Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,858  
70,976  
70,145  
64,858  
66,372  
37,024  
31,767  
29,628  
23,437  
25,789  
12,571  
12,761  
13,147  
5,560  
9,691  
6,000  
2,000  
0  
0  
0  
1,919  
2,629  
2,293  
3,132  
1,466  
16,367  
13,885  
13,678  
13,871  
14,132  
167  
492  
510  
873  
499  
37,834  
39,209  
40,517  
41,421  
40,583  
283  
283  
283  
278  
255  
6,386  
6,069  
6,477  
6,188  
6,586  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31,165  
32,857  
33,757  
34,955  
33,742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,858  
70,976  
70,145  
64,858  
66,372  
8,230  
6,524  
8,390  
6,469  
5,933  
7,812  
6,196  
8,075  
6,197  
5,664  
418  
328  
315  
273  
268  
66,627  
64,452  
61,755  
58,389  
60,439  
66,627  
64,452  
61,755  
58,389  
60,439  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0