Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,509  
83,367  
77,300  
74,858  
70,976  
25,095  
18,170  
23,803  
37,024  
31,767  
1,572  
1,432  
193  
12,571  
12,761  
0  
0  
4,000  
6,000  
2,000  
5,146  
2,046  
3,060  
1,919  
2,629  
17,235  
13,957  
16,159  
16,367  
13,885  
1,142  
736  
391  
167  
492  
64,414  
65,197  
53,498  
37,834  
39,209  
313  
313  
313  
283  
283  
6,186  
6,631  
5,966  
6,386  
6,069  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
57,916  
58,254  
47,219  
31,165  
32,857  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,509  
83,367  
77,300  
74,858  
70,976  
21,077  
16,728  
9,813  
8,230  
6,524  
20,581  
16,276  
9,386  
7,812  
6,196  
497  
453  
427  
418  
328  
68,432  
66,639  
67,487  
66,627  
64,452  
68,432  
66,639  
67,487  
66,627  
64,452  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0