Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,666  
159,424  
155,851  
149,185  
158,972  
38,752  
50,570  
46,654  
54,013  
72,593  
9,545  
18,896  
17,227  
23,124  
37,840  
0  
0  
0  
0  
0  
19,031  
20,270  
18,308  
19,862  
22,791  
7,934  
7,936  
8,796  
9,346  
9,696  
2,242  
3,468  
2,324  
1,680  
2,266  
104,914  
108,854  
109,197  
95,172  
86,379  
0  
0  
0  
0  
0  
102,474  
107,249  
91,351  
77,015  
71,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,490  
17,510  
14,408  
0  
0  
0  
0  
0  
2,440  
1,604  
1,356  
648  
554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,666  
159,424  
155,851  
149,185  
158,972  
93,037  
91,677  
90,983  
84,705  
83,452  
70,586  
69,288  
65,132  
66,537  
70,138  
22,452  
22,389  
25,852  
18,168  
13,313  
50,628  
67,747  
64,868  
64,480  
75,520  
50,628  
67,747  
64,868  
64,480  
75,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0