Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,760  
220,991  
208,777  
199,475  
198,281  
123,820  
113,721  
96,287  
102,468  
108,356  
16,614  
14,251  
16,587  
12,412  
45,249  
500  
500  
500  
18,323  
500  
88,812  
79,281  
57,011  
51,651  
45,509  
17,283  
19,102  
21,313  
19,680  
15,649  
611  
587  
876  
402  
1,449  
106,940  
107,270  
112,490  
97,007  
89,926  
37,023  
37,003  
37,003  
30,687  
24,949  
46,583  
42,728  
43,207  
39,270  
38,954  
0  
0  
0  
0  
0  
2,829  
7,249  
9,060  
3,614  
2,558  
17,333  
17,252  
20,244  
22,153  
22,061  
3,172  
3,038  
2,975  
1,283  
1,403  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,760  
220,991  
208,777  
199,475  
198,281  
51,859  
46,630  
43,400  
41,120  
43,365  
46,560  
41,097  
40,590  
39,510  
40,579  
5,299  
5,533  
2,810  
1,610  
2,786  
178,901  
174,361  
165,377  
158,355  
154,916  
178,901  
174,361  
165,377  
158,355  
154,916  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0