Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,003,971  
276,244,750  
250,066,008  
256,258,500  
239,817,004  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,045,804  
1,937,989  
1,731,185  
1,519,952  
1,422,418  
  Tiền gửi tại NHNN
7,411,959  
3,544,632  
7,060,582  
10,002,478  
6,587,729  
35,917,949  
27,860,139  
21,418,978  
26,952,799  
24,932,083  
0  
743,835  
685,908  
925,995  
422,405  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
78,135  
33,376  
18,169  
53,419  
0  
171,393,663  
170,396,706  
149,349,878  
148,687,389  
143,303,849  
0  
0  
0  
0  
0  
50,465,873  
55,280,998  
55,036,914  
53,285,920  
50,011,068  
4,509,411  
1,074,338  
929,109  
842,259  
1,578,061  
2,200,040  
2,624,462  
2,508,625  
2,457,844  
2,297,368  
0  
112,589  
148,421  
149,175  
252,560  
10,981,137  
12,635,686  
11,178,239  
11,381,270  
9,009,463  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,003,971  
276,244,750  
250,066,008  
256,258,500  
239,817,004  
258,031,872  
248,935,607  
223,758,851  
229,670,054  
214,082,766  
26,972,099  
27,309,143  
26,307,157  
26,588,446  
25,734,238  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng