Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,056,044  
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
1,909,339  
1,117,953  
1,064,069  
1,127,076  
1,135,744  
1,019,885  
4,097  
4,624  
11,538  
43,327  
7,124  
281  
342  
318  
274  
260  
711,286  
657,633  
705,560  
687,503  
599,718  
400,844  
400,090  
406,147  
401,389  
408,429  
1,445  
1,379  
3,512  
3,251  
4,355  
938,091  
905,770  
903,410  
887,320  
889,454  
0  
0  
0  
0  
0  
511,714  
517,449  
523,408  
529,324  
535,299  
0  
0  
0  
0  
0  
359,268  
321,114  
312,708  
291,484  
257,063  
64,213  
64,318  
64,423  
66,079  
96,669  
2,895  
2,889  
2,871  
433  
423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,056,044  
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
1,909,339  
1,293,774  
1,254,852  
1,316,266  
1,410,306  
1,294,447  
950,846  
747,194  
812,929  
918,072  
831,399  
342,928  
507,658  
503,337  
492,234  
463,048  
762,270  
714,986  
714,220  
612,758  
614,892  
762,265  
714,979  
714,210  
612,745  
614,877  
5  
8  
10  
13  
16  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0