Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
120,499  
118,750  
110,037  
103,332  
100,129  
55,264  
50,915  
40,424  
44,043  
39,796  
20,693  
14,267  
14,180  
11,532  
13,879  
0  
0  
0  
0  
0  
23,997  
24,815  
17,778  
21,405  
14,891  
8,944  
9,661  
6,920  
8,418  
8,404  
1,629  
2,172  
1,545  
2,688  
2,621  
65,235  
67,835  
69,613  
59,289  
60,333  
0  
0  
0  
0  
0  
62,419  
67,110  
68,795  
57,172  
58,698  
0  
0  
0  
0  
0  
2,082  
171  
169  
1,422  
796  
0  
0  
0  
0  
0  
735  
554  
649  
695  
839  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
120,499  
118,750  
110,037  
103,332  
100,129  
62,903  
62,035  
53,708  
57,569  
50,995  
50,124  
50,107  
39,075  
48,441  
41,867  
12,779  
11,928  
14,633  
9,128  
9,128  
57,596  
56,715  
56,329  
45,763  
49,134  
57,596  
56,715  
56,329  
45,763  
49,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0