Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,507  
238,879  
239,974  
238,453  
246,972  
158,518  
143,590  
143,449  
140,672  
143,184  
15,738  
7,432  
12,761  
10,190  
9,993  
7,500  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
95,927  
90,350  
87,743  
94,983  
98,403  
39,270  
38,802  
36,720  
28,823  
28,175  
82  
1,005  
225  
676  
613  
93,990  
95,289  
96,525  
97,782  
103,788  
35,723  
35,723  
35,723  
35,723  
37,023  
41,025  
41,365  
42,765  
44,134  
44,325  
0  
0  
0  
0  
0  
2,190  
4,187  
3,375  
3,357  
3,137  
12,695  
12,695  
12,674  
12,711  
17,340  
2,356  
1,320  
1,987  
1,856  
1,963  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,507  
238,879  
239,974  
238,453  
246,972  
68,028  
55,928  
59,071  
60,405  
77,019  
68,028  
55,773  
58,242  
59,575  
74,922  
0  
156  
829  
829  
2,098  
184,479  
182,951  
180,903  
178,049  
169,953  
184,479  
182,951  
180,903  
178,049  
169,953  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0