Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,909,339  
 
1,888,817  
2,037,058  
2,030,169  
1,019,885  
 
1,033,661  
1,056,244  
1,082,059  
7,124  
 
12,241  
12,655  
10,095  
260  
 
158  
13,952  
20,182  
599,718  
 
616,609  
615,771  
624,057  
408,429  
 
403,899  
413,107  
426,261  
4,355  
 
755  
760  
1,464  
889,454  
 
855,156  
980,814  
948,110  
0  
 
0  
0  
0  
535,299  
 
547,699  
553,947  
217,357  
0  
 
0  
0  
0  
257,063  
 
214,705  
214,493  
515,958  
96,669  
 
92,431  
212,053  
214,474  
423  
 
321  
321  
321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,909,339  
 
1,888,817  
2,037,058  
2,030,169  
1,294,447  
 
1,281,583  
1,431,561  
1,425,313  
831,399  
 
871,520  
973,102  
1,004,367  
463,048  
 
410,062  
458,459  
420,946  
614,892  
 
607,234  
605,497  
604,856  
614,877  
 
607,213  
605,474  
604,829  
16  
 
21  
23  
28  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0