Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
158,972  
145,429  
127,362  
130,377  
120,499  
72,593  
67,928  
53,872  
59,000  
55,264  
37,840  
14,503  
23,822  
28,930  
20,693  
0  
0  
0  
0  
0  
22,791  
41,880  
18,603  
19,530  
23,997  
9,696  
10,323  
9,620  
9,137  
8,944  
2,266  
1,222  
1,827  
1,404  
1,629  
86,379  
77,501  
73,490  
71,377  
65,235  
0  
0  
0  
0  
0  
71,417  
70,032  
72,633  
65,772  
62,419  
0  
0  
0  
0  
0  
14,408  
6,627  
126  
4,378  
2,082  
0  
0  
0  
0  
0  
554  
842  
731  
1,227  
735  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
158,972  
145,429  
127,362  
130,377  
120,499  
83,452  
76,265  
64,513  
64,469  
62,903  
70,138  
59,758  
46,434  
49,888  
50,124  
13,313  
16,507  
18,079  
14,580  
12,779  
75,520  
69,164  
62,849  
65,908  
57,596  
75,520  
69,164  
62,849  
65,908  
57,596  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0