Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,682  
206,310  
212,195  
148,954  
159,409  
171,535  
148,828  
153,281  
88,572  
97,837  
5,053  
8,767  
5,900  
4,371  
4,410  
0  
0  
0  
0  
0  
39,071  
36,325  
40,146  
29,292  
26,421  
127,197  
103,472  
107,235  
54,908  
66,495  
215  
263  
0  
0  
511  
57,148  
57,482  
58,914  
60,383  
61,572  
90  
90  
90  
90  
90  
51,991  
52,154  
53,411  
55,047  
56,062  
0  
0  
0  
0  
5,267  
5,067  
5,237  
5,413  
5,246  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,682  
206,310  
212,195  
148,954  
159,409  
113,241  
93,599  
93,546  
31,873  
42,830  
112,614  
93,335  
93,282  
31,873  
42,830  
627  
264  
264  
0  
0  
115,441  
112,710  
118,649  
117,082  
116,579  
115,441  
112,710  
118,649  
117,082  
116,579  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0