Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,610  
203,452  
234,362  
273,596  
155,105  
118,276  
154,764  
184,786  
227,550  
112,027  
10,227  
3,378  
53,689  
37,032  
2,998  
0  
0  
0  
0  
0  
28,095  
33,048  
17,160  
20,169  
40,864  
79,862  
117,971  
113,404  
169,311  
68,165  
91  
366  
533  
1,037  
0  
50,334  
48,689  
49,576  
46,046  
43,078  
90  
90  
90  
90  
90  
49,637  
48,049  
48,605  
44,848  
42,109  
389  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
618  
845  
616  
0  
0  
0  
0  
0  
218  
371  
263  
263  
263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,610  
203,452  
234,362  
273,596  
155,105  
50,632  
86,161  
122,147  
155,213  
39,231  
50,632  
86,161  
122,147  
155,213  
39,231  
0  
0  
0  
0  
0  
117,977  
117,291  
112,215  
118,383  
115,874  
117,977  
117,291  
112,215  
118,383  
115,874  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0