Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,916  
132,332  
146,015  
141,111  
177,468  
166,313  
75,651  
88,150  
94,817  
130,789  
11,317  
11,391  
4,075  
5,819  
13,585  
0  
0  
0  
0  
0  
134,332  
40,778  
64,225  
57,665  
87,842  
20,393  
23,289  
19,755  
30,836  
29,078  
271  
192  
94  
496  
285  
62,603  
56,681  
57,866  
46,294  
46,679  
0  
0  
0  
0  
0  
24,388  
5,122  
5,465  
6,189  
6,570  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,684  
12,684  
0  
0  
37,500  
37,500  
37,500  
37,500  
37,500  
715  
1,374  
2,216  
2,606  
2,609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,916  
132,332  
146,015  
141,111  
177,468  
8,972  
32,614  
47,168  
44,191  
81,578  
8,764  
32,439  
46,961  
43,852  
81,170  
208  
175  
208  
339  
408  
219,944  
99,718  
98,847  
96,920  
95,890  
219,944  
99,718  
98,847  
96,920  
95,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0