Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,453  
246,972  
238,461  
232,282  
230,760  
140,672  
143,184  
133,677  
127,274  
123,820  
10,190  
9,993  
9,567  
6,412  
16,614  
6,000  
6,000  
6,000  
6,500  
500  
94,983  
98,403  
89,251  
89,075  
88,812  
28,823  
28,175  
28,244  
23,344  
17,283  
676  
613  
615  
1,943  
611  
97,782  
103,788  
104,785  
105,008  
106,940  
35,723  
37,023  
37,023  
37,023  
37,023  
44,134  
44,325  
45,469  
46,210  
46,583  
0  
0  
0  
0  
0  
3,357  
3,137  
2,459  
2,737  
2,829  
12,711  
17,340  
17,340  
17,373  
17,333  
1,856  
1,963  
2,494  
1,665  
3,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,453  
246,972  
238,461  
232,282  
230,760  
60,405  
77,019  
71,339  
56,516  
51,859  
59,575  
74,922  
69,725  
51,868  
46,560  
829  
2,098  
1,614  
4,648  
5,299  
178,049  
169,953  
167,122  
175,767  
178,901  
178,049  
169,953  
167,122  
175,767  
178,901  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0