Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
302,527  
258,828  
228,755  
228,916  
132,332  
182,950  
138,253  
149,225  
166,313  
75,651  
14,597  
15,590  
17,892  
11,317  
11,391  
0  
0  
0  
0  
0  
102,788  
100,298  
90,430  
134,332  
40,778  
61,172  
21,847  
38,538  
20,393  
23,289  
4,393  
518  
2,366  
271  
192  
119,577  
120,575  
79,530  
62,603  
56,681  
0  
0  
0  
0  
0  
21,840  
22,688  
23,536  
24,388  
5,122  
0  
0  
0  
0  
0  
2,745  
2,745  
175  
0  
12,684  
94,000  
94,000  
55,500  
37,500  
37,500  
993  
1,142  
319  
715  
1,374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
302,527  
258,828  
228,755  
228,916  
132,332  
81,780  
38,082  
8,771  
8,972  
32,614  
81,780  
38,082  
8,563  
8,764  
32,439  
0  
0  
208  
208  
175  
220,747  
220,746  
219,984  
219,944  
99,718  
220,747  
220,746  
219,984  
219,944  
99,718  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0