Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,153  
86,045  
87,834  
87,860  
96,507  
21,019  
23,675  
25,475  
25,286  
32,650  
2,906  
1,125  
1,840  
71  
1,888  
0  
0  
0  
0  
0  
4,136  
4,849  
6,261  
4,790  
8,866  
12,282  
16,083  
15,911  
18,284  
19,685  
1,695  
1,618  
1,462  
2,142  
2,211  
62,134  
62,370  
62,359  
62,574  
63,857  
523  
523  
523  
342  
313  
5,115  
5,276  
4,938  
5,363  
5,741  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
218  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
56,497  
56,571  
56,681  
56,869  
57,803  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,153  
86,045  
87,834  
87,860  
96,507  
13,386  
17,077  
16,848  
18,131  
27,277  
12,821  
16,512  
16,287  
17,591  
26,771  
565  
565  
562  
540  
506  
69,767  
68,968  
70,986  
69,729  
69,230  
69,767  
68,968  
70,986  
69,729  
69,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0