Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,332  
146,015  
141,111  
177,468  
161,583  
75,651  
88,150  
94,817  
130,789  
115,498  
11,391  
4,075  
5,819  
13,585  
4,202  
0  
0  
0  
0  
0  
40,778  
64,225  
57,665  
87,842  
85,119  
23,289  
19,755  
30,836  
29,078  
25,912  
192  
94  
496  
285  
264  
56,681  
57,866  
46,294  
46,679  
46,086  
0  
0  
0  
0  
0  
5,122  
5,465  
6,189  
6,570  
6,950  
0  
0  
0  
0  
0  
12,684  
12,684  
0  
0  
0  
37,500  
37,500  
37,500  
37,500  
36,000  
1,374  
2,216  
2,606  
2,609  
3,135  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,332  
146,015  
141,111  
177,468  
161,583  
32,614  
47,168  
44,191  
81,578  
69,068  
32,439  
46,961  
43,852  
81,170  
68,533  
175  
208  
339  
408  
535  
99,718  
98,847  
96,920  
95,890  
92,515  
99,718  
98,847  
96,920  
95,890  
92,515  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0