Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
276,244,750  
250,066,008  
256,258,500  
239,817,004  
239,121,501  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,937,989  
1,731,185  
1,519,952  
1,422,418  
1,585,783  
  Tiền gửi tại NHNN
3,544,632  
7,060,582  
10,002,478  
6,587,729  
4,133,283  
27,860,139  
21,418,978  
26,952,799  
24,932,083  
28,565,208  
743,835  
685,908  
925,995  
422,405  
429,586  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
33,376  
18,169  
53,419  
0  
38,936  
170,396,706  
149,349,878  
148,687,389  
143,303,849  
139,478,313  
0  
0  
0  
0  
0  
55,280,998  
55,036,914  
53,285,920  
50,011,068  
52,346,459  
1,074,338  
929,109  
842,259  
1,578,061  
1,271,337  
2,624,462  
2,508,625  
2,457,844  
2,297,368  
1,652,834  
112,589  
148,421  
149,175  
252,560  
251,426  
12,635,686  
11,178,239  
11,381,270  
9,009,463  
9,368,336  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
276,244,750  
250,066,008  
256,258,500  
239,817,004  
239,121,501  
248,935,607  
223,758,851  
229,670,054  
214,082,766  
214,499,964  
27,309,143  
25,061,434  
25,351,943  
24,690,539  
24,030,325  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
1,245,723  
1,236,503  
1,043,699  
591,212  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng