Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,160,174  
2,847,351  
2,880,368  
3,138,272  
3,177,088  
3,069,086  
2,656,690  
2,788,447  
2,853,995  
2,823,688  
42,462  
41,606  
177,414  
924,623  
904,720  
776,663  
543,261  
637,336  
298,208  
434,807  
2,198,551  
2,041,648  
1,949,263  
1,610,645  
1,457,665  
0  
0  
0  
302  
256  
51,410  
30,174  
24,434  
20,217  
26,240  
91,088  
190,661  
91,921  
284,277  
353,400  
0  
0  
0  
0  
0  
7,408  
5,796  
6,335  
5,485  
6,230  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
100,000  
0  
194,691  
262,253  
83,680  
84,865  
85,586  
84,101  
84,917  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,160,174  
2,847,351  
2,880,368  
3,138,272  
3,177,088  
1,836,263  
1,528,691  
1,560,548  
1,828,612  
1,845,956  
1,515,908  
1,258,647  
1,116,504  
1,462,102  
1,449,548  
320,355  
270,044  
444,044  
366,510  
396,408  
1,323,911  
1,318,660  
1,319,820  
1,309,660  
1,331,133  
1,323,911  
1,318,660  
1,319,820  
1,309,660  
1,331,133  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0