Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,846,001  
4,013,641  
4,523,672  
4,271,280  
4,137,481  
3,721,661  
3,882,554  
4,401,568  
4,163,525  
4,033,867  
3,675,702  
3,843,070  
4,363,560  
4,041,543  
4,003,901  
45,959  
39,484  
38,008  
121,982  
29,966  
124,341  
131,087  
122,104  
107,755  
103,614  
0  
0  
0  
0  
0  
21,972  
23,898  
16,220  
14,916  
9,604  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
102,369  
107,189  
105,884  
92,839  
94,011  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,846,001  
4,013,641  
4,523,672  
4,271,280  
4,137,481  
2,385,834  
2,604,648  
3,168,334  
2,986,708  
2,857,695  
1,627,588  
1,846,600  
2,337,079  
2,257,412  
2,214,292  
758,246  
758,049  
831,254  
729,295  
643,403  
1,460,167  
1,408,993  
1,355,338  
1,284,573  
1,279,786  
1,460,167  
1,408,993  
1,355,338  
1,284,573  
1,279,786  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0