Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
362,361,094  
343,850,297  
333,203,019  
316,345,493  
313,877,828  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,736,571  
1,919,151  
1,946,454  
2,048,473  
1,842,032  
  Tiền gửi tại NHNN
10,548,084  
8,988,483  
6,866,616  
4,826,686  
6,683,682  
45,061,628  
44,647,498  
48,793,974  
37,657,981  
53,497,402  
577,672  
904,977  
3,512,707  
3,410,710  
2,804,525  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
36,032  
0  
0  
146,897  
121,592  
211,474,953  
201,474,976  
202,027,423  
191,261,862  
182,062,458  
0  
0  
0  
0  
0  
73,833,564  
64,526,475  
52,503,841  
51,337,599  
50,677,071  
497,353  
765,618  
1,201,931  
1,238,181  
984,562  
2,699,314  
2,616,548  
2,538,054  
2,570,955  
2,604,460  
30,813  
88,245  
88,979  
92,037  
92,783  
15,865,110  
17,918,326  
13,723,040  
21,754,112  
12,507,261  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
362,361,094  
343,850,297  
333,203,019  
316,345,493  
313,877,828  
328,188,236  
310,642,655  
301,872,094  
285,315,862  
284,276,658  
34,172,858  
33,207,642  
31,330,925  
31,029,631  
29,601,170  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
24,623,727  
27,046,489  
27,426,439  
25,233,854  
25,280,378  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
24,623,727  
27,046,489  
27,426,439  
25,233,854  
25,280,378  
  Bảo lãnh tín dụng
71,293,184  
67,166,839  
61,905,087  
59,730,790  
57,898,151  
  Bảo lãnh vay vốn
89,264  
834,848  
52,696  
52,856  
53,016  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
124,675,198  
87,168,006  
70,778,908  
72,813,812  
88,651,794  
  Cam kết mua ngoại tệ
9,019,360  
7,242,185  
6,686,621  
4,715,600  
6,483,336  
  Cam kết bán ngoại tệ
11,102,468  
10,627,616  
12,078,531  
11,982,897  
9,679,615  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
104,553,370  
69,298,205  
52,013,756  
56,115,315  
72,488,843  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
24,623,727  
27,046,489  
27,426,439  
0  
25,280,378  
Cam kết khác
20,325,895  
16,444,419  
19,226,390  
21,355,775  
15,515,729