Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,368,626  
244,219,847  
250,191,067  
236,877,294  
236,114,933  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,931,289  
1,720,563  
1,513,873  
1,415,420  
1,577,907  
  Tiền gửi tại NHNN
3,544,632  
7,060,582  
10,002,478  
6,587,729  
4,133,283  
26,497,370  
19,559,823  
24,189,158  
23,702,347  
27,471,376  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
33,376  
18,169  
53,419  
0  
38,936  
168,439,326  
148,046,890  
147,181,721  
142,023,808  
138,120,442  
0  
0  
0  
0  
0  
52,248,274  
53,166,467  
52,399,109  
49,601,144  
51,926,215  
4,509,385  
4,507,541  
4,507,534  
4,217,381  
3,546,376  
2,252,530  
2,271,074  
2,221,304  
2,200,233  
1,569,577  
0  
0  
0  
0  
0  
9,912,444  
7,868,738  
8,122,471  
7,129,232  
7,730,821  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,368,626  
244,219,847  
250,191,067  
236,877,294  
236,114,933  
243,611,991  
219,338,324  
225,093,073  
212,493,686  
212,430,636  
25,756,635  
24,881,523  
25,097,994  
24,383,608  
23,684,297  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng