Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,552,355  
3,160,174  
2,847,351  
2,880,368  
3,138,272  
3,457,237  
3,069,086  
2,656,690  
2,788,447  
2,853,995  
293,050  
42,462  
41,606  
177,414  
924,623  
657,620  
776,663  
543,261  
637,336  
298,208  
2,481,854  
2,198,551  
2,041,648  
1,949,263  
1,610,645  
0  
0  
0  
0  
302  
24,713  
51,410  
30,174  
24,434  
20,217  
95,119  
91,088  
190,661  
91,921  
284,277  
0  
0  
0  
0  
0  
12,459  
7,408  
5,796  
6,335  
5,485  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
100,000  
0  
194,691  
82,660  
83,680  
84,865  
85,586  
84,101  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,552,355  
3,160,174  
2,847,351  
2,880,368  
3,138,272  
2,228,178  
1,836,263  
1,528,691  
1,560,548  
1,828,612  
1,898,640  
1,515,908  
1,258,647  
1,116,504  
1,462,102  
329,538  
320,355  
270,044  
444,044  
366,510  
1,324,177  
1,323,911  
1,318,660  
1,319,820  
1,309,660  
1,324,177  
1,323,911  
1,318,660  
1,319,820  
1,309,660  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0