Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,879  
239,974  
238,453  
246,972  
238,461  
143,590  
143,449  
140,672  
143,184  
133,677  
7,432  
12,761  
10,190  
9,993  
9,567  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
90,350  
87,743  
94,983  
98,403  
89,251  
38,802  
36,720  
28,823  
28,175  
28,244  
1,005  
225  
676  
613  
615  
95,289  
96,525  
97,782  
103,788  
104,785  
35,723  
35,723  
35,723  
37,023  
37,023  
41,365  
42,765  
44,134  
44,325  
45,469  
0  
0  
0  
0  
0  
4,187  
3,375  
3,357  
3,137  
2,459  
12,695  
12,674  
12,711  
17,340  
17,340  
1,320  
1,987  
1,856  
1,963  
2,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,879  
239,974  
238,453  
246,972  
238,461  
55,928  
59,071  
60,405  
77,019  
71,339  
55,773  
58,242  
59,575  
74,922  
69,725  
156  
829  
829  
2,098  
1,614  
182,951  
180,903  
178,049  
169,953  
167,122  
182,951  
180,903  
178,049  
169,953  
167,122  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0