Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,976  
70,145  
64,858  
66,372  
65,456  
31,767  
29,628  
23,437  
25,789  
25,339  
12,761  
13,147  
5,560  
9,691  
8,256  
2,000  
0  
0  
0  
1,000  
2,629  
2,293  
3,132  
1,466  
2,289  
13,885  
13,678  
13,871  
14,132  
13,492  
492  
510  
873  
499  
303  
39,209  
40,517  
41,421  
40,583  
40,116  
283  
283  
278  
255  
255  
6,069  
6,477  
6,188  
6,586  
6,702  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
32,857  
33,757  
34,955  
33,742  
33,159  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,976  
70,145  
64,858  
66,372  
65,456  
6,524  
8,390  
6,469  
5,933  
7,841  
6,196  
8,075  
6,197  
5,664  
7,573  
328  
315  
273  
268  
268  
64,452  
61,755  
58,389  
60,439  
57,615  
64,452  
61,755  
58,389  
60,439  
57,615  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0