Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,586  
252,507  
238,879  
239,974  
238,453  
153,910  
158,518  
143,590  
143,449  
140,672  
14,986  
15,738  
7,432  
12,761  
10,190  
10,500  
7,500  
6,000  
6,000  
6,000  
88,102  
95,927  
90,350  
87,743  
94,983  
40,060  
39,270  
38,802  
36,720  
28,823  
262  
82  
1,005  
225  
676  
90,676  
93,990  
95,289  
96,525  
97,782  
35,023  
35,723  
35,723  
35,723  
35,723  
38,380  
41,025  
41,365  
42,765  
44,134  
0  
0  
0  
0  
0  
2,252  
2,190  
4,187  
3,375  
3,357  
12,707  
12,695  
12,695  
12,674  
12,711  
2,313  
2,356  
1,320  
1,987  
1,856  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,586  
252,507  
238,879  
239,974  
238,453  
56,605  
68,028  
55,928  
59,071  
60,405  
56,605  
68,028  
55,773  
58,242  
59,575  
0  
0  
156  
829  
829  
187,980  
184,479  
182,951  
180,903  
178,049  
187,980  
184,479  
182,951  
180,903  
178,049  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0