Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
504,663  
255,864  
255,476  
302,527  
258,828  
280,940  
126,424  
136,967  
182,950  
138,253  
13,321  
8,205  
14,610  
14,597  
15,590  
0  
0  
0  
0  
0  
220,115  
77,508  
83,194  
102,788  
100,298  
47,428  
40,574  
38,073  
61,172  
21,847  
77  
138  
1,090  
4,393  
518  
223,723  
129,440  
118,509  
119,577  
120,575  
0  
0  
0  
0  
0  
22,162  
22,735  
23,660  
21,840  
22,688  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,745  
2,745  
201,000  
106,000  
94,000  
94,000  
94,000  
561  
705  
849  
993  
1,142  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
504,663  
255,864  
255,476  
302,527  
258,828  
70,286  
24,727  
32,728  
81,780  
38,082  
70,286  
24,727  
32,728  
81,780  
38,082  
0  
0  
0  
0  
0  
434,377  
231,137  
222,748  
220,747  
220,746  
434,377  
231,137  
222,748  
220,747  
220,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0