Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,219,847  
250,191,067  
236,877,294  
239,121,501  
228,770,502  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,720,563  
1,513,873  
1,415,420  
1,585,783  
1,303,429  
  Tiền gửi tại NHNN
7,060,582  
10,002,478  
6,587,729  
4,133,283  
7,179,360  
19,559,823  
24,189,158  
23,702,347  
28,565,208  
31,443,729  
0  
0  
0  
429,586  
812,005  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
18,169  
53,419  
0  
38,936  
28,463  
148,046,890  
147,181,721  
142,023,808  
139,478,313  
122,226,493  
 
 
 
 
 
53,166,467  
52,399,109  
49,601,144  
52,346,459  
52,710,015  
4,507,541  
4,507,534  
4,217,381  
1,271,337  
1,417,084  
2,271,074  
2,221,304  
2,200,233  
1,652,834  
1,686,763  
0  
0  
0  
251,426  
298,451  
7,868,738  
8,122,471  
7,129,232  
9,368,336  
9,664,710  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,219,847  
250,191,067  
236,877,294  
239,121,501  
228,770,502  
219,338,324  
225,093,073  
212,493,686  
214,499,964  
204,772,372  
24,881,523  
25,097,994  
24,383,608  
24,030,325  
23,406,900  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
591,212  
591,230  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng