Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,037,058  
2,030,169  
2,030,498  
2,065,201  
2,356,622  
1,056,244  
1,082,059  
1,198,340  
1,259,147  
1,385,245  
12,655  
10,095  
61,478  
137,301  
24,382  
13,952  
20,182  
20,191  
20,193  
15,199  
615,771  
624,057  
582,983  
545,832  
580,690  
413,107  
426,261  
532,702  
553,796  
759,957  
760  
1,464  
986  
2,024  
5,017  
980,814  
948,110  
832,158  
806,054  
971,376  
0  
0  
0  
0  
2  
553,947  
217,357  
192,376  
189,737  
25,915  
0  
0  
0  
0  
0  
214,493  
515,958  
427,056  
404,845  
411,876  
212,053  
214,474  
212,405  
211,151  
533,277  
321  
321  
321  
321  
306  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,037,058  
2,030,169  
2,030,498  
2,065,201  
2,356,622  
1,431,561  
1,425,313  
1,429,928  
1,466,955  
1,770,316  
973,102  
1,004,367  
1,011,706  
1,056,263  
1,242,372  
458,459  
420,946  
418,222  
410,692  
527,943  
605,497  
604,856  
600,569  
598,246  
586,306  
605,474  
604,829  
600,536  
598,208  
586,262  
23  
28  
33  
38  
44  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0