Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
203,452  
234,362  
273,596  
155,105  
272,278  
154,764  
184,786  
227,550  
112,027  
231,650  
3,378  
53,689  
37,032  
2,998  
3,784  
0  
0  
0  
0  
0  
33,048  
17,160  
20,169  
40,864  
49,080  
117,971  
113,404  
169,311  
68,165  
177,534  
366  
533  
1,037  
0  
1,252  
48,689  
49,576  
46,046  
43,078  
40,629  
90  
90  
90  
90  
90  
48,049  
48,605  
44,848  
42,109  
39,424  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
618  
845  
616  
1,073  
0  
0  
0  
0  
0  
371  
263  
263  
263  
43  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
203,452  
234,362  
273,596  
155,105  
272,278  
86,161  
122,147  
155,213  
39,231  
158,952  
86,161  
122,147  
155,213  
39,231  
158,952  
0  
0  
0  
0  
0  
117,291  
112,215  
118,383  
115,874  
113,326  
117,291  
112,215  
118,383  
115,874  
113,326  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0