Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
149,185  
158,972  
145,429  
127,362  
130,377  
54,013  
72,593  
67,928  
53,872  
59,000  
23,124  
37,840  
14,503  
23,822  
28,930  
0  
0  
0  
0  
0  
19,862  
22,791  
41,880  
18,603  
19,530  
9,346  
9,696  
10,323  
9,620  
9,137  
1,680  
2,266  
1,222  
1,827  
1,404  
95,172  
86,379  
77,501  
73,490  
71,377  
0  
0  
0  
0  
0  
77,015  
71,417  
70,032  
72,633  
65,772  
0  
0  
0  
0  
0  
17,510  
14,408  
6,627  
126  
4,378  
0  
0  
0  
0  
0  
648  
554  
842  
731  
1,227  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
149,185  
158,972  
145,429  
127,362  
130,377  
84,705  
83,452  
76,265  
64,513  
64,469  
66,537  
70,138  
59,758  
46,434  
49,888  
18,168  
13,313  
16,507  
18,079  
14,580  
64,480  
75,520  
69,164  
62,849  
65,908  
64,480  
75,520  
69,164  
62,849  
65,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0