Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,161,292  
3,795,023  
3,552,355  
3,160,174  
2,847,351  
4,065,749  
3,597,512  
3,457,237  
3,069,086  
2,656,690  
4,040,949  
 
3,432,524  
3,017,676  
2,626,516  
95,543  
197,511  
95,119  
91,088  
190,661  
0  
 
0  
0  
100,000  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,161,292  
3,795,023  
3,552,355  
3,160,174  
2,847,351  
2,826,836  
2,462,543  
2,228,178  
1,836,263  
1,528,691  
2,179,433  
1,875,773  
1,898,640  
1,515,908  
1,258,647  
647,403  
586,770  
329,538  
320,355  
270,044  
1,334,456  
1,332,480  
1,324,177  
1,323,911  
1,318,660  
1,334,456  
1,332,480  
1,324,177  
1,323,911  
1,318,660  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
 
0  
0  
0