705  
214,493  
66,079  
96,669  
 
92,431  
212,053  
433  
423  
 
321  
321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,023,064  
1,909,339  
 
1,888,817  
2,037,058  
1,410,306  
1,294,447  
 
1,281,583  
1,431,561  
918,072  
831,399  
 
871,520  
973,102  
492,234  
463,048  
 
410,062  
458,459  
612,758  
614,892  
 
607,234  
605,497  
612,745  
614,877  
 
607,213  
605,474  
13  
16  
 
21  
23  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0