Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,954  
159,409  
158,865  
147,239  
168,610  
88,572  
97,837  
98,680  
92,176  
118,276  
4,371  
4,410  
2,150  
7,070  
10,227  
0  
0  
0  
0  
0  
29,292  
26,421  
29,006  
27,683  
28,095  
54,908  
66,495  
67,075  
57,187  
79,862  
0  
511  
450  
236  
91  
60,383  
61,572  
60,185  
55,063  
50,334  
90  
90  
90  
90  
90  
55,047  
56,062  
52,414  
53,447  
49,637  
0  
5,267  
7,506  
1,330  
389  
5,246  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
153  
175  
196  
218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,954  
159,409  
158,865  
147,239  
168,610  
31,873  
42,830  
45,153  
26,810  
50,632  
31,873  
42,830  
45,153  
26,810  
50,632  
0  
0  
0  
0  
0  
117,082  
116,579  
113,712  
120,429  
117,977  
117,082  
116,579  
113,712  
120,429  
117,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0