Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,847,351  
2,880,368  
3,138,272  
3,177,088  
3,525,102  
2,656,690  
2,788,447  
2,853,995  
2,823,688  
3,177,393  
41,606  
177,414  
924,623  
904,720  
1,077,291  
543,261  
637,336  
298,208  
434,807  
416,318  
2,041,648  
1,949,263  
1,610,645  
1,457,665  
1,648,919  
0  
0  
302  
256  
315  
30,174  
24,434  
20,217  
26,240  
34,549  
190,661  
91,921  
284,277  
353,400  
347,709  
0  
0  
0  
0  
0  
5,796  
6,335  
5,485  
6,230  
6,962  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
100,000  
0  
194,691  
262,253  
254,828  
84,865  
85,586  
84,101  
84,917  
85,919  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,847,351  
2,880,368  
3,138,272  
3,177,088  
3,525,102  
1,528,691  
1,560,548  
1,828,612  
1,845,956  
2,196,523  
1,258,647  
1,116,504  
1,462,102  
1,449,548  
1,796,039  
270,044  
444,044  
366,510  
396,408  
400,484  
1,318,660  
1,319,820  
1,309,660  
1,331,133  
1,328,579  
1,318,660  
1,319,820  
1,309,660  
1,331,133  
1,328,579  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0