Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,409  
158,865  
147,239  
168,610  
203,452  
97,837  
98,680  
92,176  
118,276  
154,764  
4,410  
2,150  
7,070  
10,227  
3,378  
0  
0  
0  
0  
0  
26,421  
29,006  
27,683  
28,095  
33,048  
66,495  
67,075  
57,187  
79,862  
117,971  
511  
450  
236  
91  
366  
61,572  
60,185  
55,063  
50,334  
48,689  
90  
90  
90  
90  
90  
56,062  
52,414  
53,447  
49,637  
48,049  
5,267  
7,506  
1,330  
389  
0  
0  
0  
0  
0  
179  
0  
0  
0  
0  
0  
153  
175  
196  
218  
371  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,409  
158,865  
147,239  
168,610  
203,452  
42,830  
45,153  
26,810  
50,632  
86,161  
42,830  
45,153  
26,810  
50,632  
86,161  
0  
0  
0  
0  
0  
116,579  
113,712  
120,429  
117,977  
117,291  
116,579  
113,712  
120,429  
117,977  
117,291  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0