Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,367  
77,300  
74,858  
70,976  
70,145  
18,170  
23,803  
37,024  
31,767  
29,628  
1,432  
193  
12,571  
12,761  
13,147  
0  
4,000  
6,000  
2,000  
0  
2,046  
3,060  
1,919  
2,629  
2,293  
13,957  
16,159  
16,367  
13,885  
13,678  
736  
391  
167  
492  
510  
65,197  
53,498  
37,834  
39,209  
40,517  
313  
313  
283  
283  
283  
6,631  
5,966  
6,386  
6,069  
6,477  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
58,254  
47,219  
31,165  
32,857  
33,757  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,367  
77,300  
74,858  
70,976  
70,145  
16,728  
9,813  
8,230  
6,524  
8,390  
16,276  
9,386  
7,812  
6,196  
8,075  
453  
427  
418  
328  
315  
66,639  
67,487  
66,627  
64,452  
61,755  
66,639  
67,487  
66,627  
64,452  
61,755  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0