Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
127,362  
130,377  
120,499  
118,750  
110,037  
53,872  
59,000  
55,264  
50,915  
40,424  
23,822  
28,930  
20,693  
14,267  
14,180  
0  
0  
0  
0  
0  
18,603  
19,530  
23,997  
24,815  
17,778  
9,620  
9,137  
8,944  
9,661  
6,920  
1,827  
1,404  
1,629  
2,172  
1,545  
73,490  
71,377  
65,235  
67,835  
69,613  
0  
0  
0  
0  
0  
72,633  
65,772  
62,419  
67,110  
68,795  
0  
0  
0  
0  
0  
126  
4,378  
2,082  
171  
169  
0  
0  
0  
0  
0  
731  
1,227  
735  
554  
649  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
127,362  
130,377  
120,499  
118,750  
110,037  
64,513  
64,469  
62,903  
62,035  
53,708  
46,434  
49,888  
50,124  
50,107  
39,075  
18,079  
14,580  
12,779  
11,928  
14,633  
62,849  
65,908  
57,596  
56,715  
56,329  
62,849  
65,908  
57,596  
56,715  
56,329  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0