Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,282  
230,760  
220,991  
208,777  
199,475  
127,274  
123,820  
113,721  
96,287  
102,468  
6,412  
16,614  
14,251  
16,587  
12,412  
6,500  
500  
500  
500  
18,323  
89,075  
88,812  
79,281  
57,011  
51,651  
23,344  
17,283  
19,102  
21,313  
19,680  
1,943  
611  
587  
876  
402  
105,008  
106,940  
107,270  
112,490  
97,007  
37,023  
37,023  
37,003  
37,003  
30,687  
46,210  
46,583  
42,728  
43,207  
39,270  
0  
0  
0  
0  
0  
2,737  
2,829  
7,249  
9,060  
3,614  
17,373  
17,333  
17,252  
20,244  
22,153  
1,665  
3,172  
3,038  
2,975  
1,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,282  
230,760  
220,991  
208,777  
199,475  
56,516  
51,859  
46,630  
43,400  
41,120  
51,868  
46,560  
41,097  
40,590  
39,510  
4,648  
5,299  
5,533  
2,810  
1,610  
175,767  
178,901  
174,361  
165,377  
158,355  
175,767  
178,901  
174,361  
165,377  
158,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0