Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
141,111  
177,468  
161,583  
138,111  
113,814  
94,817  
130,789  
115,498  
91,396  
93,568  
5,819  
13,585  
4,202  
6,327  
9,088  
0  
0  
0  
0  
0  
57,665  
87,842  
85,119  
68,455  
54,809  
30,836  
29,078  
25,912  
15,704  
28,982  
496  
285  
264  
910  
689  
46,294  
46,679  
46,086  
46,715  
20,245  
0  
0  
0  
0  
0  
6,189  
6,570  
6,950  
7,199  
6,655  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
37,500  
37,500  
36,000  
36,000  
12,000  
2,606  
2,609  
3,135  
3,516  
1,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
141,111  
177,468  
161,583  
138,111  
113,814  
44,191  
81,578  
69,068  
48,451  
25,153  
43,852  
81,170  
68,533  
47,661  
24,300  
339  
408  
535  
790  
854  
96,920  
95,890  
92,515  
89,661  
88,661  
96,920  
95,890  
92,515  
89,661  
88,661  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0