Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,425  
143,666  
159,424  
155,851  
149,185  
34,960  
38,752  
50,570  
46,654  
54,013  
9,973  
9,545  
18,896  
17,227  
23,124  
0  
0  
0  
0  
0  
15,484  
19,031  
20,270  
18,308  
19,862  
7,235  
7,934  
7,936  
8,796  
9,346  
2,267  
2,242  
3,468  
2,324  
1,680  
100,465  
104,914  
108,854  
109,197  
95,172  
0  
0  
0  
0  
0  
98,317  
102,474  
107,249  
91,351  
77,015  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,490  
17,510  
0  
0  
0  
0  
0  
2,148  
2,440  
1,604  
1,356  
648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,425  
143,666  
159,424  
155,851  
149,185  
81,512  
93,037  
91,677  
90,983  
84,705  
48,560  
70,586  
69,288  
65,132  
66,537  
32,952  
22,452  
22,389  
25,852  
18,168  
53,913  
50,628  
67,747  
64,868  
64,480  
53,913  
50,628  
67,747  
64,868  
64,480  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0