Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,860  
96,507  
89,509  
83,367  
77,300  
25,286  
32,650  
25,095  
18,170  
23,803  
71  
1,888  
1,572  
1,432  
193  
0  
0  
0  
0  
4,000  
4,790  
8,866  
5,146  
2,046  
3,060  
18,284  
19,685  
17,235  
13,957  
16,159  
2,142  
2,211  
1,142  
736  
391  
62,574  
63,857  
64,414  
65,197  
53,498  
342  
313  
313  
313  
313  
5,363  
5,741  
6,186  
6,631  
5,966  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
56,869  
57,803  
57,916  
58,254  
47,219  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,860  
96,507  
89,509  
83,367  
77,300  
18,131  
27,277  
21,077  
16,728  
9,813  
17,591  
26,771  
20,581  
16,276  
9,386  
540  
506  
497  
453  
427  
69,729  
69,230  
68,432  
66,639  
67,487  
69,729  
69,230  
68,432  
66,639  
67,487  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0