Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,671,463  
1,669,862  
1,637,473  
1,694,212  
1,969,838  
683,995  
724,734  
711,152  
790,083  
1,064,069  
1,914  
6,741  
16,758  
4,089  
4,624  
10,780  
265  
335  
302  
342  
363,021  
350,879  
371,960  
458,751  
657,633  
305,462  
364,931  
316,704  
325,496  
400,090  
2,818  
1,918  
5,396  
1,445  
1,379  
987,468  
945,128  
926,321  
904,129  
905,770  
0  
0  
0  
0  
0  
497,926  
501,467  
505,958  
511,704  
517,449  
0  
0  
0  
0  
0  
476,843  
401,557  
388,277  
360,271  
321,114  
12,465  
39,195  
29,149  
29,149  
64,318  
233  
2,909  
2,936  
3,005  
2,889  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,671,463  
1,669,862  
1,637,473  
1,694,212  
1,969,838  
1,269,169  
1,258,036  
1,230,495  
1,333,022  
1,254,852  
621,185  
618,661  
615,157  
773,288  
747,194  
647,983  
639,374  
615,338  
559,734  
507,658  
402,294  
411,826  
406,978  
361,190  
714,986  
402,294  
411,826  
406,976  
361,185  
714,979  
0  
0  
2  
5  
8  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0