Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,686,590  
3,774,820  
3,846,001  
4,013,641  
4,523,672  
3,560,021  
3,645,838  
3,721,661  
3,882,554  
4,401,568  
3,515,980  
3,615,362  
3,675,702  
3,843,070  
4,363,560  
44,040  
30,476  
45,959  
39,484  
38,008  
126,569  
128,982  
124,341  
131,087  
122,104  
0  
0  
0  
0  
0  
27,037  
27,197  
21,972  
23,898  
16,220  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
99,532  
101,785  
102,369  
107,189  
105,884  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,686,590  
3,774,820  
3,846,001  
4,013,641  
4,523,672  
2,188,471  
2,314,348  
2,385,834  
2,604,648  
3,168,334  
1,587,058  
1,466,393  
1,627,588  
1,846,600  
2,337,079  
601,413  
847,955  
758,246  
758,049  
831,254  
1,498,119  
1,460,472  
1,460,167  
1,408,993  
1,355,338  
1,498,119  
1,460,472  
1,460,167  
1,408,993  
1,355,338  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0