Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,239  
168,610  
203,452  
234,362  
273,596  
92,176  
118,276  
154,764  
184,786  
227,550  
7,070  
10,227  
3,378  
53,689  
37,032  
0  
0  
0  
0  
0  
27,683  
28,095  
33,048  
17,160  
20,169  
57,187  
79,862  
117,971  
113,404  
169,311  
236  
91  
366  
533  
1,037  
55,063  
50,334  
48,689  
49,576  
46,046  
90  
90  
90  
90  
90  
53,447  
49,637  
48,049  
48,605  
44,848  
1,330  
389  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
618  
845  
0  
0  
0  
0  
0  
196  
218  
371  
263  
263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,239  
168,610  
203,452  
234,362  
273,596  
26,810  
50,632  
86,161  
122,147  
155,213  
26,810  
50,632  
86,161  
122,147  
155,213  
0  
0  
0  
0  
0  
120,429  
117,977  
117,291  
112,215  
118,383  
120,429  
117,977  
117,291  
112,215  
118,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0