Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
206,310  
212,195  
148,954  
159,409  
158,865  
148,828  
153,281  
88,572  
97,837  
98,680  
8,767  
5,900  
4,371  
4,410  
2,150  
0  
0  
0  
0  
0  
36,325  
40,146  
29,292  
26,421  
29,006  
103,472  
107,235  
54,908  
66,495  
67,075  
263  
0  
0  
511  
450  
57,482  
58,914  
60,383  
61,572  
60,185  
90  
90  
90  
90  
90  
52,154  
53,411  
55,047  
56,062  
52,414  
0  
0  
0  
5,267  
7,506  
5,237  
5,413  
5,246  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
153  
175  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
206,310  
212,195  
148,954  
159,409  
158,865  
93,599  
93,546  
31,873  
42,830  
45,153  
93,335  
93,282  
31,873  
42,830  
45,153  
264  
264  
0  
0  
0  
112,710  
118,649  
117,082  
116,579  
113,712  
112,710  
118,649  
117,082  
116,579  
113,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0