Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
1,909,339  
1,886,137  
1,064,069  
1,127,076  
1,135,744  
1,019,885  
1,035,128  
4,624  
11,538  
43,327  
7,124  
17,877  
342  
318  
274  
260  
158  
657,633  
705,560  
687,503  
599,718  
611,005  
400,090  
406,147  
401,389  
408,429  
404,134  
1,379  
3,512  
3,251  
4,355  
1,954  
905,770  
903,410  
887,320  
889,454  
851,009  
0  
0  
0  
0  
0  
517,449  
523,408  
529,324  
535,299  
541,396  
0  
0  
0  
0  
0  
321,114  
312,708  
291,484  
257,063  
216,879  
64,318  
64,423  
66,079  
96,669  
92,333  
2,889  
2,871  
433  
423  
401  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,969,838  
2,030,486  
2,023,064  
1,909,339  
1,886,137  
1,254,852  
1,316,266  
1,410,306  
1,294,447  
1,278,149  
747,194  
812,929  
918,072  
831,399  
851,411  
507,658  
503,337  
492,234  
463,048  
426,738  
714,986  
714,220  
612,758  
614,892  
607,988  
714,979  
714,210  
612,745  
614,877  
607,970  
8  
10  
13  
16  
18  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0