Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,974  
238,453  
246,972  
238,461  
232,282  
143,449  
140,672  
143,184  
133,677  
127,274  
12,761  
10,190  
9,993  
9,567  
6,412  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,500  
87,743  
94,983  
98,403  
89,251  
89,075  
36,720  
28,823  
28,175  
28,244  
23,344  
225  
676  
613  
615  
1,943  
96,525  
97,782  
103,788  
104,785  
105,008  
35,723  
35,723  
37,023  
37,023  
37,023  
42,765  
44,134  
44,325  
45,469  
46,210  
0  
0  
0  
0  
0  
3,375  
3,357  
3,137  
2,459  
2,737  
12,674  
12,711  
17,340  
17,340  
17,373  
1,987  
1,856  
1,963  
2,494  
1,665  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,974  
238,453  
246,972  
238,461  
232,282  
59,071  
60,405  
77,019  
71,339  
56,516  
58,242  
59,575  
74,922  
69,725  
51,868  
829  
829  
2,098  
1,614  
4,648  
180,903  
178,049  
169,953  
167,122  
175,767  
180,903  
178,049  
169,953  
167,122  
175,767  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0