Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,817,004  
239,121,501  
228,770,502  
221,041,993  
207,977,726  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,422,418  
1,585,783  
1,303,429  
1,235,658  
1,156,606  
  Tiền gửi tại NHNN
6,587,729  
4,133,283  
7,179,360  
8,181,894  
1,530,310  
24,932,083  
28,565,208  
31,443,729  
28,658,950  
30,179,323  
422,405  
429,586  
812,005  
3,469,067  
10,631,276  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
38,936  
28,463  
96,437  
113,251  
143,303,849  
139,478,313  
122,226,493  
119,372,248  
111,932,445  
50,011,068  
52,346,459  
52,710,015  
46,760,198  
40,738,266  
1,578,061  
1,271,337  
1,417,084  
1,606,122  
1,565,080  
2,297,368  
1,652,834  
1,686,763  
1,931,689  
1,554,222  
252,560  
251,426  
298,451  
298,451  
270,391  
9,009,463  
9,368,336  
9,664,710  
9,431,279  
8,306,556  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,817,004  
239,121,501  
228,770,502  
221,041,993  
207,977,726  
214,082,766  
214,499,964  
204,772,372  
197,858,942  
185,237,194  
24,690,539  
24,030,325  
23,406,900  
22,593,349  
22,146,156  
  Vốn cổ đông thiểu số
1,043,699  
591,212  
591,230  
589,702  
594,376