Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,523,672  
4,271,280  
4,137,481  
4,161,292  
3,795,023  
4,401,568  
4,163,525  
4,033,867  
4,065,749  
3,597,512  
4,363,560  
4,041,543  
4,003,901  
4,040,949  
3,572,557  
38,008  
121,982  
29,966  
24,800  
24,955  
122,104  
107,755  
103,614  
95,543  
197,511  
0  
0  
0  
0  
101,000  
16,220  
14,916  
9,604  
10,336  
11,561  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
105,884  
92,839  
94,011  
85,207  
84,950  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,523,672  
4,271,280  
4,137,481  
4,161,292  
3,795,023  
3,168,334  
2,986,708  
2,857,695  
2,826,836  
2,462,543  
2,337,079  
2,257,412  
2,214,292  
2,179,433  
1,875,773  
831,254  
729,295  
643,403  
647,403  
586,770  
1,355,338  
1,284,573  
1,279,786  
1,334,456  
1,332,480  
1,355,338  
1,284,573  
1,279,786  
1,334,456  
1,332,480  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0