Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,137,481  
4,161,292  
3,795,023  
3,552,355  
3,160,174  
4,033,867  
4,065,749  
3,597,512  
3,457,237  
3,069,086  
4,003,901  
4,040,949  
3,572,557  
3,432,524  
3,017,676  
103,614  
95,543  
197,511  
95,119  
91,088  
0  
0  
101,000  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,137,481  
4,161,292  
3,795,023  
3,552,355  
3,160,174  
2,857,695  
2,826,836  
2,462,543  
2,228,178  
1,836,263  
2,214,292  
2,179,433  
1,875,773  
1,898,640  
1,515,908  
643,403  
647,403  
586,770  
329,538  
320,355  
1,279,786  
1,334,456  
1,332,480  
1,324,177  
1,323,911  
1,279,786  
1,334,456  
1,332,480  
1,324,177  
1,323,911  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0