Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,795,023  
3,552,355  
3,160,174  
2,847,351  
2,880,368  
3,597,512  
3,457,237  
3,069,086  
2,656,690  
2,788,447  
704,360  
293,050  
42,462  
41,606  
177,414  
310,955  
657,620  
776,663  
543,261  
637,336  
2,557,242  
2,481,854  
2,198,551  
2,041,648  
1,949,263  
0  
0  
0  
0  
0  
24,955  
24,713  
51,410  
30,174  
24,434  
197,511  
95,119  
91,088  
190,661  
91,921  
0  
0  
0  
0  
0  
11,561  
12,459  
7,408  
5,796  
6,335  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
101,000  
0  
0  
100,000  
0  
84,950  
82,660  
83,680  
84,865  
85,586  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,795,023  
3,552,355  
3,160,174  
2,847,351  
2,880,368  
2,462,543  
2,228,178  
1,836,263  
1,528,691  
1,560,548  
1,875,773  
1,898,640  
1,515,908  
1,258,647  
1,116,504  
586,770  
329,538  
320,355  
270,044  
444,044  
1,332,480  
1,324,177  
1,323,911  
1,318,660  
1,319,820  
1,332,480  
1,324,177  
1,323,911  
1,318,660  
1,319,820  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0