Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
334,106,591  
324,659,646  
316,345,493  
313,877,828  
291,942,720  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,913,628  
1,941,902  
2,048,473  
1,842,032  
2,052,251  
  Tiền gửi tại NHNN
8,984,460  
6,862,597  
4,826,686  
6,683,682  
7,411,959  
43,193,628  
47,145,310  
37,657,981  
53,497,402  
36,696,708  
0  
2,485,498  
3,410,710  
2,804,525  
706,974  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
999  
146,897  
121,592  
78,135  
195,382,366  
197,317,935  
191,261,862  
182,062,458  
174,206,750  
0  
0  
0  
0  
0  
62,967,678  
51,225,646  
51,337,599  
50,677,071  
52,718,111  
4,626,744  
4,385,103  
1,238,181  
984,562  
1,470,435  
2,255,829  
2,179,940  
2,570,955  
2,604,460  
2,573,037  
0  
0  
92,037  
92,783  
111,835  
14,782,258  
11,114,716  
21,754,112  
12,507,261  
13,916,525  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
334,106,591  
324,659,646  
316,345,493  
313,877,828  
291,942,720  
302,980,241  
295,100,761  
285,315,862  
284,276,658  
263,479,200  
31,126,350  
29,558,885  
31,029,631  
29,601,170  
28,463,520  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng