Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
313,877,828  
291,942,720  
276,244,750  
250,066,008  
256,258,500  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,842,032  
2,052,251  
1,937,989  
1,731,185  
1,519,952  
  Tiền gửi tại NHNN
6,683,682  
7,411,959  
3,544,632  
7,060,582  
10,002,478  
53,497,402  
36,696,708  
27,860,139  
21,418,978  
26,952,799  
2,804,525  
706,974  
743,835  
685,908  
925,995  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
121,592  
78,135  
33,376  
18,169  
53,419  
182,062,458  
174,206,750  
170,396,706  
149,349,878  
148,687,389  
0  
0  
0  
0  
0  
50,677,071  
52,718,111  
55,280,998  
55,036,914  
53,285,920  
984,562  
1,470,435  
1,074,338  
929,109  
842,259  
2,604,460  
2,573,037  
2,624,462  
2,508,625  
2,457,844  
92,783  
111,835  
112,589  
148,421  
149,175  
12,507,261  
13,916,525  
12,635,686  
11,178,239  
11,381,270  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
313,877,828  
291,942,720  
276,244,750  
250,066,008  
256,258,500  
284,276,658  
263,479,200  
248,935,607  
223,758,851  
229,670,054  
29,601,170  
28,463,520  
27,309,143  
26,307,157  
26,588,446  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng