Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
220,991  
208,777  
199,475  
198,281  
131,751  
113,721  
96,287  
102,468  
108,356  
64,367  
14,251  
16,587  
12,412  
45,249  
7,736  
500  
500  
18,323  
500  
500  
79,281  
57,011  
51,651  
45,509  
41,943  
19,102  
21,313  
19,680  
15,649  
13,388  
587  
876  
402  
1,449  
800  
107,270  
112,490  
97,007  
89,926  
67,385  
37,003  
37,003  
30,687  
24,949  
7,294  
42,728  
43,207  
39,270  
38,954  
29,361  
0  
0  
0  
0  
0  
7,249  
9,060  
3,614  
2,558  
8,221  
17,252  
20,244  
22,153  
22,061  
21,744  
3,038  
2,975  
1,283  
1,403  
764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
220,991  
208,777  
199,475  
198,281  
131,751  
46,630  
43,400  
41,120  
43,365  
44,567  
41,097  
40,590  
39,510  
40,579  
41,571  
5,533  
2,810  
1,610  
2,786  
2,996  
174,361  
165,377  
158,355  
154,916  
87,184  
174,361  
165,377  
158,355  
154,916  
87,184  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0