Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,121,501  
228,770,502  
221,041,993  
207,977,726  
204,409,466  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,585,783  
1,303,429  
1,235,658  
1,156,606  
1,138,546  
  Tiền gửi tại NHNN
4,133,283  
7,179,360  
8,181,894  
1,530,310  
3,064,495  
28,565,208  
31,443,729  
28,658,950  
30,179,323  
19,157,519  
429,586  
812,005  
3,469,067  
10,631,276  
10,799,124  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
38,936  
28,463  
96,437  
113,251  
5,371  
139,478,313  
122,226,493  
119,372,248  
111,932,445  
109,039,169  
52,346,459  
52,710,015  
46,760,198  
40,738,266  
50,107,117  
1,271,337  
1,417,084  
1,606,122  
1,565,080  
1,490,115  
1,652,834  
1,686,763  
1,931,689  
1,554,222  
1,878,030  
251,426  
298,451  
298,451  
270,391  
119,241  
9,368,336  
9,664,710  
9,431,279  
8,306,556  
7,610,739  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,121,501  
228,770,502  
221,041,993  
207,977,726  
204,409,466  
214,499,964  
204,772,372  
197,858,942  
185,237,194  
186,041,664  
24,030,325  
23,406,900  
22,593,349  
22,146,156  
17,765,729  
  Vốn cổ đông thiểu số
591,212  
591,230  
589,702  
594,376  
602,073