Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,476  
302,527  
258,828  
228,755  
228,916  
136,967  
182,950  
138,253  
149,225  
166,313  
14,610  
14,597  
15,590  
17,892  
11,317  
0  
0  
0  
0  
0  
83,194  
102,788  
100,298  
90,430  
134,332  
38,073  
61,172  
21,847  
38,538  
20,393  
1,090  
4,393  
518  
2,366  
271  
118,509  
119,577  
120,575  
79,530  
62,603  
0  
0  
0  
0  
0  
23,660  
21,840  
22,688  
23,536  
24,388  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,745  
2,745  
175  
0  
94,000  
94,000  
94,000  
55,500  
37,500  
849  
993  
1,142  
319  
715  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,476  
302,527  
258,828  
228,755  
228,916  
32,728  
81,780  
38,082  
8,771  
8,972  
32,728  
81,780  
38,082  
8,563  
8,764  
0  
0  
0  
208  
208  
222,748  
220,747  
220,746  
219,984  
219,944  
222,748  
220,747  
220,746  
219,984  
219,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0