Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,271,280  
4,137,481  
4,161,292  
3,795,023  
3,552,355  
4,163,525  
4,033,867  
4,065,749  
3,597,512  
3,457,237  
4,041,543  
4,003,901  
4,040,949  
3,572,557  
3,432,524  
121,982  
29,966  
24,800  
24,955  
24,713  
107,755  
103,614  
95,543  
197,511  
95,119  
0  
0  
0  
101,000  
0  
14,916  
9,604  
10,336  
11,561  
12,459  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
101,000  
0  
92,839  
94,011  
85,207  
84,950  
82,660  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,271,280  
4,137,481  
4,161,292  
3,795,023  
3,552,355  
2,986,708  
2,857,695  
2,826,836  
2,462,543  
2,228,178  
2,257,412  
2,214,292  
2,179,433  
1,875,773  
1,898,640  
729,295  
643,403  
647,403  
586,770  
329,538  
1,284,573  
1,279,786  
1,334,456  
1,332,480  
1,324,177  
1,284,573  
1,279,786  
1,334,456  
1,332,480  
1,324,177  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0