Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,424  
155,851  
149,185  
158,972  
145,429  
50,570  
46,654  
54,013  
72,593  
67,928  
18,896  
17,227  
23,124  
37,840  
14,503  
0  
0  
0  
0  
0  
20,270  
18,308  
19,862  
22,791  
41,880  
7,936  
8,796  
9,346  
9,696  
10,323  
3,468  
2,324  
1,680  
2,266  
1,222  
108,854  
109,197  
95,172  
86,379  
77,501  
0  
0  
0  
0  
0  
107,249  
91,351  
77,015  
71,417  
70,032  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,490  
17,510  
14,408  
6,627  
0  
0  
0  
0  
0  
1,604  
1,356  
648  
554  
842  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,424  
155,851  
149,185  
158,972  
145,429  
91,677  
90,983  
84,705  
83,452  
76,265  
69,288  
65,132  
66,537  
70,138  
59,758  
22,389  
25,852  
18,168  
13,313  
16,507  
67,747  
64,868  
64,480  
75,520  
69,164  
67,747  
64,868  
64,480  
75,520  
69,164  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0