Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,377  
120,499  
118,750  
110,037  
103,332  
59,000  
55,264  
50,915  
40,424  
44,043  
28,930  
20,693  
14,267  
14,180  
11,532  
0  
0  
0  
0  
0  
19,530  
23,997  
24,815  
17,778  
21,405  
9,137  
8,944  
9,661  
6,920  
8,418  
1,404  
1,629  
2,172  
1,545  
2,688  
71,377  
65,235  
67,835  
69,613  
59,289  
0  
0  
0  
0  
0  
65,772  
62,419  
67,110  
68,795  
57,172  
0  
0  
0  
0  
0  
4,378  
2,082  
171  
169  
1,422  
0  
0  
0  
0  
0  
1,227  
735  
554  
649  
695  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,377  
120,499  
118,750  
110,037  
103,332  
64,469  
62,903  
62,035  
53,708  
57,569  
49,888  
50,124  
50,107  
39,075  
48,441  
14,580  
12,779  
11,928  
14,633  
9,128  
65,908  
57,596  
56,715  
56,329  
45,763  
65,908  
57,596  
56,715  
56,329  
45,763  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0