Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,045  
87,834  
87,860  
96,507  
89,509  
23,675  
25,475  
25,286  
32,650  
25,095  
1,125  
1,840  
71  
1,888  
1,572  
0  
0  
0  
0  
0  
4,849  
6,261  
4,790  
8,866  
5,146  
16,083  
15,911  
18,284  
19,685  
17,235  
1,618  
1,462  
2,142  
2,211  
1,142  
62,370  
62,359  
62,574  
63,857  
64,414  
523  
523  
342  
313  
313  
5,276  
4,938  
5,363  
5,741  
6,186  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
218  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
56,571  
56,681  
56,869  
57,803  
57,916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,045  
87,834  
87,860  
96,507  
89,509  
17,077  
16,848  
18,131  
27,277  
21,077  
16,512  
16,287  
17,591  
26,771  
20,581  
565  
562  
540  
506  
497  
68,968  
70,986  
69,729  
69,230  
68,432  
68,968  
70,986  
69,729  
69,230  
68,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0