Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,507  
89,509  
83,367  
77,300  
74,858  
32,650  
25,095  
18,170  
23,803  
37,024  
1,888  
1,572  
1,432  
193  
12,571  
0  
0  
0  
4,000  
6,000  
8,866  
5,146  
2,046  
3,060  
1,919  
19,685  
17,235  
13,957  
16,159  
16,367  
2,211  
1,142  
736  
391  
167  
63,857  
64,414  
65,197  
53,498  
37,834  
313  
313  
313  
313  
283  
5,741  
6,186  
6,631  
5,966  
6,386  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
57,803  
57,916  
58,254  
47,219  
31,165  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,507  
89,509  
83,367  
77,300  
74,858  
27,277  
21,077  
16,728  
9,813  
8,230  
26,771  
20,581  
16,276  
9,386  
7,812  
506  
497  
453  
427  
418  
69,230  
68,432  
66,639  
67,487  
66,627  
69,230  
68,432  
66,639  
67,487  
66,627  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0